Hur kan jag använda kemikalier på ett säkert sätt?

Kemikalier betraktas ofta som skrämmande. Uppfattningen är ofta att kemikalier är potentiellt farliga och att de bör undvikas. Sanningen är att kemikalier är livsnödvändiga, du är gjord av dem och du behöver dem.

Du bör dock lära dig att behandla dem med respekt. Vissa kemikalier är farliga och du bör handskas försiktigt med dem. Titta på förpackningarna till de produkter du använder och läs noggrant på etiketterna. Produktetiketterna är till för att hålla dig informerad om hur du skyddar dig. Ta instruktionerna på allvar - de finns till för din säkerhet!

Försök att minska din exponering för farliga kemikalier till ett minimum. Risken du utstår från en kemikalie är baserad på dess inneboende fara, multiplicerad med din exponering för den - den mängd som du exponeras för eller den tid under vilken du har varit exponerad.

Utnyttja din rätt att veta vad som finns i de konsumentprodukter du köper. Fråga återförsäljare vilka farliga kemikalier som finns i produkterna. De är skyldiga enligt lag att ge dig denna information. På så sätt kan du undvika produkter som innehåller kemikalierna.

Håll dig informerad genom att använda Echas webbplats. Här hittar du information om de kemiska ämnen som hittills har registrerats enligt Reach-förordningen samt även om dem som har klassificerats på något sätt och måste märkas och förpackas på ett speciellt sätt. Informationen kommer fortsätta att uppdateras för att du ska ha alla uppgifter som behövs för din säkerhet.

För att ge mer information och konkreta tips om hur du undviker farliga kemikalier har många nationella europeiska organisationer tagit fram goda råd.

 

Att känna till vad etiketterna betyder

Image

Ett faropiktogram är en bild på en etikett som innehåller en varningssymbol och speciella färger. De är avsedda att ge upplysningar om de hälso- eller miljömässiga skador som ett visst ämne eller en viss blandning kan orsaka.

Mer

Hitta säkrare produkter

Image

Allt eftersom nya upplysningar om riskerna med farliga kemikalier blir kända och konsumenternas krav på säkrare kemikalier ökar, letar fler och fler företag efter säkrare alternativ.

Mer

 

Använda kemikalier på ett säkert sätt på jobbet

Image

Säker användning av kemikalier på din arbetsplats är viktig för din hälsa och ditt välbefinnande. EU:s lagar om kemikalier, Reach-, CLP- och biocidförordningarna, kan hjälpa dig.

Mer

Använd din rätt att fråga

Image

Det är din rättighet att fråga om produkterna du köper innehåller vissa farliga kemikalier. Dessa är så kallade ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC-ämnen), som är upptagna i kandidatförteckningen.

Mer