How to make changes to joint submissions

När ett gemensamt inlämnande har skapats i Reach-IT kan man ibland behöva göra ändringar i det. Det kan exempelvis handla om att rätta till misstag eller att anpassa uppgifterna till en ny situation.

Vissa ändringar av det gemensamma inlämnandet kan göras av den ledande registranten. Ändringar av följande uppgifter måste emellertid göras av Echa. Om du vill begära en ändring kontaktar du Echa genom kontaktformuläret.

 

Byte av ledande registrant

Medregistranterna kan överföra uppdraget som ledande registrant i Reach-IT om den tidigare ledande registranten och den nya ledande registranten är överens om detta. Den nya ledande registranten måste då lämna in det ledande registreringsunderlaget på nytt för att överlåtelsen av uppdraget ska slutföras.

Om den ledande registranten inte längre svarar på kontaktförsök, exempelvis på grund av konkurs, dödsfall eller andra orsaker, kan medregistranterna nominera en ny ledande registrant. Man kan då begära att Echa överför uppdraget som ledande registrant i Reach-IT. Medregistranterna måste lämna bevis för nomineringen av den nya ledande registranten. Echa kontaktar först den ledande registrant som inte svarat innan uppdraget som ledande registrant överförs.

 

Handlingar i ett gemensamt inlämnade

Riktlinjerna för säker användning och kemikaliesäkerhetsrapporten kan antingen lämnas in av den ledande registranten på samtliga deltagares vägnar, eller separat av varje registrant.

Om du som ledande registrant har uppgett i det ledande registreringsunderlaget att dessa handlingar ska lämnas in gemensamt kan du inte ändra detta i efterhand. Om samtliga deltagare i det gemensamma inlämnandet har uppgett i sina underlag att de lämnar in dessa handlingar separat kan du emellertid begära att Echa ändrar handlingarnas status. Innan du kan begära en sådan ändring kan emellertid deltagarna behöva uppdatera sina underlag så att uppgifterna är konsekventa.

 

Typ av gemensamt inlämnande

Från och med sommaren 2016 finns det två typer av gemensamma inlämnanden – ”fullständiga” och ”intermediära”. Ett ”fullständigt” gemensamt inlämnande kan innehålla både fullständiga registreringar (standardregistreringar) och registreringar av intermediärer. Ett ”intermediärt” gemensamt inlämnande får endast innehålla registreringar av ett ämne som används som intermediär och som (tillverkas eller) används under strängt kontrollerade förhållanden. Att ha ett ”fullständigt” gemensamt inlämnande och ett ”intermediärt” gemensamt inlämnande för samma ämne bryter inte mot kravet på gemensamt inlämnande.

Som ledande registrant anger du typ av gemensamt inlämnande i Reach-IT när du skapar inlämnandet. Du kan inte ändra typen av gemensamt inlämnande efteråt. Du kan emellertid begära att Echa ändrar typen i efterhand, så länge alla registreringar överensstämmer med den nya typen och inget gemensamt inlämnande av denna typ redan finns.

 

Mängdintervall för det gemensamma inlämnandet

Den ledande registranten anger mängdintervall för det gemensamma inlämnandet i sitt ledande registreringsunderlag. Detta avgör vilka informationskrav som behöver uppfyllas genom den information som lämnas in gemensamt i den ledande registrantens underlag. Deltagare i det gemensamma inlämnandet kan inte registrera sig för ett högre mängdintervall, såvida de inte lämnar in nödvändig ytterligare information genom ”opt-out”.

Som ledande registrant kan du själv öka mängdintervallet för det gemensamma inlämnandet när du uppdaterar det ledande registreringsunderlaget. Däremot kan du inte minska mängdintervallet. Om samtliga deltagare i det gemensamma inlämnandet (förutom den ledande registranten) har registreringar i ett lägre mängdintervall kan du emellertid begära att Echa minskar mängdintervallet för det gemensamma inlämnandet. Deltagarna kan behöva uppdatera sina underlag innan du kan göra ändringsbegäran.

När Echa har minskat mängdintervallet måste du uppdatera det ledande registreringsunderlaget och ange det nya mängdintervallet för det gemensamma inlämnandet. Du får däremot inte ta bort några uppgifter som finns med för att uppfylla informationskraven för det högre mängdintervallet, eftersom du är skyldig att tillhandahålla alla uppgifter du har om ämnet och uppgifterna redan fanns tillgängliga.

 

 

Namn på det gemensamma inlämnandet

Som ledande registrant väljer du namnet på det gemensamma inlämnandet när du skapar det i Reach-IT. Du kan inte ändra namnet senare. I motiverade fall kan du begära att Echa ändrar namnet.

 

Radering av ett tomt gemensamt inlämnande

Den ledande registranten kan radera ett gemensamt inlämnande som han eller hon (av misstag) har skapat i Reach-IT, så länge ingen medregistrant har lämnat in sitt underlag (oavsett om detta har lyckats eller misslyckats). Om det tomma gemensamma inlämnandet inte raderas kan de faktiska registranterna av det berörda ämnet inte skapa ett gemensamt inlämnande och registrera det efteråt. Om detta inträffar kan man be Echa att radera det oanvända gemensamma inlämnandet.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)