Sammanfattningav skyldigheter som följer av införandet av SVHC-ämnen på kandidatförteckningen

Företag kan ha rättsliga skyldigheter som följer av införandet av ämnen på kandidatförteckningen. Dessa skyldigheter, som gäller från datumet för införande, avser inte bara de förtecknade ämnena som sådana eller ingående i blandningar, utan också deras förekomst i varor.

Ämnen i varor

EU- eller EES-leverantörer av varor som innehåller ämnen på kandidatförteckningen vid en koncentration över 0,1 viktprocent måste förse sina kunder med tillräcklig information för att varan ska kunna användas riskfritt.

På begäran av en konsument måste EU- eller EES-leverantörer av varor som innehåller ämnen på kandidatförteckningen vid en koncentration över 0,1 viktprocent tillhandahålla tillräcklig information för att varan ska kunna användas riskfritt. Denna information måste lämnas inom 45 dagar efter att begäran togs emot.

EU- och EES-producenter eller importörer av varor måste underrätta Echa om deras vara innehåller ett ämne på kandidatförteckningen. Denna skyldighet gäller om ämnet finns i dessa varor i totala kvantiteter på mer än ett ton per producent eller importör per år och om ämnet finns i dessa varor vid en koncentration på mer än 0,1 viktprocent.

Anmälningarna måste lämnas in senast 6 månader efter att ämnet infördes på kandidatförteckningen. I följande fall krävs ingen anmälan:

  • När producenten eller importören av en vara kan utesluta att människor och miljön exponeras under varans användning och bortskaffning. I sådana fall måste dock producenten eller importören förse varans mottagare med lämpliga anvisningar.
  • När ämnet redan har registrerats för denna användning.

Säkerhetsdatablad för ämnen som sådana och ämnen i blandningar

EU- och EES-leverantörer av ämnen på kandidatförteckningen (som levereras antingen som sådana eller ingående i en blandning) måste förse sina kunder med säkerhetsdatablad.

Avsnitt 15 i befintliga säkerhetsdatablad ska uppdateras för att återge ämnets identifiering som ett SVHC-ämne (Artikel 31.9 a).

EU- och EES-leverantörer av blandningar som inte är klassificerade som farliga enligt förordningen om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (EG) nr 1272/2008 måste på begäran förse mottagarna med ett säkerhetsdatablad om

  • blandningen innehåller minst ett ämne med en enskild koncentration i blandningen ≥ 0,1 viktprocent för icke-gasformiga blandningar och
  • detta ämne finns på kandidatförteckningen enligt antingen artikel 57 d (långlivat, bioackumulerande och toxiskt (PBT-ämne)), 57 e (mycket långlivat och mycket bioackumulerande (vPvB-ämne)) eller 57 f (ämne som inger en motsvarande nivå av betänkligheter).

Detta hindrar inte den allmänna skyldigheten för alla EU- och EES-leverantörer av blandningar som inte är klassificerade som farliga enligt förordning (EG) nr 1272/2008 att på begäran förse mottagarna med ett säkerhetsdatablad om blandningen innehåller ett ämne med en enskild koncentration ≥ 1 viktprocent för icke-gasformiga blandningar och ≥ 0,2 volymprocent för gasformiga blandningar när detta ämne utgör en fara för människors hälsa eller för miljön.

Minimering av utsläpp

För ämnen som uppfyller PBT- och vPvB-kriterierna, och senast när de förs in som sådana på kandidatförteckningen, ska tillverkare och importörer använda informationen i sin kemikaliesäkerhetsrapport vid genomförandet på sina anläggningar, samtidigt som nedströmsanvändare rekommenderas att använda riskhanteringsåtgärder som minimerar exponeringar och utsläpp till människor och miljön. På grundval av denna rekommendation måste nedströmsanvändare identifiera och tillämpa lämpliga åtgärder för att tillräckligt kontrollera de relaterade riskerna.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)