Finns det säkrare alternativ?

Säkrare kemikalier är bra för konsumenterna och bra för affärsverksamheten. Företag som använder dessa kan stärka sina varumärken, vilket ger ekonomiska fördelar.

Begreppet "substitution" betyder att ersätta ett farligt ämne med ett som innebär mindre eller ingen risk, ändra produktionsprocessen eller byta teknik. Olika riskhanteringsåtgärder främjar substitution.

 

 

Registrering

Enligt Reach måste företag registrera kemikalier som tillverkas eller släpps ut på EU-marknaden i mängder över ett ton per år. När data samlas in och ett ämne klassificeras inför inlämnandet av registreringsunderlaget, måste företagen fastställa om vissa användningar av deras ämnen inte längre är önskvärda eftersom de inte kan hanteras på ett säkert sätt. I sådana fall kan företagen antingen upphöra med tillverkningen eller importen av ämnet eller avråda från att använda det där det är problematiskt. Registreringsskyldigheten ger incitament för tillverkare eller importörer av kemikalier att överge icke-önskvärda användningar av ämnen och att hitta säkrare alternativ.

Klassificering, märkning och förpackning (CLP)

Klassificering av ämnen innebär att deras faror definieras för att säkerställa att de tillverkas, används och bortskaffas på ett säkert sätt. Mer än 20 EU-lagar hänvisar till klassificering och märkning av kemikalier, vilket innebär att när ett ämne har klassificeras som farligt börjar andra rättsliga krav att gälla för att kontrollera deras användning. Om ämnen inte kan släppas ut på marknaden för vissa användningar på grund av deras klassificering, måste företagen hitta alternativ.

Till exempel kan inte ämnen som är klassificerade som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska användas i konsumentprodukter eller i blandningar över vissa koncentrationsnivåer. Det finns endast ett fåtal undantag.

Det är viktigt för konsumenter att läsa och förstå märkningen på produkter eller blandningar. Baserat på denna information kan du använda dem på ett säkert sätt eller välja mindre farliga alternativ.

 

Begränsning

Begränsningar kan inskränka tillverkning, import, utsläppande på marknaden eller särskilda användningar av ämnet. Om begränsningen sker i form av ett förbud mot alla eller vissa användningar av ett ämne, måste man hitta säkrare alternativ. Med hjälp av restriktioner kan oacceptabla risker för människors hälsa och för miljön undvikas.

Exempel:

  • Användningen av kvicksilver har förbjudits i febertermometrar och annan mätutrustning för konsumenter, såsom manometrar och barometrar. De flesta febertermometrar är numera elektriska. I detta fall har substitutionen resulterat i byte av teknik.
  • En begränsning har satts för den maximala koncentrationen av krom VI i läderartiklar. Garverier i EU har utvecklat alternativa metoder för att garva skinn. Detta sker antingen genom att förbättra produktionsprocessen (fortfarande baserad på kromföreningar, men bildandet av krom VI undviks) eller genom användning av kromfria tekniker.
Tillstånd

Kandidatförteckningen innehåller ämnen som inger mycket stora betänkligheter och som är särskilt skadliga för människors hälsa och för miljön. Detta är ett starkt incitament för företag att intensifiera sina ansträngningar att hitta alternativ till dessa ämnen.

Om ett ämne som inger mycket stora betänkligheter läggs till i tillståndsförteckningen är det förbjudet att använda eller släppa ut ämnet på marknaden efter ett specifikt datum om inte tillstånd har begärts och beviljats. För att ansöka om tillstånd måste företagen utföra en detaljerad analys av alternativen till användningarna av deras ämne. De måste visa att riskerna med att använda ämnet är liten. I vissa fall måste de också visa att fördelarna för samhället är större än riskerna och att det inte finns några lämpliga alternativ tillgängliga.

Om användningar av ämnen i tillståndsförteckningen enkelt kan ersättas, är det troligt att de förbjuds. Användningar utan lämpliga alternativ kan stå kvar till dess att ett alternativ hittas - så länge dessa användningar har godkänts.

Exempel:

  • Echa har inte fått några ansökningar från industrin om tillstånd att få använda myskxylen, ett doftämne som är mycket långlivat och mycket bioackumulerande, eller MDA (4,4'-diaminodifenylmetan), som är cancerframkallande. Därför kan endast substitut för dessa ämnen användas efter augusti 2014.
  • Volymen av DEHP (di(2-etylhexyl)) - ett ftalat som ofta används i mjuka PVC-artiklar - som tillverkas i eller importeras till Europa har minskat de senaste åren och branschen har utvecklat säkrare alternativ. Det krävs tillstånd för att använda ftalater.
  • Flamskyddsmedlet HBCDD (som främst används i isoleringsmaterial av polystyren) har identifierats som långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne för flera år sedan. Industrin har hittat alternativ till detta ämne. Om vissa företag inte kan använda dessa alternativ kommer de att ansöka om tillstånd.

Dessa exempel visar att substitution redan har skett eller är på väg.

Biocidprodukter

För godkännande av verksamma ämnen i biocidprodukter finns det vissa uteslutningskriterier, t.ex. cancerogenitet, reproduktionstoxicitet och miljötoxicitet. Om något av dessa kriterier uppfylls kan ämnet antingen inte godkännas eller så måste dess användning begränsas.

Om ett verksamt ämne är godkänt för användning trots att det uppfyller ett eller flera av uteslutningskriterierna anses det vara ett kandidatämne för substitution. Ett ämne kan också var ett kandidatämne för substitution om det uppfyller vissa andra kriterier som anges i förordningen om biocidprodukter.

Om dessa kriterier är uppfyllda inleder Echa ett offentligt samråd för att finna alternativ till ämnet. Under detta samråd kan tredje part lämna in information om tillgängliga, säkrare alternativ, såsom andra verksamma biocidämnen eller icke-kemiska alternativ.

Dessutom kommer biocidprodukter som innehåller ett verksamt ämne som är ett kandidatämne för substitution att genomgå en jämförande bedömning innan tillstånd ges. Utvärderingen görs för att se om det finns säkrare alternativ på marknaden. Om det finns tillgång till säkrare alternativ och de är effektiva kan användningen av biocidprodukten förbjudas eller begränsas.