Lämna en omprövningsrapport om du fortfarande behöver använda ämnet

För alla tillståndsbeslut gäller en tidsbegränsad omprövningsperiod. Under omprövningsperioden måste tillståndsinnehavaren försöka hitta ett lämpligt alternativt ämne eller en lämplig alternativ teknik som onödiggör användningen av det ämne som inger mycket stora betänkligheter.

Om ett sådant ämne eller en sådan teknik inte hittas kan tillståndsinnehavaren lämna in en omprövningsrapport. Omprövningsrapporten måste lämnas in senast 18 månader före omprövningsperiodens slut.

Som del av omprövningsrapporten ska tillståndsinnehavaren uppdatera alla dokument som ingick i den ursprungliga ansökan och som har ändrats, och skicka in eventuell ytterligare dokumentation som krävs som följd av övervakningsåtgärder eller villkor i enlighet med tillståndsbeslutet.

  • Analys av alternativ (AoA) – Tillståndsinnehavaren måste lämna in en uppdaterad version av AoA-analysen, med information om relevanta forsknings- och utvecklingsaktiviteter, möjliga nya alternativ samt fortskridandet för en övergång till säkrare alternativ. Om den uppdaterade versionen av AoA-analysen visar att det finns ett lämpligt alternativ, måste tillståndsinnehavaren lämna in en ersättningsplan. Om tillståndsinnehavaren har lämnat in en ersättningsplan som del av den ursprungliga ansökan måste även en uppdaterad version av ersättningsplanen ingå i omprövningsrapporten.
  • Kemikaliesäkerhetsrapport (CSR) – Om tillståndsbeslutet innehöll villkor eller övervakningsåtgärder rörande hanteringen måste tillståndsinnehavaren lämna en uppdatering av exponeringsscenarier i kemikaliesäkerhetsrapporten. Exponeringsscenarierna måste även uppdateras om de berörs av ändringar (till exempel som följd av nya riskhanteringsåtgärder eller ökad kunskap om exponeringsnivåer). Därtill måste sammanfattningen lämnas in på nytt.
  • Samhällsekonomisk analys (SEA) – Om fördelarna som tas upp i ett beviljat tillstånd har ändrats (exempelvis som följd av en uppdaterad AoA-analys eller ändrade sysselsättningsförhållanden) måste även den samhällsekonomiska analysen uppdateras. I den mån exponeringsscenarierna uppdateras kan det även hända att det beviljade tillståndets hälso- eller miljöpåverkan ändras. Den sökandes resonemang under omprövningsperiodens varaktighet kan också behöva uppdateras.
  • Förklarande anmärkning – Tillståndsinnehavaren måste även lämna en kortfattad beskrivning av vad som har ändrats sedan den ursprungliga ansökan lämnades och sedan tillståndet beviljades. Syftet med beskrivningen är att underlätta läsningen av rapporterna.

Processen för inlämning och hantering av en omprövningsrapport är densamma som vid den ursprungliga tillståndsansökan. Tillståndsinnehavaren kan begära ett informationsmöte inför inlämningen av omprövningsrapporten.

Även omprövningsrapporten skickas inom någon av de inlämningsperioder som har fastställts för tillståndsansökningar. På så sätt säkerställs att omprövningsrapporten behandlas så snart som möjligt efter inlämnandet. För inlämning av omprövningsrapporter gäller samma avgifter som vid inlämning av tillståndsansökningar.