Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Forum för informationsutbyte om verkställighet

Forumet för informationsutbyte om verkställighet är ett nätverk av myndigheter som ansvarar för verkställigheten av Reach-, CLP- och PIC-förordningarna i EU, Norge, Island och Liechtenstein.
Under 2017 inrättade forumet sin undergrupp för biocidförordnigen. Undergruppen träffas tre gånger per år i anslutning till forumets plenarmöten för att garantera en grundlig, samordnad och harmoniserad verkställighet.

Sammansättning

Forumet består av en representant från varje medlemsstat. Forumet utser sin egen ordförande och har två vice ordförande som utses bland forumets ledamöter. Nuvarande ordförande är Katja vom Hofe (DE) och vice ordförande är Sinead McMickan (IE) och Henrik Hedlund (SE).

Undergruppen för biocidförordningen består av en representant från varje medlemsstat. Undergruppen utser sin egen ordförande och en vice ordförande bland sina ledamöter. Nuvarande ordförande är Eugen Anwander (AT) och vice ordförande är Helmut de Vos (BE) och Jenny Karlsson (SE).

Andra som deltar i forumets arbete:

  • Forumets sekretariat hos Echa och Echas sekretariat
  • Inbjudna experter från medlemsstaterna
  • Europeiska kommissionen
  • Ackrediterade intressentorganisationer

Forum för informationsutbyte om verkställighet

 

Så fungerar forumet

Forumet tar fram sitt eget arbetsprogram som bygger på den förteckning över arbetsuppgifter som anges i Reach-, CLP- och PIC-förordningarna. Forumets praktiska arbete är fördelat på tio arbetsgrupper som tillhandahåller lösningar för specifika verkställighetsområden. Den nybildade undergruppen för biocidförordningen arbetar i stort sett på samma sätt som forumet och har nu två arbetsgrupper och är representerad i två av forumets arbetsgruppers arbete. Forumet och undergruppen för biocidförordningen har tre plenarmöten varje år.

 

Verkställighet

Reach-, CLP-, PIC- och biocidförordningarna har tagits fram för att stärka skyddet av människors hälsa och miljön mot de risker som kemikalier kan utgöra och för att öka kemikalieindustrins konkurrenskraft i EU-länderna. Samordnad och harmoniserad verkställighet är en viktig faktor för att förordningarna ska bli framgångsrika och detta är ett av huvudmålen för forumet och undergruppen för biocidförordningen.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2