Kommittén för samhällsekonomisk analys

Kommittén för samhällsekonomisk analys (SEAC) utarbetar Echas yttranden om de samhällsekonomiska effekterna av möjliga lagstiftningsåtgärder för kemikalier under nedanstående Reach-processer. De slutliga besluten fattas av Europeiska kommissionen.

 

Begränsning 

Kommittén utvärderar de samhällsekonomiska effekterna av den föreslagna begränsningen av tillverkningen, utsläppandet på marknaden eller användningen av ett ämne. Här ingår bedömning av synpunkter och samhällsekonomiska analyser som lämnas in av tredje parter.
 

Tillstånd 

Kommittén bedömer de samhällsekonomiska faktorerna och tillgängligheten, lämpligheten och den tekniska användbarheten för alternativen till ett ämnes användning när en tillståndsansökan lämnas in. Även bidrag från tredje parter till ansökan bedöms.
 

Begäran av Echas verkställande direktör

På begäran av Echas verkställande direktör utfärdar kommittén yttranden i samband med samhällsekonomiska frågor om alla andra aspekter som rör säkerheten av ämnen som sådana eller ingående i beredningar eller varor.
Kommittén tillhandahåller också vetenskapligt stöd för att förbättra samarbetet mellan gemenskapen, medlemsstaterna, internationella organisationer och tredjeländer när det gäller ämnens säkerhet liksom det aktiva deltagandet i tekniska biståndsinsatser och teknisk kapacitetsuppbyggnad som rör sund hantering av kemikalier i utvecklingsländer.
 

Sammansättning

Kommitténs ledamöter utses av Echas styrelse grundat på kandidater som medlemsstaterna har nominerat för en period på tre år med möjlighet till förlängning.
 
 
 

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)