Planer och rapporter

För att planera sin verksamhet använder sig Echa av fleråriga och årliga arbetsprogram. I Echas allmänna rapporter redovisas myndighetens insatser ett visst år.

I början hade Echa ett treårigt arbetsprogram som sågs över på rullande årsbasis, varvid ett år lades till och ett drogs ifrån för varje efterföljande planeringsperiod i programmet. Från och med 2014 kommer Echa att ha en medellång femårig strategi som beskrivs i det fleråriga arbetsprogrammet för 2014-2018.

Det nya utkastet till flerårigt arbetsprogram för 2014-2018 läggs fram för offentligt samråd i juni 2013. Echas styrelse kommer sedan att anta ett slutligt dokument i september samma år.

De årliga arbetsprogrammen innehåller Echas mål för ett visst år, och dessa jämförs med specifika indikatorer och mål som har fastställts på årlig basis. Före slutet av oktober varje år ska Echas styrelse anta ett årligt arbetsprogram för nästa år för myndigheten.

Omedelbart efter slutet av varje kalenderår utarbetar myndigheten en allmän rapport för året, vilken antas av Echas styrelse före slutet av april.

 

Arbetsprogram

Särskild rapportering

I den rättsliga ramen föreskrivs att Echa också ska utarbeta regelbundna rapporter om särskilda frågor enligt nedanstående beskrivning.

REACH

Rapporter om alternativ till djurförsök

Enligt artikel 117.3 i Reach-förordningen och i enlighet med målet att främja testmetoder utan djurförsök ska Echa vart tredje år ge Europeiska kommissionen en rapport om hur det går med genomförandet och användningen av testmetoder och teststrategier utan djurförsök som används för att få fram information om inneboende egenskaper och för att riskbedömningar ska uppfylla kraven i förordningen.

Echa lämnade den första rapporten i juni 2011, den andra i juni 2014 och den tredje i juni 2017.

Report on Alternatives to Animal Testing (2017) [PDF] [EN]

Summary of the report (2017) [PDF] [EN]

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Report on Alternatives to Animal Testing (2014) [PDF] [EN]

Summary of the report (2014) [PDF] [EN]

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Survey results - Analysis of higher tier studies submitted without testing proposals [PDF] [EN]

Report on Alternatives to Animal Testing (2011) [PDF] [EN]

Summary of the report (2011) [PDF] [EN]

 

Rapporter om tillämpningen av Reach-förordningen

Vart femte år ska Echa enligt artikel 117.2 i Reach-förordningen lämna en rapport till Europeiska kommissionen om tillämpningen av själva Reach-förordningen. Myndigheten ska i sina rapporter "ta med information om det gemensamma inlämnandet av information i enlighet med artikel 11 och en översikt över förklaringarna för inlämning av information separat".

Report on the operation of REACH and CLP (2016) [PDF] [EN]

Summary of the report (2016) [PDF] [EN]

 

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Report on the operation of REACH and CLP (2011) [PDF] [EN]

PIC

 

Rapporter om tillämpningen av PIC-förordningen

Vart tredje år ska Echa enligt artikel 22 i PIC-förordningen lämna en rapport till Europeiska kommissionen om tillämpningen av PIC-förordningen.

Report on the operation of PIC (2017) [PDF] [EN]

Integrated Regulatory Strategy

 

Integrated Regulatory Strategy Annual Reports
Reports on the SVHC Roadmap to 2020

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)