Search

Results for tag Applications for Authorisation
Showing 19 results.
Most relevant Last modified
Tillstånd – flikar Tillstånd – flikar Ansökningar om tillstånd
Ämnen som inger mycket stora betänkligheter Rekommendation för tillståndsförteckningen Ansökningar om tillstånd
Similar Results Similar Results
11/06/19
Support- applying for authorisation- finalise-step Support- applying for authorisation- finalise-step Färdigställ din ansökan
6. Lämna in din ansökan
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- notify-step Support- applying for authorisation- notify-step Underrätta Echa och be om ett informationsmöte inför inlämningen
5. Färdigställ din ansökan
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- prepare-step Support- applying for authorisation- prepare-step Förbered din ansökan
4. Underrätta Echa och be om ett informationsmöte inför inlämningen
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- strategy-step Support- applying for authorisation- strategy-step Ta fram en ansökningsstrategi
3. Förbered din ansökan
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- find out-step Support- applying for authorisation- find out-step Omfattas du av krav på tillstånd?
2. Ta fram en ansökningsstrategi
Similar Results Similar Results
05/03/19
Submitting applications for authorisation - Pay the invoice by the date mentioned in the invoice Submitting applications for authorisation - Pay the invoice by the date mentioned in the invoice Lämna in ansökan
Betala senast det datum som anges på fakturan
Similar Results Similar Results
08/02/19
För alla tillståndsbeslut gäller en tidsbegränsad omprövningsperiod. Under omprövningsperioden måste tillståndsinnehavaren försöka hitta ett lämpligt alternativt ämne eller en...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Stöd- ansöka om tillstånd-engagera Stöd- ansöka om tillstånd-engagera Delta aktivt under utarbetandet av yttrandet
Det offentliga samrådet inleds när Echa på sin webbplats publicerar den översiktliga informationen om användningar som du har sökt tillstånd för. Intresserade parter uppmanas...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Stöd- ansöka om tillstånd-uppfylla Stöd- ansöka om tillstånd-uppfylla Uppfyll dina skyldigheter
Europeiska kommissionen utarbetar ett utkast till beslut inom tre månader från det att yttrandena har tagits emot från Echa. Efter utkastet till beslut tar det minst tre månader...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Lämna en omprövningsrapport Lämna en omprövningsrapport Hur man söker tillstånd
9. Lämna en omprövningsrapport om du fortfarande behöver använda ämnet Om du måste fortsätta använda ämnet efter omprövningsperioden ska du lämna en omprövningsrapport senast 18...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Kartor och översikter Register över anmälningar
Similar Results Similar Results
16/08/18
Annegatan 18, box 400, FI–00121 Helsingfors, Finland | echa.europa.eu Ansökningar om tillstånd enligt Reach ECHA-17-B-08-SV Tillstånd utgör ett av förfarandena enligt...
Similar Results Similar Results
24/01/18
Tillståndsprocessen syftar till att säkerställa att ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) successivt ersätts av mindre farliga ämnen eller mindre farlig teknik i...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Understanding REACH Understanding REACH Att förstå Reach
Reach är en förordning för Europeiska unionen, som antagits för att förbättra skyddet av människors hälsa och miljön från risker som kan förorsakas av kemikalier, samtidigt...
Similar Results Similar Results
07/10/17
Steg Steg Steg
Nedan beskrivs de viktigaste stegen i förfarandet för tillståndsansökan inklusive den beslutsprocess som avgör om tillstånd för användning respektive utsläppande på marknaden...
Similar Results Similar Results
06/10/17
Fråga Echa om ansökningar om godkännande Fråga Echa om ansökningar om godkännande Fråga Echa om tillståndsansökningar
Har du ett litet eller medelstort företag och planerar att skicka in en tillståndsansökan för att använda ett ämne som inger mycket stora betänkligheter? Har du frågor om...
Similar Results Similar Results
02/02/15
Aktörer Aktörer Aktörer
De huvudsakliga aktörerna i samband med tillståndsansökningar är följande: 1. Den sökande Den sökande kan vara en tillverkare, en importör eller en nedströmsanvändare av ett...
Similar Results Similar Results
18/12/14
Applying for authorisation - partners service-webform Applying for authorisation - partners service-webform Partnertjänster för sökande
Anmäl ditt intresse Fill in the webform
Similar Results Similar Results
01/08/14
Showing 19 results.

Categories Display