Search

Results for tag Substance identification
Showing 15 results.
Most relevant Last modified
co není látka co není látka Co není látka?
Směsi Směsí se rozumí směs nebo roztok složený ze dvou nebo více látek. Podle právních předpisů EU týkajících se chemických látek se směsi nepovažují za látky. Pokud se dvě...
Similar Results Similar Results
10/02/20
Identita látky Identita látky Identifikace látky
Identifikace látky je proces, v jehož rámci je stanovována identita látky. Přesná identifikace látky je nezbytným předpokladem u většiny postupů podle nařízení REACH, CLP a BPR....
Similar Results Similar Results
24/10/19
Složité anorganické pigmenty Složité anorganické pigmenty
Složité anorganické pigmenty (CIP) jsou obvykle krystaly smíšených oxidů kovů, jež vznikají při procesu vysokoteplotní kalcinace. Složité anorganické pigmenty mají definovanou...
Similar Results Similar Results
09/04/19
Pokyny pro identifikaci a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP Pokyny pro identifikaci a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP Pokyny pro identifikaci a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP (1,841.0k)
Pokyny pro identifikaci a pojmenovávání látek podle nařízení REACH A CLP Verze 2.1 – květen 2017 3 P O K Y N Y Pokyny pro identifikaci a pojmenovávání látek podle...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Proč je důležité identifikovat látku správně Proč je důležité identifikovat látku správně Proč je důležité provést ji správně?
Musíte svou látku znát, abyste věděli, zda spadá do působnosti právních předpisů EU pro chemické látky. Pokud do ní spadá, možná budete muset splnit určité právní povinnosti,...
Similar Results Similar Results
06/02/18
Pět kroků k úspěšné identifikaci látky Pět kroků k úspěšné identifikaci látky Čtyři kroky k úspěšné identifikaci látky
Agentura ECHA vypracovala postup pro úspěšnou identifikaci látky sestávající ze čtyř kroků. Budete-li se řídit těmito kroky a našimi doporučeními, pomůže vám to identifikovat...
Similar Results Similar Results
06/02/18
Identifikace látky – úvod Identifikace látky – úvod Identifikace látky
Nařízení REACH, nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) a nařízení o biocidních přípravcích se zaměřují na látky. Nařízení REACH například vyžaduje,...
Similar Results Similar Results
06/02/18
Sector-specific support for substance identification Sector-specific support for substance identification Podpora pro jednotlivá odvětví v souvislosti s identifikací látek
Agentura ECHA úzce spolupracuje s některými odvětvími chemického průmyslu na vypracování pokynů pro identifikaci látek pro regulatorní účely. V příslušných případech tato...
Similar Results Similar Results
31/03/17
Oleochemické látky se vyrábějí z rostlinných a živočišných olejů a tuků a/nebo petrochemických surovin. Hlavním procesem používaným k přeměně živočišných a rostlinných olejů a...
Similar Results Similar Results
29/07/16
Jak charakterizovat a identifikovat vaši látku Jak charakterizovat a identifikovat vaši látku Jak charakterizovat a identifikovat vaši látku
Pro většinu postupů podle nařízení REACH a CLP a právních předpisů o biocidech musíte do své dokumentace uvést následující informace, abyste látku jednoznačně identifikovali:...
Similar Results Similar Results
06/07/16
Uhlovodíková rozpouštědla Uhlovodíková rozpouštědla
Uhlovodíková rozpouštědla se obvykle získávají z ropných surovin a obsahují jednu nebo více tříd uhlovodíků (např. lineární, rozvětvené nebo cyklické alkany a aromáty). Rozdíly...
Similar Results Similar Results
13/01/16
týkající se vonných silic týkající se vonných silic
Odvětvové pokyny pro vonné silice Evropská federace pro vonné silice (European Federation of Essential Oils, EFEO) a Mezinárodní sdružení pro vonné látky (International...
Similar Results Similar Results
05/11/15
Chemická bezpečnost ve vašem podnikání Úvod pro malé a střední podniky Chemická bezpečnost ve vašem podnikání Úvod pro malé a střední podniky Chemická bezpečnost ve vašem podnikání Úvod pro malé a střední podniky (1,154.2k)
Chemická bezpečnost ve vašem podnikání Úvod pro malé a střední podniky Právní...
Similar Results Similar Results
28/08/15
Ropné produkty Ropné produkty
Ropné produkty, např. benzín, petrolej (palivo pro proudové motory), motorová nafta, maziva, parafinový vosk a živice, se vyrábějí z ropy pomocí řady rafinačních procesů...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Kovy Kovy
Určité sloučeniny kovů představují jedinečnou výzvu, pokud jde o jejich identifikaci a posouzení nebezpečnosti a rizik. Takovými kovy jsou např. hliník, měď, platina a zinek....
Similar Results Similar Results
16/07/15
Showing 15 results.

Categories Display