Search

Results for tag Substance evaluation
Showing 21 results.
Most relevant Last modified
Rekommendationer – ämnesutvärdering – paneler Rekommendationer – ämnesutvärdering – paneler Beslut under ämnesutvärderingen
Ämnesutvärderingen utförs av EU-medlemsstaterna. Syftet är att klargöra betänkligheter avseende säker användning av ett ämne. Den utvärderande behöriga myndigheten kan begära...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Evaluation progress reports - text Evaluation progress reports - text Utvärdering
Similar Results Similar Results
27/02/19
Evaluation - Steps Evaluation - Steps Steg
Ta fram och lämna in registreringsunderlag Enligt Reach måste EU-företag lämna in registreringsunderlag med information om de inneboende egenskaperna hos ämnen som tillverkas...
Similar Results Similar Results
22/11/18
Utvärdering enligt Reach: Lägesrapport 2017 Sammanfattning och rekommendationer till registranter 2 Utvärdering enligt Reach: Lägesrapport 2017 ...
Similar Results Similar Results
03/05/18
Understanding REACH Understanding REACH Att förstå Reach
Reach är en förordning för Europeiska unionen, som antagits för att förbättra skyddet av människors hälsa och miljön från risker som kan förorsakas av kemikalier, samtidigt...
Similar Results Similar Results
07/10/17
Utvärdering enligt Reach – lägesrapport 2016 Sammanfattning och rekommendationer till registranter 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
Gemenskapens löpande handlingsplan för ämnesutvärdering Gemenskapens löpande handlingsplan för ämnesutvärdering Den löpande handlingsplanen för gemenskapen
I gemenskapens löpande handlingsplan för ämnesutvärdering (CoRAP) anges de ämnen som ska utvärderas under en treårsperiod. Efter det första året kommer planen att uppdateras för...
Similar Results Similar Results
21/03/16
Lägesrapport om utvärdering enligt Reach 2014 Lägesrapport om utvärdering enligt Reach 2014 Lägesrapport om utvärdering enligt Reach 2014 (831.1k)
Lägesrapport om utvärdering enligt Reach 2014 Ökad kunskap ger ökad säkerhet För att göra Europa hälsosammare, säkrare och mer välmående vill vi veta mer om de kemikalier...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2013 Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2013 Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2013 (465.8k)
en kvalitativ bedömning kvalitativ bedömning Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2013 Mer kunskap ger större säkerhet Vi vill veta mer om kemikalier för...
Similar Results Similar Results
08/05/14
Utvärderingsrapport 2013: mer kunskap, mer säkerhet Utvärderingsrapport 2013: mer kunskap, mer säkerhet Utvärderingsrapport 2013: mer kunskap, mer säkerhet (1,240.6k)
Annegatan 18, p.b. box 400 fi-00121 Helsingfors, Finland | echa.europa.eu FAKTA OCH SIFFROR ECHA-14-A-02-SV Årsrapporten beskriver Echas utvärdering under 2013 och...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Evaluation Process: Actors Evaluation Process: Actors Aktörer
De viktigaste aktörerna i utvärderingsprocessen är: Registranterna En fysisk eller juridisk person som är etablerad i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),...
Similar Results Similar Results
23/01/14
Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2012 Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2012 Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2012 (929.9k)
Annegatan 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland | Tfn +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2012 2...
Similar Results Similar Results
24/05/13
Evaluation Procedure Evaluation Procedure Utvärderingsprocess
Diagrammet visar en översikt över utvärderingsprocessen. Sidorna Aktörer och Steg innehåller mer information om processen. Detaljerat diagram över utvärderingsprocessen
Similar Results Similar Results
22/03/13
Utvärderingsrapport 2012 - Viktiga utfall och rekommendationer för industrin Utvärderingsrapport 2012 - Viktiga utfall och rekommendationer för industrin Utvärderingsrapport 2012 - Viktiga utfall och rekommendationer för industrin (308.0k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Om ditt företag förbereder sig för nästa tidsfrist för registrering kan du använda analysen och ...
Similar Results Similar Results
19/03/13
Vad händer efter ämnesutvärderingen? Vad händer efter ämnesutvärderingen? Vad händer efter ämnesutvärderingen?
Om den utvärderande medlemsstaten anser att användningen av ämnet medför en risk efter att ha granskat tillgängliga och nya uppgifter, kan den gå vidare med åtgärder för att...
Similar Results Similar Results
15/03/13
a n n a n k at u 18, p.o. b ox 400, f i -00121 h e l s i n k i , f i n l a n d | e c h a.e u r o pa.e u Tillverkar, importerar eller använder ditt företag kemikalier som...
Similar Results Similar Results
01/02/13
Utvärdering enligt Reach 2011 Utvärdering enligt Reach 2011 Utvärdering enligt Reach 2011 (501.5k)
1 Utvärderingsrapporter 2011 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Utvärdering...
Similar Results Similar Results
12/07/12
Sammanfattning av utvärderingsrapport 2011 UTVÄRDERING AV REACH-REGISTRERINGSUNDERLAG Sammanfattning av utvärderingsrapport 2011 UTVÄRDERING AV REACH-REGISTRERINGSUNDERLAG Sammanfattning av utvärderingsrapport 2011 UTVÄRDERING AV REACH-REGISTRERINGSUNDERLAG (47.2k)
ECHA-FS-12-05-SV Sammanfattning av utvärderingsrapport 2011 UTVÄRDERING AV REACH-REGISTRERINGSUNDERLAG Företag som ska registrera ämnen före ...
Similar Results Similar Results
01/03/12
Factsheet - Ämnesutvärdering Factsheet - Ämnesutvärdering Factsheet - Ämnesutvärdering (90.7k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Factsheet reach I Reach-förordningen beskrivs en särskild process för ämnesutvärdering. Målet...
Similar Results Similar Results
29/02/12
Rapport 2009 över utvärdering av framsteg Rapport 2009 över utvärdering av framsteg Rapport 2009 över utvärdering av framsteg (418.5k)
Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2009 ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Lägesrapport 2010 rörande utvärdering enligt REACH Lägesrapport 2010 rörande utvärdering enligt REACH Lägesrapport 2010 rörande utvärdering enligt REACH (487.5k)
Utvärdering enligt Reach Framstegsrapport 2010 FRISKRIVNINGSKLAUSUL Denna rapport innehåller rekommendationer till...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 21 results.

Categories Display