Search

Results for tag Restriction
Showing 13 results.
Most relevant Last modified
Sammanfattning av skyldigheter som följer av införandet av SVHC-ämnen på kandidatförteckningen Sammanfattning av skyldigheter som följer av införandet av SVHC-ämnen på kandidatförteckningen Skyldigheter med hänsyn till kandidatförteckningen
Företag kan ha rättsliga skyldigheter som följer av införandet av ämnen på kandidatförteckningen. Dessa skyldigheter, som gäller från datumet för införande, avser inte bara de...
Similar Results Similar Results
14/12/18
Kandidatförteckningen Kandidatförteckningen Kandidatförteckning
Anmärkningar: Giltig version: Kandidatförteckningen som offentliggörs på den här webbsidan är den enda giltiga förteckningen. Efter att ett ämne tagits med i...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Restriction activities - link Restriction activities - link Echas arbete med begränsningar
Echas dokumentation som erfordras vid begränsningsförfarande och som utarbetas i enlighet med artikel 69.2
Similar Results Similar Results
10/11/17
Restriction - navigation - information Restriction - navigation - information Begränsning
Information om ämnen som omfattas av begränsningar
Similar Results Similar Results
10/11/17
Begränsningar för ämnen, blandningar och/eller varor fastställs i bilaga XVII till Reach. Yttrandena från riskbedömningskommittén och kommittén för socioekonomisk analys ger...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Begränsningar – samråd Begränsningar – samråd Offentliga samråd
Begränsningsförslag (som fastställs i en begränsningsrapport enligt bilaga XV) och utkast till SEAC-yttranden är föremål för offentligt samråd. Under sammanställningsfasen för...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Mer information om 69.2 Mer information om 69.2
Figur 1: Förfarande enligt artikel 69.2 Processen för att överväga och utveckla en begränsning har flera nivåer, och beskrivs i figur 1 och i steg 1–5 nedan: För varje SVHC-ämne...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Begränsningar – sammanställning Begränsningar – sammanställning Utarbetande av förslag om begränsning
En medlemsstat, eller Echa på Europeiska kommissionens begäran, kan föreslå begränsningar om de finner att risken vid tillverkning, utsläppande på marknaden (däribland import)...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Förfarande för begränsning Förfarande för begränsning Begränsningsförfarande
En medlemsstat, eller Echa på Europeiska kommissionens begäran, kan inleda begränsningsförfarandet när de är oroade över att ett visst ämne kan utgöra en oacceptabel risk för...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Vägledning om krav för ämnen i varor Version 4.0 – juni 2017 1 V Ä G L E D N I N G Vägledning om...
Similar Results Similar Results
18/10/17
Understanding REACH Understanding REACH Att förstå Reach
Reach är en förordning för Europeiska unionen, som antagits för att förbättra skyddet av människors hälsa och miljön från risker som kan förorsakas av kemikalier, samtidigt...
Similar Results Similar Results
07/10/17
RAPPORT ENLIGT BILAGA XV EN UTVÄRDERING AV DE MÖJLIGA HÄLSORISKERNA AV ÅTERVUNNET GUMMIGRANULAT SOM ANVÄNDS SOM UTFYLLNAD I KONSTGRÄSPLANER ...
Similar Results Similar Results
25/04/17
Vägledning för nedströmsanvändare Vägledning för nedströmsanvändare Vägledning för nedströmsanvändare (1,161.2k)
V Ä G L E D N I N G Vägledning för nedströmsanvändare Version 2.1 Oktober 2014 Annegatan 18, P.B. Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax...
Similar Results Similar Results
20/10/14
Showing 13 results.

Categories Display