Search

Results for tag Restriction
Showing 12 results.
Most relevant Last modified
Restriction - navigation - consultations Restriction - navigation - consultations Apribojimas
Viešosios konsultacijos
Similar Results Similar Results
12/02/20
Apribojimo procedūra Apribojimo procedūra Apribojimų procedūra
Valstybė narė arba ECHA Komisijos prašymu gali pradėti apribojimo procedūrą, jeigu jos yra susirūpinusios dėlto, kad tam tikra cheminė medžiaga kelia nepriimtiną riziką žmogaus...
Similar Results Similar Results
12/02/20
Apribojimai – konsultacijos Apribojimai – konsultacijos Viešosios konsultacijos
Dėl pasiūlymų nustatyti apribojimą (kurie išdėstomi pagal XV priede rengiamoje apribojimo ataskaitoje) ir SEAC nuomonės projektų turi būti rengiamos viešos konsultacijos. ECHA...
Similar Results Similar Results
13/12/19
Prievolių, kurias reikia vykdyti labai didelį susirūpinimą keliančias medžiagas (SVHC) įtraukus į kandidatinį sąrašą, santrauka Prievolių, kurias reikia vykdyti labai didelį susirūpinimą keliančias medžiagas (SVHC) įtraukus į kandidatinį sąrašą, santrauka Reikalavimai kandidatinio sąrašo medžiagoms
Medžiagas įtraukus į kandidatinį sąrašą, įmonėms gali tekti vykdyti tam tikras juridines prievoles. Šios prievolės, kurios pradedamos taikyti nuo medžiagos įtraukimo į sąrašą...
Similar Results Similar Results
14/12/18
Kandidatinio sąrašo lentelė Kandidatinio sąrašo lentelė Kandidatinis sąrašas
Pastabos Autentiška versija: autentišku laikomas tik šioje svetainėje paskelbtas kandidatinis sąrašas. Įtraukus cheminę medžiagą į šioje svetainėje paskelbtą kandidatinį sąrašą,...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Restriction activities - link Restriction activities - link ECHA veikla apribojimų srityje
ECHA apribojimų dokumentacijos rengiamos pagal 69 straipsnio 2 dalį
Similar Results Similar Results
10/11/17
Cheminėms medžiagoms, mišiniams ir (arba) gaminiams taikomi apribojimai yra išdėstyti REACH reglamento XVII priede. Rizikos vertinimo komiteto ir Socialinės ir ekonominės...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Daugiau informacijos apie 69 straipsnio 2 dalį Daugiau informacijos apie 69 straipsnio 2 dalį
1 pav. 69 straipsnio 2 dalyje nustatytas procesas. Apribojimo nagrinėjimo ir rengimo procesą sudaro keletas pakopų, kurios pavaizduotos 1 pav. ir toliau aprašytuose 1–5...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Apribojimai – pasirengimas Apribojimai – pasirengimas Pasiūlymo taikyti apribojimą rengimas
Valstybė narė arba ECHA Europos Komisijos prašymu gali pasiūlyti nustatyti apribojimus, jei nustato, kad rizikos, kuri kyla dėl cheminės medžiagos gaminimo, pateikimo rinkai...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Rekomendacijos dėl gaminių sudėtyje esančioms cheminėms medžiagoms taikomų reikalavimų Versija 4.0 – 2017 m. birželio mėn. 1 ...
Similar Results Similar Results
18/10/17
PAGAL XV PRIEDĄ TEIKIAMA ATASKAITA GALIMA PERDIRBTO KAUČIUKO GRANULIŲ, KURIOS, KAIP UŽPILDYMO MEDŽIAGA, NAUDOJAMOS DIRBTINĖJE VEJOJE, RIZIKA SVEIKATAI ...
Similar Results Similar Results
25/04/17
Rekomendacijos tolesniems naudotojams Rekomendacijos tolesniems naudotojams Rekomendacijos tolesniems naudotojams (1,493.4k)
REKOMENDACIJOS Rekomendacijos tolesniems naudotojams 2.1 versija 2014 m. spalio mėn. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Suomija | Tel. +358 9 686180 |...
Similar Results Similar Results
20/10/14
Showing 12 results.

Categories Display