Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
Zalecenia - wymagania w zakresie informacji Zalecenia - wymagania w zakresie informacji Standardowe wymagania w zakresie informacji
Zgodnie z rozporządzeniem REACH wymagania w zakresie informacji standardowych to wymagania, które stanowią niezbędne minimum przy wypełnianiu obowiązków rejestracyjnych i zależą...
Similar Results Similar Results
31/07/20
Jakie informacje należy przedłożyć Jakie informacje należy przedłożyć Jakie informacje należy przedłożyć
Rejestrujący substancję musi zebrać wszystkie wymagane informacje w dokumentacji rejestracyjnej, która składa się z dwóch głównych elementów: Dokumentacji technicznej, zawsze...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Przedłożenie dokumentacji rejestracyjnej Przedłożenie dokumentacji rejestracyjnej 6. Przedkładanie dokumentacji rejestracyjnej
Po przygotowaniu dokumentacji rejestracyjnej przy użyciu IUCLID należy przedłożyć ją ECHA za pośrednictwem systemu REACH-IT. REACH-IT jest głównym systemem informatycznym, który...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Strategia zbierania danych, główna Strategia zbierania danych, główna Strategia zbierania danych
Proces gromadzenia danych przed rejestracją substancji składa się z czterech etapów. Należy uzgodnić ze współrejestrującymi, w jaki sposób podzielić pracę lub czy zlecić...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Uwagi praktyczne przed testowaniem, główna Uwagi praktyczne przed testowaniem, główna Kwestie praktyczne do rozważenia przed podjęciem badań
Zazwyczaj testy są zlecane jako pakiet. Ma to tę zaletę, że są one wykonywane przez ekspertów w sposób najbardziej efektywny czasowo i zgodnie z wymaganymi standardami jakości...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Metody in vitro, główna Metody in vitro, główna Metody in vitro
Test przeprowadzony in vitro („w szkle”) oznacza, że jest wykonywany poza żywym organizmem i zwykle obejmuje izolowane tkanki, narządy lub komórki. Można wykorzystać dane z...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Wprowadzenie: Jak postępować w celu uaktualnienia dokumentacji Wprowadzenie: Jak postępować w celu uaktualnienia dokumentacji 7. Jak postępować w celu aktualizacji dokumentacji
Dokumentacja rejestracyjna musi odzwierciedlać aktualną wiedzę na temat tego, w jaki sposób substancja może być bezpiecznie stosowana w miejscach produkcji i przez użytkowników...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Czy osiągany jest próg 1 tony rocznie? Czy osiągany jest próg 1 tony rocznie? Czy osiągam próg jednej tony rocznie?
Jeśli produkuje się lub importuje substancję w ilości mniejszej niż 1 tona rocznie, nie ma obowiązku rejestracji substancji. Jeśli osiąga się lub przekracza ten próg, zakres...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Wymogi informacyjne, 10–100 ton, główne Wymogi informacyjne, 10–100 ton, główne Wymagania w zakresie informacji: Od 10 do 100 ton rocznie
Aby zarejestrować substancję w przedziale 10–100 ton, należy podać informacje określone w kolumnie pierwszej załączników VII i VIII do REACH, obejmujące niektóre dane...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Wymogi informacyjne, 1–10 ton, główne Wymogi informacyjne, 1–10 ton, główne Wymagania w zakresie informacji: Od 1 do 10 ton rocznie
Aby zarejestrować substancję w przedziale 1–10 ton, należy podać informacje określone w kolumnie pierwszej załącznika VII do REACH, w tym niektóre dane fizykochemiczne,...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Jak utworzyć dokumentację rejestracyjną za pomocą IUCLID Cloud Jak utworzyć dokumentację rejestracyjną za pomocą IUCLID Cloud Jak utworzyć dokumentację rejestracyjną za pomocą IUCLID w chmurze?
Jeśli w portfolio znajduje się tylko kilka substancji do zarządzania, można skorzystać z IUCLID Cloud, aby tworzyć dokumenty w formacie IUCLID. Aby skorzystać z usługi,...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Jak unikać zbędnych badań na zwierzętach, główne 1 Jak unikać zbędnych badań na zwierzętach, główne 1 Jak unikać zbędnych badań na zwierzętach
Zgodnie z rozporządzeniem REACH testy na kręgowcach (np. szczurach, innych ssakach lub rybach), aby spełnić wymogi informacyjne dotyczące rejestracji, mogą być stosowane jedynie...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Od przedłożenia do decyzji Od przedłożenia do decyzji Od przedłożenia dokumentacji do decyzji
Po przedłożeniu dokumentacja przechodzi przez następujące etapy: 1. Weryfikacja reguł biznesowych Weryfikacja reguł biznesowych ma na celu sprawdzenie, czy dokumentacja może...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Jak znaleźć współrejestrujących? Jak znaleźć współrejestrujących? 2. Znajdowanie współrejestrujących
Należy udostępnić dane i rejestrować substancję wspólnie z innymi firmami. W praktyce oznacza to konieczność: Przesłania zapytania za pośrednictwem REACH-IT, aby zapytać ECHA,...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Dostosowanie wymagań w zakresie standardowych informacji Dostosowanie wymagań w zakresie standardowych informacji Dostosowanie do wymogów w zakresie standardowych informacji
Skorzystanie z dostosowania wymagań oznacza możliwość ominięcia danego badania na podstawie ogólnych bądź konkretnych reguł dotyczących jednego wymagania w zakresie informacji....
Similar Results Similar Results
10/06/20
Zbieranie informacji o zastosowaniach — tekst główny Zbieranie informacji o zastosowaniach — tekst główny Zbieranie informacji na temat zastosowań
W dokumentacji rejestracyjnej należy też przedstawić/zawrzeć informacje o zastosowaniu substancji w ramach łańcucha dostaw. W celu uzyskania takich informacji można korzystać...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Tworzenie dokumentacji rejestracyjnej Tworzenie dokumentacji rejestracyjnej 5. Tworzenie dokumentacji rejestracyjnej
Po zebraniu wszystkich informacji na temat danej substancji, które są niezbędne do spełnienia wymogów REACH, należy udokumentować ustalenia w dokumentacji rejestracyjnej. Plik,...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Co należy zrobić? Górny fragment tekstu Co należy zrobić? Górny fragment tekstu 4. Potrzebne informacje
Minimalne dane wymagane do zarejestrowania substancji podano w załącznikach VI–X do REACH. Wymogi prawne (wymagania w zakresie standardowych informacji) mają charakter...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Co należy uwzględnić w odniesieniu do prowadzonej działalności? Co należy uwzględnić w odniesieniu do prowadzonej działalności? Co należy wziąć pod uwagę w Państwa przedsiębiorstwie
Wykazanie bezpieczeństwa stosowania substancji w dokumentacji rejestracyjnej wymaga znacznego nakładu czasu, środków i wiedzy fachowej. Konieczne będzie rozpoczęcie dialogu i —...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Czy dana substancja wymaga rejestracji? Czy dana substancja wymaga rejestracji? Czy moja substancja wymaga rejestracji?
Po określeniu tożsamości substancji należy zweryfikować, czy wymaga ona rejestracji, czy też jest z niej zwolniona. Na stronie ECHA można sprawdzić, czy dana substancja została...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Czy rejestracja jest potrzebna? Czy rejestracja jest potrzebna? Czy muszę dokonać rejestracji?
Należy określić, czy rejestracja substancji leży po stronie danego przedsiębiorstwa czy innego podmiotu w łańcuchu dostaw. 1. Jaka jest tożsamość rejestrującego? Rejestracji...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Wsparcie — rejestracja Wsparcie — rejestracja Etapy rejestracji
W procesie rejestracji należy wykazać, że z daną substancją postępuje się bezpiecznie w obrębie łańcucha dostaw, zapewniając, że chronione jest zdrowie ludzkie i środowisko....
Similar Results Similar Results
10/06/20
Rejestracja substancji Rejestracja substancji Rejestracja
Przedsiębiorstwa są odpowiedzialne za zbieranie informacji o właściwościach i zastosowaniach substancji, które produkują lub importują w ilości powyżej 1 tony rocznie. Muszą...
Similar Results Similar Results
03/06/20
REACH to rozporządzenie Unii Europejskiej, przyjęte w celu poprawy ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami, jakie mogą stwarzać chemikalia, przy jednoczesnym...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Czym jest IUCLID Czym jest IUCLID Czym jest IUCLID?
IUCLID to oprogramowanie do zbierania, przechowywania, utrzymywania i wymiany danych dotyczących swoistych i niebezpiecznych właściwości substancji chemicznych. ECHA współtworzy...
Similar Results Similar Results
12/03/20
Współpraca ze współrejestrującymi Współpraca ze współrejestrującymi 3. Nawiązanie kontaktu ze współrejestrującymi
Jako potencjalny rejestrujący mogą Państwo spotkać się z dwiema sytuacjami: Jeżeli nie dokonano jeszcze rejestracji, należy podjąć wspólne kroki organizacyjne z potencjalnymi...
Similar Results Similar Results
06/03/20
Substancje zarejestrowane – ostatnie aktualizacje Substancje zarejestrowane – ostatnie aktualizacje Substancje zarejestrowane
Dane pochodzą z dokumentacji rejestracyjnej przedłożonej do ECHA do dnia wskazanego jako data ostatniej aktualizacji. Całkowity zakres wielkości obrotu jest określany na...
Similar Results Similar Results
05/03/20
Zalecenia - identyfikacja substancji Zalecenia - identyfikacja substancji Identyfikacja substancji
Rozporządzenie REACH zobowiązuje wszystkich rejestrujących do dostarczenia wystarczających informacji w celu zidentyfikowania ich substancji. Musi istnieć tylko jedna...
Similar Results Similar Results
25/02/20
Zalecenia - zarządzanie ryzykiem - panele Zalecenia - zarządzanie ryzykiem - panele Klasyfikacja i oznakowanie
Klasyfikacja i oznakowanie mają istotne znaczenie dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, jak również swobodnego przepływu substancji, mieszanin i...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Zalecenia - ocena substancji - panele Zalecenia - ocena substancji - panele Decyzja w sprawie oceny substancji
Ocena substancji przeprowadzana jest przez państwa członkowskie UE. Ma ona na celu wyjaśnienie obaw związanych z bezpiecznym stosowaniem substancji. Właściwy organ oceniający...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Zalecenia - ocena dokumentacji - panele Zalecenia - ocena dokumentacji - panele Decyzja w sprawie oceny dokumentacji
Jeżeli ECHA uzna, że Państwa dokumentacja rejestracyjna nie jest zgodna z informacjami wymaganymi w odniesieniu do Państwa substancji o zarejestrowanej wielkości obrotu, wyda...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Zalecenia – narażenie i ryzyko – panele Zalecenia – narażenie i ryzyko – panele Ocena narażenia i charakterystyka ryzyka
Należy przeprowadzić ocenę narażenia i charakterystykę ryzyka dla substancji zarejestrowanych w ilości powyżej 10 ton rocznie, jeżeli substancje te klasyfikuje się jako...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Zalecenia - panele dostosowań Zalecenia - panele dostosowań Dostosowywanie
Dostosowanie do wymagania w zakresie informacji standardowych oznacza, że zamiast przeprowadzania badania należy przedstawić uzasadnienie oparte na ogólnych zasadach lub na...
Similar Results Similar Results
21/02/20
Zalecenia - rejestracja Zalecenia - rejestracja Rejestracja
Odpowiadają Państwo za gromadzenie informacji na temat tonażu, właściwości i zastosowań substancji, które Państwo produkują lub importują w ilościach większych niż 1 tona...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Zalecenia dla rejestrujących - ogólne - toptext Zalecenia dla rejestrujących - ogólne - toptext Zalecenia ogólne
Te ogólne zalecenia zwracają uwagę na główne przesłania ECHA dotyczące uporządkowanego przechowywania danych rejestracyjnych oraz ich ciągłego ulepszania. Należy dokonywać...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej przy użyciu programu IUCLID - praktyczne przykłady Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej przy użyciu programu IUCLID - praktyczne przykłady Praktyczne przykłady – rejestracja na mocy rozporządzenia REACH
5. Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej przy użyciu programu IUCLID How to protect your confidential business information [PDF] W poniższych filmach instruktażowych...
Similar Results Similar Results
18/02/20
bowiązki w zakresie rejestracji bowiązki w zakresie rejestracji 1. Państwa obowiązki w zakresie rejestracji
Istnieją trzy określające, czy muszą Państwo zarejestrować swoją substancję, czy też nie. Należy sprawdzić każdy z tych w odniesieniu do każdej swojej substancji: Państwa rola w...
Similar Results Similar Results
11/02/20
Proces rejestracji Proces rejestracji Proces rejestracji
Producenci i importerzy substancji w ilości wynoszącej co najmniej jedną tonę rocznie muszą zebrać informacje dotyczące właściwości tych substancji i przekazać je do ECHA w...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Zalecenia - wprowadzenie Zalecenia - wprowadzenie Zalecenia dla rejestrujących
Wszystkich rejestrujących w ramach rozporządzenia REACH zachęca się do aktywnego aktualizowania i przeglądania informacji w celu poprawy jakości dokumentacji rejestracyjnej....
Similar Results Similar Results
24/05/19
REACH 2018 – aktualizacja rejestracji REACH 2018 – aktualizacja rejestracji Aktualizacja dokumentacji rejestracyjnej
Dokumentacja rejestracyjna musi odzwierciedlać jak najaktualniejszy stan wiedzy na temat bezpiecznego sposobu wykorzystywania substancji. Z tego względu należy regularnie...
Similar Results Similar Results
06/11/18
REACH 2018 - where do I start? REACH 2018 - where do I start?
Aktualizacja dokumentacji rejestracyjnej
Similar Results Similar Results
06/11/18
Jak poprawić swoją dokumentację – DQA – wprowadzenie Jak poprawić swoją dokumentację – DQA – wprowadzenie Asystent wsparcia jakości dokumentacji
Asystent wsparcia jakości dokumentacji (DQA) to narzędzie udostępniane rejestrującym, które służy sprawdzeniu ich zestawów danych IUCLID dotyczących substancji oraz dokumentacji...
Similar Results Similar Results
12/10/18
REACH 2018 Phase tabs REACH 2018 Phase tabs Ocena zagrożenia i ryzyka
1. Znajomość portfolio 2. Ustalenie współrejestrujących 3. Nawiązanie kontaktu ze współrejestrującymi 4. Ocena zagrożenia i ryzyka 5. Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej...
Similar Results Similar Results
03/10/18
REACH 2018 - Find your co-registrants REACH 2018 - Find your co-registrants Ustalenie współrejestrujących
Obowiązek wspólnego działania ze współrejestrującymi Wszyscy rejestrujący tę samą substancję wchodzą w skład grupy współpracy zwanej forum wymiany informacji o substancjach...
Similar Results Similar Results
10/08/18
Zgodnie z REACH nie ma obowiązku rejestracji substancji w ilościach poniżej jednej tony rocznie. Aby jeszcze bardziej wesprzeć innowacyjność, substancje wykorzystywane do badań...
Similar Results Similar Results
23/05/18
Poradnik dotyczący identyfikacji i nazywania substancji na podstawie rozporządzeń REACH i CLP Poradnik dotyczący identyfikacji i nazywania substancji na podstawie rozporządzeń REACH i CLP Poradnik dotyczący identyfikacji i nazywania substancji na podstawie rozporządzeń REACH i CLP (1,997.1k)
Poradnik dotyczący identyfikacji i nazywania substancji na podstawie rozporządzeń REACH i CLP Wersja 2.1 – maj 2017 r. 1 P O R A D N I K Poradnik dotyczący...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Wskazówki dla MŚP 1. Określ, dlaczego potrzebujesz konsultanta Czy potrzebujesz porady dotyczącej procesu rejestracji czy kogoś, kto wykona dla Ciebie określoną pracę? A może...
Similar Results Similar Results
20/04/18
Poradnik na temat badań naukowych i rozwojowych (SR&D) oraz badań dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (PPORD) Poradnik na temat badań naukowych i rozwojowych (SR&D) oraz badań dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (PPORD) Poradnik na temat badań naukowych i rozwojowych (SR&D) oraz badań dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (PPORD) (516.2k)
P O R A D N I K Poradnik na temat badań naukowych i rozwojowych (SR&D) oraz badań dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (PPORD) Wersja 2.1 ...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Badania naukowe i rozwojowe oraz badania dotyczące produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju Badania naukowe i rozwojowe oraz badania dotyczące produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju Badania naukowe i rozwojowe oraz badania dotyczące produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (426.9k)
P O R A D N I K W S K R Ó C I E Badania naukowe i rozwojowe oraz badania dotyczące produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju Celem dokumentu jest wyjaśnienie w...
Similar Results Similar Results
21/11/17
REACH 2018 – przygotuj swoją rejestrację – panele REACH 2018 – przygotuj swoją rejestrację – panele Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej przy użyciu programu IUCLID
Pierwsze kroki Jakie informacje należy przedłożyć Utworzenie dokumentacji rejestracyjnej Czym jest IUCLID? Jak utworzyć dokumentację rejestracyjną za pomocą IUCLID w chmurze?...
Similar Results Similar Results
03/10/17

Categories Display