Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
Składanie wniosku o stosowanie alternatywnej nazwy rodzajowej w mieszaninach Składanie wniosku o stosowanie alternatywnej nazwy rodzajowej w mieszaninach Zwrócenie się o alternatywną nazwę chemiczną w mieszaninach
Producenci, importerzy i dalsi użytkownicy mający siedzibę w UE mogą złożyć do ECHA wniosek o zastosowanie alternatywnej nazwy rodzajowej. Nie jest możliwe wyznaczenie...
Similar Results Similar Results
08/03/21
Podsumowanie Jeżeli Państwa substancja podlega badaniom dotyczącym produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (PPORD), mogą Państwo złożyć do Agencji zgłoszenie PPORD, aby...
Similar Results Similar Results
04/03/21
Zalecenia — wymagania w zakresie informacji Zalecenia — wymagania w zakresie informacji Standardowe wymagania w zakresie informacji
Aby spełnić obowiązki rejestracyjne, konieczne jest spełnienie minimalnych standardowych wymagań informacyjnych określonych w rozporządzeniu REACH. Wymagania te zależą od...
Similar Results Similar Results
04/03/21
Recommendations - cnl box Recommendations - cnl box Zalecenia dla rejestrujących
Klasyfikacja i oznakowanie
Similar Results Similar Results
22/02/21
Zalecenia dla rejestrujących — ogólne — tekst górny Zalecenia dla rejestrujących — ogólne — tekst górny Zalecenia ogólne
Należy aktualizować rejestracje i aktywnie poprawiać dane rejestracyjne, postępując zgodnie z poniższymi zaleceniami ogólnymi. Należy monitorować zmiany i aktualizować dane w...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Zalecenia — identyfikacja substancji Zalecenia — identyfikacja substancji Identyfikacja substancji
Firmy muszą jasno określić substancje, które produkują lub importują. Umożliwia to firmom wspólną rejestrację tej samej substancji, zgodnie z zasadą „jedna substancja, jedna...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Zalecenia — rejestracja Zalecenia — rejestracja Rejestracja
Jeśli firma produkuje lub importuje substancje w ilości powyżej jednej tony rocznie, jest ona odpowiedzialna za sporządzenie i przedłożenie dokumentacji rejestracyjnej ECHA....
Similar Results Similar Results
22/02/21
Zalecenia — narażenie i ryzyko — panele Zalecenia — narażenie i ryzyko — panele Ocena narażenia i charakterystyka ryzyka
Należy przeprowadzić ocenę narażenia i charakterystykę ryzyka dla substancji zarejestrowanych w ilości powyżej 10 ton rocznie, jeżeli substancje te klasyfikuje się jako...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Zalecenia — ocena dokumentacji — panele Zalecenia — ocena dokumentacji — panele Decyzja w sprawie oceny dokumentacji
Podczas oceny dokumentacji ECHA sprawdza, czy informacje, które przedłożono podczas rejestracji, spełniają wymagania określone w rozporządzeniu REACH dla danej substancji i...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Zalecenia — klasyfikacja i oznakowanie Zalecenia — klasyfikacja i oznakowanie Klasyfikacja i oznakowanie
Klasyfikacja i oznakowanie to punkt wyjścia do informowania o zagrożeniach i ważne elementy zapewniające, że zdrowie ludzkie i środowisko są chronione przed szkodliwymi...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Zalecenia — panele dostosowań Zalecenia — panele dostosowań Dostosowywanie
Dostosowanie do standardowego wymogu dotyczącego informacji oznacza, że zamiast wykonywać test, podaje się uzasadnienie. To uzasadnienie musi być oparte na ogólnych zasadach,...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Zalecenia — ocena substancji — panele Zalecenia — ocena substancji — panele Decyzja w sprawie oceny substancji
Ocena substancji przeprowadzana jest przez państwa członkowskie UE. Ma rozwiać obawy dotyczące bezpiecznego stosowania substancji. Właściwy organ oceniający może zażądać...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Zmiana w załączniku III Zmiana w załączniku III Zmiana w załączniku III
Zwracamy uwagę na zmiany wprowadzone w załączniku III w związku z rozporządzeniem 2018/1881 zmieniającym przepisy dotyczące nanomateriałów (rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1881...
Similar Results Similar Results
08/02/21
Substancje zarejestrowane – ostatnie aktualizacje Substancje zarejestrowane – ostatnie aktualizacje Substancje zarejestrowane
Dane pochodzą z dokumentacji rejestracyjnej przedłożonej do ECHA do dnia wskazanego jako data ostatniej aktualizacji. Całkowity zakres wielkości obrotu jest określany na...
Similar Results Similar Results
08/12/20
Jakie informacje należy przedłożyć Jakie informacje należy przedłożyć Jakie informacje należy przedłożyć
Rejestrujący substancję musi zebrać wszystkie wymagane informacje w dokumentacji rejestracyjnej, która składa się z dwóch głównych elementów: Dokumentacji technicznej, zawsze...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Przedłożenie dokumentacji rejestracyjnej Przedłożenie dokumentacji rejestracyjnej 6. Przedkładanie dokumentacji rejestracyjnej
Po przygotowaniu dokumentacji rejestracyjnej przy użyciu IUCLID należy przedłożyć ją ECHA za pośrednictwem systemu REACH-IT. REACH-IT jest głównym systemem informatycznym, który...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Strategia zbierania danych, główna Strategia zbierania danych, główna Strategia zbierania danych
Proces gromadzenia danych przed rejestracją substancji składa się z czterech etapów. Należy uzgodnić ze współrejestrującymi, w jaki sposób podzielić pracę lub czy zlecić...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Uwagi praktyczne przed testowaniem, główna Uwagi praktyczne przed testowaniem, główna Kwestie praktyczne do rozważenia przed podjęciem badań
Zazwyczaj testy są zlecane jako pakiet. Ma to tę zaletę, że są one wykonywane przez ekspertów w sposób najbardziej efektywny czasowo i zgodnie z wymaganymi standardami jakości...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Metody in vitro, główna Metody in vitro, główna Metody in vitro
Test przeprowadzony in vitro („w szkle”) oznacza, że jest wykonywany poza żywym organizmem i zwykle obejmuje izolowane tkanki, narządy lub komórki. Można wykorzystać dane z...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Wprowadzenie: Jak postępować w celu uaktualnienia dokumentacji Wprowadzenie: Jak postępować w celu uaktualnienia dokumentacji 7. Jak postępować w celu aktualizacji dokumentacji
Dokumentacja rejestracyjna musi odzwierciedlać aktualną wiedzę na temat tego, w jaki sposób substancja może być bezpiecznie stosowana w miejscach produkcji i przez użytkowników...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Czy osiągany jest próg 1 tony rocznie? Czy osiągany jest próg 1 tony rocznie? Czy osiągam próg jednej tony rocznie?
Jeśli produkuje się lub importuje substancję w ilości mniejszej niż 1 tona rocznie, nie ma obowiązku rejestracji substancji. Jeśli osiąga się lub przekracza ten próg, zakres...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Wymogi informacyjne, 10–100 ton, główne Wymogi informacyjne, 10–100 ton, główne Wymagania w zakresie informacji: Od 10 do 100 ton rocznie
Aby zarejestrować substancję w przedziale 10–100 ton, należy podać informacje określone w kolumnie pierwszej załączników VII i VIII do REACH, obejmujące niektóre dane...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Wymogi informacyjne, 1–10 ton, główne Wymogi informacyjne, 1–10 ton, główne Wymagania w zakresie informacji: Od 1 do 10 ton rocznie
Aby zarejestrować substancję w przedziale 1–10 ton, należy podać informacje określone w kolumnie pierwszej załącznika VII do REACH, w tym niektóre dane fizykochemiczne,...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Jak utworzyć dokumentację rejestracyjną za pomocą IUCLID Cloud Jak utworzyć dokumentację rejestracyjną za pomocą IUCLID Cloud Jak utworzyć dokumentację rejestracyjną za pomocą IUCLID w chmurze?
Jeśli w portfolio znajduje się tylko kilka substancji do zarządzania, można skorzystać z IUCLID Cloud, aby tworzyć dokumenty w formacie IUCLID. Aby skorzystać z usługi,...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Jak unikać zbędnych badań na zwierzętach, główne 1 Jak unikać zbędnych badań na zwierzętach, główne 1 Jak unikać zbędnych badań na zwierzętach
Zgodnie z rozporządzeniem REACH testy na kręgowcach (np. szczurach, innych ssakach lub rybach), aby spełnić wymogi informacyjne dotyczące rejestracji, mogą być stosowane jedynie...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Od przedłożenia do decyzji Od przedłożenia do decyzji Od przedłożenia dokumentacji do decyzji
Po przedłożeniu dokumentacja przechodzi przez następujące etapy: 1. Weryfikacja reguł biznesowych Weryfikacja reguł biznesowych ma na celu sprawdzenie, czy dokumentacja może...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Jak znaleźć współrejestrujących? Jak znaleźć współrejestrujących? 2. Znajdowanie współrejestrujących
Należy udostępnić dane i rejestrować substancję wspólnie z innymi firmami. W praktyce oznacza to konieczność: Przesłania zapytania za pośrednictwem REACH-IT, aby zapytać ECHA,...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Dostosowanie wymagań w zakresie standardowych informacji Dostosowanie wymagań w zakresie standardowych informacji Dostosowanie do wymogów w zakresie standardowych informacji
Skorzystanie z dostosowania wymagań oznacza możliwość ominięcia danego badania na podstawie ogólnych bądź konkretnych reguł dotyczących jednego wymagania w zakresie informacji....
Similar Results Similar Results
10/06/20
Zbieranie informacji o zastosowaniach — tekst główny Zbieranie informacji o zastosowaniach — tekst główny Zbieranie informacji na temat zastosowań
W dokumentacji rejestracyjnej należy też przedstawić/zawrzeć informacje o zastosowaniu substancji w ramach łańcucha dostaw. W celu uzyskania takich informacji można korzystać...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Tworzenie dokumentacji rejestracyjnej Tworzenie dokumentacji rejestracyjnej 5. Tworzenie dokumentacji rejestracyjnej
Po zebraniu wszystkich informacji na temat danej substancji, które są niezbędne do spełnienia wymogów REACH, należy udokumentować ustalenia w dokumentacji rejestracyjnej. Plik,...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Co należy zrobić? Górny fragment tekstu Co należy zrobić? Górny fragment tekstu 4. Potrzebne informacje
Minimalne dane wymagane do zarejestrowania substancji podano w załącznikach VI–X do REACH. Wymogi prawne (wymagania w zakresie standardowych informacji) mają charakter...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Co należy uwzględnić w odniesieniu do prowadzonej działalności? Co należy uwzględnić w odniesieniu do prowadzonej działalności? Co należy wziąć pod uwagę w Państwa przedsiębiorstwie
Wykazanie bezpieczeństwa stosowania substancji w dokumentacji rejestracyjnej wymaga znacznego nakładu czasu, środków i wiedzy fachowej. Konieczne będzie rozpoczęcie dialogu i —...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Czy dana substancja wymaga rejestracji? Czy dana substancja wymaga rejestracji? Czy moja substancja wymaga rejestracji?
Po określeniu tożsamości substancji należy zweryfikować, czy wymaga ona rejestracji, czy też jest z niej zwolniona. Na stronie ECHA można sprawdzić, czy dana substancja została...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Czy rejestracja jest potrzebna? Czy rejestracja jest potrzebna? Czy muszę dokonać rejestracji?
Należy określić, czy rejestracja substancji leży po stronie danego przedsiębiorstwa czy innego podmiotu w łańcuchu dostaw. 1. Jaka jest tożsamość rejestrującego? Rejestracji...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Wsparcie — rejestracja Wsparcie — rejestracja Etapy rejestracji
W procesie rejestracji należy wykazać, że z daną substancją postępuje się bezpiecznie w obrębie łańcucha dostaw, zapewniając, że chronione jest zdrowie ludzkie i środowisko....
Similar Results Similar Results
10/06/20
Rejestracja substancji Rejestracja substancji Rejestracja
Przedsiębiorstwa są odpowiedzialne za zbieranie informacji o właściwościach i zastosowaniach substancji, które produkują lub importują w ilości powyżej 1 tony rocznie. Muszą...
Similar Results Similar Results
03/06/20
REACH to rozporządzenie Unii Europejskiej, przyjęte w celu poprawy ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami, jakie mogą stwarzać chemikalia, przy jednoczesnym...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Czym jest IUCLID Czym jest IUCLID Czym jest IUCLID?
IUCLID to oprogramowanie do zbierania, przechowywania, utrzymywania i wymiany danych dotyczących swoistych i niebezpiecznych właściwości substancji chemicznych. ECHA współtworzy...
Similar Results Similar Results
12/03/20
Współpraca ze współrejestrującymi Współpraca ze współrejestrującymi 3. Nawiązanie kontaktu ze współrejestrującymi
Jako potencjalny rejestrujący mogą Państwo spotkać się z dwiema sytuacjami: Jeżeli nie dokonano jeszcze rejestracji, należy podjąć wspólne kroki organizacyjne z potencjalnymi...
Similar Results Similar Results
06/03/20
Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej przy użyciu programu IUCLID - praktyczne przykłady Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej przy użyciu programu IUCLID - praktyczne przykłady Praktyczne przykłady – rejestracja na mocy rozporządzenia REACH
5. Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej przy użyciu programu IUCLID How to protect your confidential business information [PDF] W poniższych filmach instruktażowych...
Similar Results Similar Results
18/02/20
bowiązki w zakresie rejestracji bowiązki w zakresie rejestracji 1. Państwa obowiązki w zakresie rejestracji
Istnieją trzy określające, czy muszą Państwo zarejestrować swoją substancję, czy też nie. Należy sprawdzić każdy z tych w odniesieniu do każdej swojej substancji: Państwa rola w...
Similar Results Similar Results
11/02/20
Proces rejestracji Proces rejestracji Proces rejestracji
Producenci i importerzy substancji w ilości wynoszącej co najmniej jedną tonę rocznie muszą zebrać informacje dotyczące właściwości tych substancji i przekazać je do ECHA w...
Similar Results Similar Results
22/01/20
REACH 2018 – aktualizacja rejestracji REACH 2018 – aktualizacja rejestracji Aktualizacja dokumentacji rejestracyjnej
Dokumentacja rejestracyjna musi odzwierciedlać jak najaktualniejszy stan wiedzy na temat bezpiecznego sposobu wykorzystywania substancji. Z tego względu należy regularnie...
Similar Results Similar Results
06/11/18
REACH 2018 - where do I start? REACH 2018 - where do I start?
Aktualizacja dokumentacji rejestracyjnej
Similar Results Similar Results
06/11/18
REACH 2018 Phase tabs REACH 2018 Phase tabs Ocena zagrożenia i ryzyka
1. Znajomość portfolio 2. Ustalenie współrejestrujących 3. Nawiązanie kontaktu ze współrejestrującymi 4. Ocena zagrożenia i ryzyka 5. Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej...
Similar Results Similar Results
03/10/18
REACH 2018 - Find your co-registrants REACH 2018 - Find your co-registrants Ustalenie współrejestrujących
Obowiązek wspólnego działania ze współrejestrującymi Wszyscy rejestrujący tę samą substancję wchodzą w skład grupy współpracy zwanej forum wymiany informacji o substancjach...
Similar Results Similar Results
10/08/18
Zgodnie z REACH nie ma obowiązku rejestracji substancji w ilościach poniżej jednej tony rocznie. Aby jeszcze bardziej wesprzeć innowacyjność, substancje wykorzystywane do badań...
Similar Results Similar Results
23/05/18
Poradnik dotyczący identyfikacji i nazywania substancji na podstawie rozporządzeń REACH i CLP Poradnik dotyczący identyfikacji i nazywania substancji na podstawie rozporządzeń REACH i CLP Poradnik dotyczący identyfikacji i nazywania substancji na podstawie rozporządzeń REACH i CLP (1,997.1k)
Poradnik dotyczący identyfikacji i nazywania substancji na podstawie rozporządzeń REACH i CLP Wersja 2.1 – maj 2017 r. 1 P O R A D N I K Poradnik dotyczący...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Wskazówki dla MŚP 1. Określ, dlaczego potrzebujesz konsultanta Czy potrzebujesz porady dotyczącej procesu rejestracji czy kogoś, kto wykona dla Ciebie określoną pracę? A może...
Similar Results Similar Results
20/04/18
Pre-Registering your substance Pre-Registering your substance Pre-Registering your substance
Rejestracja wstępna Państwa substancji Aby skorzystać z wydłużonego terminu rejestracji, można przedłożyć do ECHA późniejszą rejestrację wstępną. Późniejszą rejestrację...
Similar Results Similar Results
11/04/18

Categories Display