Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
Soovitused – nõutav teave Soovitused – nõutav teave Nõutav standardteave
REACH-määruse kohaselt on nõutavad standardandmed need, mida on vaja vähemalt registreerimiskohustuste täitmiseks, ja need sõltuvad otseselt sellest, kui palju te ainet toodate...
Similar Results Similar Results
31/07/20
Mis teave tuleb esitada? Mis teave tuleb esitada? Mis teavet tuleb esitada?
Aine registreerija peab koguma kogu vajaliku teabe registreerimistoimikusse, mis koosneb kahest põhiosast: tehniline toimik tuleb esitada kõigi registreerimiskohustusega ainete...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Registreerimistoimiku esitamine Registreerimistoimiku esitamine 6. Registreerimistoimiku esitamine
Pärast registreerimistoimiku koostamist IUCLIDis peate esitama selle REACH-ITi kaudu ECHA-le. REACH-IT on ettevõtjatele mõeldud keskne IT-süsteem, milles nad saavad turvaliselt...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Andmete kogumise strateegia, põhiosa Andmete kogumise strateegia, põhiosa Andmete kogumise strateegia
Enne aine registreerimist on neli andmekogumise etappi. Leppige kaasregistreerijatega kokku, kuidas tööd jaotada või kas sellest osa või kogu töö väljast tellida. 1. Koguge...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Praktilised kaalutlused enne katsete tegemist, põhiosa Praktilised kaalutlused enne katsete tegemist, põhiosa Praktilised kaalutlused enne katsete tegemist
Katsed tellitakse tavaliselt lepinguliselt töövõtjalt paketina. Selle eelis on asjaolu, et katseid viivad läbi eksperdid, kes teevad seda kõige ajatõhusamalt ja kooskõlas...
Similar Results Similar Results
10/06/20
<i>In vitro</i> meetodid, põhiosa In vitro meetodid, põhiosa In vitro meetodid
In vitro (ld „klaasis“) meetodil läbiviidud katse tähendab, et see on tehtud väljaspool elusorganismi, ja et katses on tavaliselt kasutatud isoleeritud kudesid, organeid või...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Sissejuhatus Kuidas korraldada toimiku ajakohastamist? Sissejuhatus Kuidas korraldada toimiku ajakohastamist? 7. Kuidas korraldada toimiku ajakohastamist?
Registreerimistoimik peab kajastama praegusi teadmisi, kuidas ainet kogu tarneahela ulatuses tootmiskohtades ja tarbijakasutuses ohutult kasutada. See tähendab, et pärast...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Kas mu aine kogus on vähemalt üks tonn aastas? Kas mu aine kogus on vähemalt üks tonn aastas? Kas mu ainekogus on vähemalt 1 tonn aastas?
Kui toodate või impordite ainet alla 1 tonni aastas, ei ole ainet vaja registreerida. Kui teie aine kogus on vähemalt sama suur kui see künniskogus, sõltub registreerimiseks...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Nõutav teave, 10–100 t/a, põhitekst Nõutav teave, 10–100 t/a, põhitekst Nõutav teave: 10–100 tonni aastas
Aine registreerimiseks kogusevahemikus 10–100 tonni aastas peate esitama REACH-määruse VII ja VIII lisa 1. veerus määratletud teabe, sealhulgas teatud füüsikalis-keemilised...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Nõutav teave, 1–10 t/a, põhitekst Nõutav teave, 1–10 t/a, põhitekst Nõutav teave: 1–10 tonni aastas
Aine registreerimiseks kogusevahemikus 1–10 tonni aastas peate esitama REACH-määruse VII lisa 1. veerus määratletud teabe, sealhulgas teatud füüsikalis-keemilised andmed,...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Kuidas koostada registreerimistoimikut IUCLIDi pilveteenuse abil? Kuidas koostada registreerimistoimikut IUCLIDi pilveteenuse abil? Kuidas koostada registreerimistoimik IUCLIDi pilveversioonis
Kui te esitate ainult mõne aine, võite oma IUCLIDi-vormingus toimikute loomiseks IUCLIDi pilveteenust kasutada. Teenuse kasutamiseks vajate ECHA kontot ja peate tellima IUCLIDi...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Tarbetute loomkatsete vältimine, 1. põhiosa Tarbetute loomkatsete vältimine, 1. põhiosa Tarbetute loomkatsete vältimine
Kemikaalimääruse REACH kohaselt võib selgroogsete loomadega (nt rotid, muud imetajad või kalad) tehtavaid katseid registreerimisel teabele esitatavate nõuete täitmiseks kasutada...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Esitamisest otsuseni Esitamisest otsuseni Esitamisest otsuseni
Teie toimik läbib pärast esitamist järgmised etapid. 1. Kehtivatele eeskirjadele vastavuse kontrollimine Kehtivatele eeskirjadele vastavuse kontrollimisel tehakse kindlaks,...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Kaasregistreerijate leidmine Kaasregistreerijate leidmine 2. Kaasregistreerijate leidmine
Peate andmeid jagama teiste ettevõtetega ja registreerima aine ühiselt. See tähendab, et peate: Esitama kaasregistreerijate leidmiseks REACH-ITi kaudu ECHA-le päringu. Selle...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Nõutavate standardandmete kohandamised Nõutavate standardandmete kohandamised Nõutavate standardandmete kohandused
„Kohanduse“ taotlemine tähendab, et ainult ühele teabenõudele kohalduvate üld- või erieeskirjade alusel on võimalik mõni katse ära jätta. Reeglina võib kohandusi taotleda kolmel...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Kasutusalade teabe kogumine, põhiosa Kasutusalade teabe kogumine, põhiosa Kasutusalade kohta teabe kogumine
Registreerimistoimikus peate esitama ka teavet, kuidas teie ainet teie tarneahelas kasutatakse. Selle teabe saamiseks võite kasutada mitmesuguseid allikaid, nt järgmised: Teie...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Registreerimistoimiku koostamine Registreerimistoimiku koostamine 5. Registreerimistoimiku loomine
Kui olete kogunud oma aine kohta kogu REACH-määruse nõuete täitmiseks vajaliku teabe, tuleb dokumenteerida andmed registreerimistoimikus. Faili, mille esitate ECHA-le aine...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Mis teavet on vaja – sissejuhatus Mis teavet on vaja – sissejuhatus 4. Mis teavet vajate
Aine registreerimise jaoks vajalikud miinimumteabenõuded on sätestatud REACH-määruse VI–X lisas. Juriidilised nõuded (nõutav standardteave) on kumulatiivsed ja sõltuvad teie...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Millega on vaja ettevõtte seisukohast arvestada? Millega on vaja ettevõtte seisukohast arvestada? Mida on vaja arvestada?
Aine kasutusohutuse tõendamine registreerimistoimikus nõuab palju aega, raha ja asjatundlikkust. Kaasregistreerijatest ettevõtetega tuleb pidada läbirääkimisi ja sõlmida...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Kas pean aine registreerima? Kas pean aine registreerima? Kas aine tuleb registreerida?
Kui teate aine identifitseerimisandmeid, peate kontrollima, kas aine tuleb registreerida või on registreerimisest vabastatud. ECHA veebilehel on võimalik kontrollida, kas aine...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Kas pean aine registreerima? Kas pean aine registreerima? Kas pean aine registreerima?
Selgitage välja, kas teie või tarneahela muu tegutseja peab aine registreerima. 1. Kes te registreerijana olete? Registreerida saab ainult teie riigi seaduse määratlusele...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Abimaterjal – Registreerimine Abimaterjal – Registreerimine Registreerimise etapid
Registreerimisel tõendate, et teie ainet käideldakse kogu tarneahelas ohutult, tagades inimtervise ja keskkonna kaitse. Selle teabe esitate registreerimistoimikus ECHA-le....
Similar Results Similar Results
10/06/20
Ainete registreerimine Ainete registreerimine Registreerimine
Ettevõtetel on kohustus koguda teavet nende ainete omaduste ja kasutusalade kohta, mida nad toodavad või impordivad koguses üle ühe tonni aastas. Samuti peavad nad hindama...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Mis on REACH-määrus? Mis on REACH-määrus? Mis on REACH-määrus
REACH on Euroopa Liidu määrus, mis võeti vastu eesmärgiga parandada inimtervise ja keskkonna kaitset võimalike kemikaaliriskide eest ning suurendada Euroopa keemiatööstuse...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Mis on IUCLID? Mis on IUCLID? Mis on IUCLID?
IUCLID on tarkvararakendus keemiliste ainete olemuslikke ja ohtlikke omadusi käsitlevate andmete registreerimiseks, säilitamiseks, haldamiseks ja vahetamiseks. ECHA teeb...
Similar Results Similar Results
12/03/20
Teil kui potentsiaalsel registreerijal võib tekkida kaks olukorda: Kui registreerimistaotlust ei ole veel esitatud, tuleb teil teha koostööd kaasregistreerijatega ja valmistada...
Similar Results Similar Results
06/03/20
Registreeritud ained (viimane ajakohastamine) Registreeritud ained (viimane ajakohastamine) Registreeritud ained
Andmed on võetud ECHA-le esitatud registreerimistoimikutest ja sorditud viimase ajakohastamise kuupäeva järgi. Üldkogusevahemiku andmed on koondatud kõikidest toimikutest, v.a...
Similar Results Similar Results
05/03/20
Soovitused – ainete identifitseerimine Soovitused – ainete identifitseerimine Aine identifitseerimine
REACH-määrus nõuab, et kõik registreerijad esitavad oma ainete kohta piisavalt aineid identifitseerivat teavet. Iga aine kohta on ainult üks registreerimistoimik, seega peavad...
Similar Results Similar Results
25/02/20
Soovitused – riskijuhtimine – paneelid Soovitused – riskijuhtimine – paneelid Klassifitseerimine ja märgistamine
Klassifitseerimine ja märgistus on äärmiselt tähtsad, et tagada tervise ja keskkonna kaitse kõrge tase ning ainete, segude ja toodete vaba liikumine. Klassifitseerimine ja...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Soovitused – ainete hindamine – paneelid Soovitused – ainete hindamine – paneelid Aine hindamise otsus
Aineid hindavad Euroopa Liidu liikmesriigid. Ainete hindamise eesmärk on selgitada aine ohutu kasutamisega seotud probleeme. Hindav pädev asutus võib nõuda standardsest...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Soovitused – toimikute hindamine – paneelid Soovitused – toimikute hindamine – paneelid Toimiku hindamise otsus
Kui ECHA leiab, et teie registreerimistoimik ei täida nõutava teabe nõudeid seoses kogusevahemikuga, milles aine registreerisite, teeb ta otsuse. Selle otsusega kohustatakse...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Soovitused – kokkupuude ja riskid – paneelid Soovitused – kokkupuude ja riskid – paneelid Kokkupuute hindamine ja riski iseloomustus
Kui aine, mis on registreeritud koguses üle 10 t/a, on klassifitseeritud ohtlikuks või püsivaks, bioakumuleeruvaks ja toksiliseks (PBT) või väga püsivaks ja väga...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Soovitused – kohandamine – paneelid Soovitused – kohandamine – paneelid Kohandused
Nõutava standardteabe kohandamine tähendab, et katsetamise asemel tuleb esitada üld- või erieeskirjade alusel põhjendus. Üldeeskirjad on eritletud REACH-määruse XI lisas ning...
Similar Results Similar Results
21/02/20
Soovitused – registreerimine Soovitused – registreerimine Registreerimine
Vastutate teabe kogumise eest nende ainete koguse, omaduste ja kasutamise kohta, mida toodetakse või imporditakse koguses üle 1 t/a. Te esitate need andmed ECHA-le...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Soovitused registreerijatele – üldteave – põhitekst Soovitused registreerijatele – üldteave – põhitekst Üldsoovitused
Need üldsoovitused rõhutavad ECHA põhisõnumeid, kuidas saate hoida registreerimisandmed korras ja neid ennetavalt täiustada. Ajakohastage korrapäraselt Teie vastutate selle...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Koostage registreerimisdokumendid IUCLIDi toimikuna – praktilised näited Koostage registreerimisdokumendid IUCLIDi toimikuna – praktilised näited Praktilised näited – REACH-registreerimine
5. Koostage registreerimisdokumendid IUCLIDi toimikuna How to protect your confidential business information [PDF] Nendes õppevideotes tuuakse välja tehnilise toimiku...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Your registration obligations Your registration obligations 1. Teie registreerimiskohustused
See, kas peate aine registreerima või mitte, oleneb kolmest tegurist. Iga aine korral tuleb vaadelda järgmist kolme tegurit. Teie roll tarneahelas: kas aine registreerimine on...
Similar Results Similar Results
11/02/20
Registreerimisprotsess Registreerimisprotsess Registreerimisprotsess
Isikud, kes toodavad või impordivad aineid vähemalt 1 tonn aastas, peavad koguma nende ainete omaduste teavet ja edastama selle registreerimistoimikus ECHA-le. Aine ECHA-s...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Soovitused – sissejuhatus Soovitused – sissejuhatus Soovitused registreerijatele
Kõigil REACH-registreerijatel soovitatakse ennetavalt ajakohastada ja üle vaadata oma teave, et parandada registreerimistoimikute kvaliteeti. Järgmised soovitused põhinevad...
Similar Results Similar Results
24/05/19
REACH 2018 – hoidke registreering ajakohane REACH 2018 – hoidke registreering ajakohane Hoidke oma registreeringut ajakohastatuna
Registreerimistoimik peab kajastama aine ohutu kasutamise kõige ajakohasemat teavet. Seega peate toimikut korrapäraselt kontrollima ja uue teabega ajakohastama. See on kõigi...
Similar Results Similar Results
06/11/18
REACH 2018 - where do I start? REACH 2018 - where do I start?
Hoidke oma registreeringut ajakohastatuna
Similar Results Similar Results
06/11/18
Kuidas parandada toimikut – toimikukvaliteedi abiline – sissejuhatus Kuidas parandada toimikut – toimikukvaliteedi abiline – sissejuhatus Toimikukvaliteedi abiline
Toimikukvaliteedi abiline aitab registreerijatel enne registreerimistoimiku või päringu ECHA-le saatmist kontrollida oma aine IUCLIDi aineandmestikku ja toimikut, et seal ei...
Similar Results Similar Results
12/10/18
REACH 2018 Phase tabs REACH 2018 Phase tabs Hinnake ohtu ja riski
1. Tundke oma tooteportfelli 2. Leidke kaasregistreerijad 3. Korraldage tegevust kaasregistreerijatega 4. Hinnake ohtu ja riski 5. Koostage oma registreering IUCLID-toimikuna...
Similar Results Similar Results
03/10/18
REACH 2018 - Find your co-registrants REACH 2018 - Find your co-registrants Leidke kaasregistreerijad
Kohustus kaasregistreerijatega koostööd teha Kõik sama aine kaasregistreerijad kuuluvad koostöörühma ehk aineteabe vahetuse foorumisse (SIEF). Neil tuleb jagada aine...
Similar Results Similar Results
10/08/18
REACH-määruse kohaselt ei ole tarvis registreerida aineid, mida käideldakse koguses alla 1 tonni aastas. Uuenduslikkuse edendamiseks on autoriseerimisest ja piirangutest...
Similar Results Similar Results
23/05/18
Ainete REACH- ja CLPmääruse kohase identifitseerimise ja nimetamise juhend Ainete REACH- ja CLPmääruse kohase identifitseerimise ja nimetamise juhend Ainete REACH- ja CLPmääruse kohase identifitseerimise ja nimetamise juhend (1,731.9k)
J U H E N D I D Ainete REACH- ja CLP-määruse kohase identifitseerimise ja nimetamise juhend Mai 2017 Versioon 2.1 2 Ainete REACH- ja CLP-määruse kohase ...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Nõuanded VKEdele 1. Sõnastage, miks vajate konsultanti Kas soovite nõuandeid registreerimisprotsessi kohta või soovite, et keegi registreeriks teie eest? Või kas vajate abi...
Similar Results Similar Results
20/04/18
Teadusliku uurimis- ja arendustegevuse ning toote- ja tehnoloogiaalase uurimis- ja arendustegevuse (PPORD-tegevuse) juhend Teadusliku uurimis- ja arendustegevuse ning toote- ja tehnoloogiaalase uurimis- ja arendustegevuse (PPORD-tegevuse) juhend Teadusliku uurimis- ja arendustegevuse ning toote- ja tehnoloogiaalase uurimis- ja arendustegevuse (PPORD-tegevuse) juhend (374.8k)
J U H E N D Teadusliku uurimis- ja arendustegevuse ning toote- ja tehnoloogiaalase uurimis- ja arendustegevuse (PPORD-tegevuse) juhend Versioon 2.1 Oktoober 2017 ...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Teaduslik uurimis- ja arendustegevus ning toote- ja tehnoloogiaalane uurimis- ja arendustegevus (PPORD-tegevus) Teaduslik uurimis- ja arendustegevus ning toote- ja tehnoloogiaalane uurimis- ja arendustegevus (PPORD-tegevus) Teaduslik uurimis- ja arendustegevus ning toote- ja tehnoloogiaalane uurimis- ja arendustegevus (PPORD-tegevus) (402.6k)
L Ü H I ÜL E V A A D E Teaduslik uurimis- ja arendustegevus ning toote- ja tehnoloogiaalane uurimis- ja arendustegevus (PPORD-tegevus) Dokumendi eesmärk on lihtsas...
Similar Results Similar Results
21/11/17
REACH 2018 – valmistuge registreerimiseks – paneelid REACH 2018 – valmistuge registreerimiseks – paneelid Koostage oma registreering IUCLIDi toimikuna
Millest alustada? Mis teavet tuleb esitada Registreerimistoimiku koostamine Mis on IUCLID? Kuidas koostada registreerimistoimik IUCLIDi pilveversioonis ECHA pilveteenused...
Similar Results Similar Results
03/10/17

Categories Display