Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
Doporučení – požadavky na informace Doporučení – požadavky na informace Standardní požadavky na informace
Podle nařízení REACH jsou standardní požadavky na informace ty, které jsou vyžadovány jako minimum ke splnění vašich registračních povinností, a závisejí přímo na tom, kolik...
Similar Results Similar Results
31/07/20
Jaké informace musíte poskytnout Jaké informace musíte poskytnout Jaké dokumenty musíte předložit
Jakožto žadatel o registraci látky musíte shromáždit veškeré požadované informace v registrační dokumentaci, která sestává ze dvou hlavních částí: technická dokumentace, jež se...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Předkládání registrační dokumentace Předkládání registrační dokumentace 6. Předložení registrační dokumentace
Pokud jste svou registrační dokumentaci vyhotovili v aplikaci IUCLID, musíte ji agentuře ECHA předložit pomocí nástroje REACH-IT. REACH-IT je centrální systém IT, který...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Strategie shromažďování údajů (hlavní text) Strategie shromažďování údajů (hlavní text) Strategie shromažďování údajů
Proces shromáždění údajů před registrací látky tvoří čtyři kroky. Dohodněte se s ostatními žadateli o společnou registraci, jak si práci rozdělíte, nebo zda si ji necháte...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Praktické aspekty ke zvážení před provedením zkoušek (hlavní text) Praktické aspekty ke zvážení před provedením zkoušek (hlavní text) Praktické aspekty ke zvážení před provedením zkoušek
Zkoušky bývají zpravidla zadávány externě jako celý soubor. To má výhodu v tom, že zkoušky provádějí odborníci časově nejefektivnějším způsobem a v souladu s požadovanými...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Metody <i>in vitro</i> (hlavní text) Metody in vitro (hlavní text) Metody in vitro
Zkouška provedená in vitro („ve zkumavce“) znamená, že se provádí mimo živý organismus a obvykle zahrnuje izolované tkáně, orgány či buňky. Údaje získané in vitro můžete použít...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Úvod: Jak postupovat při aktualizaci dokumentací Úvod: Jak postupovat při aktualizaci dokumentací 7. Jak postupovat při aktualizaci dokumentací
Registrační dokumentace musí odrážet stávající poznatky ohledně toho, jak lze vaši látku bezpečně používat v místech výroby a jak ji mohou bezpečně používat uživatelé v celém...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Dosahuji prahové hodnoty 1 tuny za rok? Dosahuji prahové hodnoty 1 tuny za rok? Dosahuji prahové hodnoty 1 tuny za rok?
Jestliže vyrábíte nebo dovážíte látku v množství menším než 1 tuna ročně, nemusíte tuto látku registrovat. Jestliže této prahové hodnoty dosahujete nebo ji překračujete, vaše...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Požadavky na informace, 10 až 100 tun, hlavní text Požadavky na informace, 10 až 100 tun, hlavní text Požadavky na informace: 10–100 tun ročně
Chcete-li registrovat látku v hmotnostním rozmezí 10 až 100 tun, musíte poskytnout informace uvedené ve sloupci 1 přílohy VII a VIII nařízení REACH, které obsahují určité...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Požadavky na informace, 1 až 10 tun, hlavní text Požadavky na informace, 1 až 10 tun, hlavní text Požadavky na informace: 1–10 tun ročně
Chcete-li registrovat látku v hmotnostním rozmezí 1 až 10 tun, musíte poskytnout informace uvedené ve sloupci 1 přílohy VII nařízení REACH, včetně určitých fyzikálně-chemických...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Jak vytvořit registrační dokumentaci pomocí služby IUCLID Cloud Jak vytvořit registrační dokumentaci pomocí služby IUCLID Cloud Jak vytvořit vaši registrační dokumentaci pomocí cloudové služby IUCLID
Pokud spravujte pouze několik látek, můžete k vytvoření své dokumentace ve formátu IUCLID využít služby IUCLID Cloud. Chcete-li tuto službu využívat, musíte mít účet ECHA a...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Jak zamezit zbytečným zkouškám na zvířatech (hlavní text 1) Jak zamezit zbytečným zkouškám na zvířatech (hlavní text 1) Jak zamezit zbytečným zkouškám na zvířatech
Podle nařízení REACH lze zkoušky na obratlovcích (např. potkanech, jiných savcích nebo rybách) za účelem splnění požadavků na informace při registraci provádět až jako poslední...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Od předložení k rozhodnutí Od předložení k rozhodnutí Od předložení k rozhodnutí
Vaše dokumentace projde po předložení těmito kroky: 1. Kontrola obchodních pravidel Kontrola obchodních pravidel slouží k ověření, že vaši dokumentaci může agentura ECHA...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Vyhledání ostatních žadatelů o společnou registraci Vyhledání ostatních žadatelů o společnou registraci 2. Vyhledání ostatních žadatelů o společnou registraci
Budete muset sdílet údaje a registrovat svou látku společně s dalšími společnostmi. V praxi to znamená, že budete muset: prostřednictvím portálu REACH-IT odeslat dotaz agentuře...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Přizpůsobení požadavkům na standardní informace Přizpůsobení požadavkům na standardní informace Úpravy standardních požadavků na informace
Požadavek na „přizpůsobení“ znamená, že je možné vynechat zkoušku založenou na určitých obecných nebo zvláštních pravidlech, která platí pouze pro jeden požadavek na informace....
Similar Results Similar Results
10/06/20
Shromažďování informací o použitích (hlavní text) Shromažďování informací o použitích (hlavní text) Shromažďování informací o použitích
Ve své registrační dokumentaci rovněž musíte ohlásit/uvést, jakým způsobem se vaše látka používá ve vašem dodavatelském řetězci. K získání těchto informací můžete využít mnoho...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Vytvoření registrační dokumentace Vytvoření registrační dokumentace 5. Vypracování registrační dokumentace
Poté, co jste shromáždili všechny informace o své látce nezbytné pro splnění požadavků nařízení REACH, musíte zdokumentovat svá zjištění v registrační dokumentaci. Soubor, který...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Jaké informace potřebujete, úvodní text Jaké informace potřebujete, úvodní text 4. Jaké informace potřebujete
Minimální požadavky na údaje pro registraci vaší látky jsou uvedeny v přílohách VI–X nařízení REACH. Zákonné požadavky (standardní požadavky na informace) jsou kumulativní a...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Co vzít v úvahu s ohledem na váš podnik? Co vzít v úvahu s ohledem na váš podnik? Co musíte vzít v úvahu s ohledem na váš podnik
Abyste v registrační dokumentaci mohli prokázat, že používání vaší látky je bezpečné, počítejte s nutností značné investice z hlediska času, financí a odbornosti. Budete muset...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Je třeba moji látku registrovat? Je třeba moji látku registrovat? Musí být moje látka registrována?
Jakmile znáte identitu svojí látky, je třeba zjistit, zda je nutné tuto látku registrovat, nebo zda je od povinnosti registrace osvobozena. Na internetových stránkách agentury...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Musím provést registraci? Musím provést registraci? Musím provést registraci?
Je třeba určit, zda musíte registrovat látku právě vy, nebo zda je to úkolem jiného účastníka dodavatelského řetězce. 1. Jaká je vaše totožnost coby žadatele o registraci?...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Podpora – registrace Podpora – registrace Fáze registrace
Ve své registraci prokážete, že s látkou, se kterou obchodujete, je zacházeno během celého dodavatelského řetězce bezpečně a že je zajištěna ochrana lidského zdraví a životního...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Registrace látky Registrace látky Registrace
Společnosti jsou odpovědné za shromáždění informací o vlastnostech a použití látek, které vyrábějí nebo dovážejí v množství větším než jedna tuna ročně. Rovněž musí posoudit...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Porozumění nařízení REACH Porozumění nařízení REACH Porozumět nařízení REACH
REACH je nařízení Evropské unie, které bylo přijato s cílem zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí v souvislosti s riziky, která mohou představovat chemické...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Co je to IUCLID Co je to IUCLID Co je to IUCLID?
IUCLID je softwarová aplikace používaná k zaznamenávání, uchovávání, spravování a výměně údajů o vnitřních a nebezpečných vlastnostech chemických látek. Agentura ECHA tuto...
Similar Results Similar Results
12/03/20
Spolupráce s ostatními žadateli o společnou registraci Spolupráce s ostatními žadateli o společnou registraci 3. Domluvte se s ostatními žadateli o společnou registraci
Jako potenciální žadatel o registraci se můžete dostat do dvou situací: Jestliže dosud nebyla podána žádná registrace, musíte se domluvit s ostatními potenciálními žadateli o...
Similar Results Similar Results
06/03/20
Doporučení – identita látky Doporučení – identita látky Identifikace látky
Podle nařízení REACH musí všichni žadatelé o registraci poskytnout dostatečné informace pro identifikaci svých látek. Pro každou látku musí být pouze jedna registrační...
Similar Results Similar Results
25/02/20
Doporučení – řízení rizik – panely Doporučení – řízení rizik – panely Klasifikace a označení
Klasifikace a označování jsou zásadní k zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí i volného pohybu chemických látek, směsí a předmětů. Klasifikace a...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Doporučení – hodnocení látek – panely Doporučení – hodnocení látek – panely Rozhodnutí na základě hodnocení látky
Hodnocení látek provádějí členské státy EU. Cílem tohoto hodnocení je vyjasnit obavy týkající se bezpečného používání látek. Hodnotící příslušný orgán může požádat o informace...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Doporučení – hodnocení dokumentace – panely Doporučení – hodnocení dokumentace – panely Rozhodnutí na základě hodnocení dokumentace
Domnívá-li se agentura ECHA, že vaše registrační dokumentace není v souladu s informacemi požadovanými pro vaši látku v registrovaném množstevním rozmezí, vydá rozhodnutí. Na...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Doporučení – úpravy – panely Doporučení – úpravy – panely Úpravy
Úpravou standardního požadavku na informace se rozumí, že místo provedení zkoušky poskytnete odůvodnění, které se opírá buď o obecná, nebo konkrétní pravidla. Obecná pravidla...
Similar Results Similar Results
21/02/20
Doporučení – registrace Doporučení – registrace Registrace
Odpovídáte za shromáždění informací o množství, vlastnostech a použití látek, které vyrábíte nebo dovážíte v množství větším než jedna tuna ročně. Tyto údaje předáváte agentuře...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Doporučení pro žadatele o registraci – obecná – úvodní text Doporučení pro žadatele o registraci – obecná – úvodní text Obecná doporučení
Tato obecná doporučení zdůrazňují klíčová sdělení agentury ECHA s tím cílem, aby vaše registrační údaje byly uchovávány v pořádku a byly proaktivně vylepšovány. Provádějte...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Vypracujte registrační dokumentaci pomocí aplikace IUCLID – praktické příklady Vypracujte registrační dokumentaci pomocí aplikace IUCLID – praktické příklady Praktické příklady – registrace podle nařízení REACH
5 Vypracujte registrační dokumentaci pomocí aplikace IUCLID How to protect your confidential business information [PDF] Tyto videonávody zdůrazňují různé aspekty přípravy...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Vaše povinnosti registrace Vaše povinnosti registrace 1. Vaše registrační povinnosti
To, zda jste povinni registrovat svou látku, či nikoli, určují tři faktory. Každý z nich byste měli zvážit u každé látky, s níž obchodujete: Vaše úloha v dodavatelském řetězci:...
Similar Results Similar Results
11/02/20
Proces registrace Proces registrace Registrace
Výrobci a dovozci látek v množství jedné tuny nebo větším za rok musí shromáždit informace o vlastnostech těchto látek a předložit je agentuře ECHA prostřednictvím registrační...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Všichni žadatelé o registraci podle nařízení REACH se vyzývají k tomu, aby v zájmu zvýšení kvality svých registračních dokumentací proaktivně aktualizovali a revidovali své...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Registrační dokumentace musí odrážet nejaktuálnější poznatky o tom, jak lze danou látku bezpečně používat. Proto ji musíte pravidelně revidovat a aktualizovat, jakmile budete...
Similar Results Similar Results
06/11/18
REACH 2018 - where do I start? REACH 2018 - where do I start?
Svoji registrační dokumentaci průběžně aktualizujte
Similar Results Similar Results
06/11/18
Jak zlepšit svou dokumentaci – pomocník pro kontrolu kvality dokumentací – úvod Jak zlepšit svou dokumentaci – pomocník pro kontrolu kvality dokumentací – úvod Pomocník pro kontrolu kvality dokumentací
Pomocník pro kontrolu kvality dokumentací je nástroj, který žadatelům o registraci slouží při kontrole jejich souborů údajů o látce v databázi IUCLID a dokumentací k nalezení...
Similar Results Similar Results
12/10/18
1. Mějte přehled o svém portfoliu 2. Najděte ostatní žadatele o společnou registraci 3. Domluvte se s ostatními žadateli o společnou registraci 4. Vyhodnoťte rizika a...
Similar Results Similar Results
03/10/18
REACH 2018 - Find your co-registrants REACH 2018 - Find your co-registrants Najděte ostatní žadatele o společnou registraci
Povinnost spolupracovat s ostatními žadateli o společnou registraci Všichni žadatelé o společnou registraci téže látky jsou součástí skupiny pro spolupráci s názvem fórum pro...
Similar Results Similar Results
10/08/18
Podle nařízení REACH není povinné registrovat látky v množstvích menších než jedna tuna za rok. S cílem dále podporovat inovace jsou z povolování a omezování vyňaty rovněž látky...
Similar Results Similar Results
23/05/18
Pokyny pro identifikaci a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP Pokyny pro identifikaci a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP Pokyny pro identifikaci a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP (1,841.0k)
Pokyny pro identifikaci a pojmenovávání látek podle nařízení REACH A CLP Verze 2.1 – květen 2017 3 P O K Y N Y Pokyny pro identifikaci a pojmenovávání látek podle...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Tipy pro MSP 1. Definujte, proč potřebujete konzultanta Chcete rady ohledně registračního procesu, nebo někoho, kdo za vás udělá příslušnou práci? Nebo potřebujete pomoci...
Similar Results Similar Results
20/04/18
Pokyny pro vědecký výzkum a vývoj a výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy (PPORD) Pokyny pro vědecký výzkum a vývoj a výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy (PPORD) Pokyny pro vědecký výzkum a vývoj a výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy (PPORD) (515.0k)
P O K Y N Y Pokyny pro vědecký výzkum a vývoj a výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy (PPORD) Verze 2.1 říjen 2017 2 Pokyny pro vědecký výzkum a...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Vědecký výzkum a vývoj, výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy (PPORD) Vědecký výzkum a vývoj, výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy (PPORD) Vědecký výzkum a vývoj, výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy (PPORD) (446.3k)
P O K Y N Y V K O S T C E Vědecký výzkum a vývoj, výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy (PPORD) Tento dokument si klade za cíl srozumitelným způsobem vysvětlit ...
Similar Results Similar Results
21/11/17
REACH 2018 - připravte svou registraci - vědecké komise REACH 2018 - připravte svou registraci - vědecké komise Připravte si svoji registrační dokumentaci pomocí aplikace IUCLID
Na úvod Jaké dokumenty musíte předložit Vytvoření registrační dokumentace Co je IUCLID? Jak vytvořit vaši registrační dokumentaci pomocí cloudové služby IUCLID Služby agentury...
Similar Results Similar Results
03/10/17
reach 2018 in your language tabs reach 2018 in your language tabs Členské státy
Členské státy Evropské organizace
Similar Results Similar Results
14/09/17
Jak si ověřit, zda můžete využít snížených požadavků na informace Následující kroky vám pomohou zkontrolovat, zda můžete svou látku registrovat pouze s informacemi o jejích...
Similar Results Similar Results
28/08/17

Categories Display