Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
Žádost o použití alternativního chemického názvu ve směsích Žádost o použití alternativního chemického názvu ve směsích Žádost o alternativní chemický název ve směsích
Výrobci, dovozci a následní uživatelé se sídlem v EU mohou agentuře ECHA podat žádost o použití alternativního chemického názvu. Za účelem podání žádosti o použití...
Similar Results Similar Results
08/03/21
PPORD PPORD PPORD
Shrnutí Pokud je vaše látka součástí výzkumu a vývoje zaměřeného na výrobky a postupy (PPORD), můžete agentuře ECHA předložit oznámení PPORD, abyste získali výjimku z povinnosti...
Similar Results Similar Results
04/03/21
Doporučení – požadavky na informace Doporučení – požadavky na informace Standardní požadavky na informace
Chcete-li splnit své registrační povinnosti, musíte vyhovět minimálním standardním požadavkům na informace stanoveným v nařízení REACH. Tyto požadavky závisí na objemu látky,...
Similar Results Similar Results
04/03/21
Klasifikace a označení
Similar Results Similar Results
22/02/21
Doporučení pro žadatele o registraci – obecná – úvodní text Doporučení pro žadatele o registraci – obecná – úvodní text Obecná doporučení
Své registrace průběžně aktualizujte a podnikejte kroky k proaktivnímu zlepšení vašich registračních údajů, a to na základě těchto obecných doporučení. Sledujte změny a...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Doporučení – identita látky Doporučení – identita látky Identifikace látky
Společnosti musí jasně identifikovat látky, které vyrábějí nebo dovážejí. To umožňuje společnostem registrovat tutéž látku společně podle zásady „jedna látka, jedna registrace“...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Doporučení – registrace Doporučení – registrace Registrace
Pokud vaše společnost vyrábí nebo dováží látky v množství větším než jedna tuna ročně, odpovídáte za sestavení a předložení registrační dokumentace agentuře ECHA. V tomto ohledu...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Doporučení – expozice a riziko – panely Doporučení – expozice a riziko – panely Posouzení expozice a charakterizace rizika
U látek registrovaných pro deset tun nebo více ročně musíte provést posouzení expozice a charakterizaci rizika, pokud jsou klasifikovány jako nebezpečné nebo jako látky...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Doporučení – hodnocení dokumentace – panely Doporučení – hodnocení dokumentace – panely Rozhodnutí na základě hodnocení dokumentace
Při hodnocení dokumentace agentura ECHA zkontroluje, zda informace, které jste při registraci předložili, splňují požadavky stanovené v nařízení REACH pro vaši látku a...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Doporučení – úvod Doporučení – úvod Klasifikace a označení
Klasifikace a označování jsou výchozím bodem pro sdělování nebezpečnosti a důležitými prvky pro zajištění ochrany lidského zdraví a životního prostředí před škodlivými...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Doporučení – přizpůsobení – panely Doporučení – přizpůsobení – panely Úpravy
Přizpůsobení se standardním požadavkům na informace znamená, že místo provedení zkoušky poskytnete odůvodnění. Vaše odůvodnění musí být založeno buď na obecných pravidlech, jak...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Doporučení – hodnocení látek – panely Doporučení – hodnocení látek – panely Rozhodnutí na základě hodnocení látky
Hodnocení látek provádějí členské státy EU. Cílem tohoto hodnocení je vyjasnit případná rizika týkající se bezpečného používání látek. Hodnotící příslušný orgán může požádat o...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Změna přílohy III Změna přílohy III Změna přílohy III
Upozorňujeme, že příloha III byla změněna nařízením 2018/1881, kterým se mění ustanovení pro nanomateriály (nařízení Komise (EU) 2018/1881 ze dne 3. prosince 2018, kterým se...
Similar Results Similar Results
08/02/21
Registrované látky – poslední aktualizace Registrované látky – poslední aktualizace Registrované látky
Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě...
Similar Results Similar Results
08/12/20
Jaké informace musíte poskytnout Jaké informace musíte poskytnout Jaké dokumenty musíte předložit
Jakožto žadatel o registraci látky musíte shromáždit veškeré požadované informace v registrační dokumentaci, která sestává ze dvou hlavních částí: technická dokumentace, jež se...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Předkládání registrační dokumentace Předkládání registrační dokumentace 6. Předložení registrační dokumentace
Pokud jste svou registrační dokumentaci vyhotovili v aplikaci IUCLID, musíte ji agentuře ECHA předložit pomocí nástroje REACH-IT. REACH-IT je centrální systém IT, který...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Strategie shromažďování údajů (hlavní text) Strategie shromažďování údajů (hlavní text) Strategie shromažďování údajů
Proces shromáždění údajů před registrací látky tvoří čtyři kroky. Dohodněte se s ostatními žadateli o společnou registraci, jak si práci rozdělíte, nebo zda si ji necháte...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Praktické aspekty ke zvážení před provedením zkoušek (hlavní text) Praktické aspekty ke zvážení před provedením zkoušek (hlavní text) Praktické aspekty ke zvážení před provedením zkoušek
Zkoušky bývají zpravidla zadávány externě jako celý soubor. To má výhodu v tom, že zkoušky provádějí odborníci časově nejefektivnějším způsobem a v souladu s požadovanými...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Metody <i>in vitro</i> (hlavní text) Metody in vitro (hlavní text) Metody in vitro
Zkouška provedená in vitro („ve zkumavce“) znamená, že se provádí mimo živý organismus a obvykle zahrnuje izolované tkáně, orgány či buňky. Údaje získané in vitro můžete použít...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Úvod: Jak postupovat při aktualizaci dokumentací Úvod: Jak postupovat při aktualizaci dokumentací 7. Jak postupovat při aktualizaci dokumentací
Registrační dokumentace musí odrážet stávající poznatky ohledně toho, jak lze vaši látku bezpečně používat v místech výroby a jak ji mohou bezpečně používat uživatelé v celém...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Dosahuji prahové hodnoty 1 tuny za rok? Dosahuji prahové hodnoty 1 tuny za rok? Dosahuji prahové hodnoty 1 tuny za rok?
Jestliže vyrábíte nebo dovážíte látku v množství menším než 1 tuna ročně, nemusíte tuto látku registrovat. Jestliže této prahové hodnoty dosahujete nebo ji překračujete, vaše...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Požadavky na informace, 10 až 100 tun, hlavní text Požadavky na informace, 10 až 100 tun, hlavní text Požadavky na informace: 10–100 tun ročně
Chcete-li registrovat látku v hmotnostním rozmezí 10 až 100 tun, musíte poskytnout informace uvedené ve sloupci 1 přílohy VII a VIII nařízení REACH, které obsahují určité...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Požadavky na informace, 1 až 10 tun, hlavní text Požadavky na informace, 1 až 10 tun, hlavní text Požadavky na informace: 1–10 tun ročně
Chcete-li registrovat látku v hmotnostním rozmezí 1 až 10 tun, musíte poskytnout informace uvedené ve sloupci 1 přílohy VII nařízení REACH, včetně určitých fyzikálně-chemických...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Jak vytvořit registrační dokumentaci pomocí služby IUCLID Cloud Jak vytvořit registrační dokumentaci pomocí služby IUCLID Cloud Jak vytvořit vaši registrační dokumentaci pomocí cloudové služby IUCLID
Pokud spravujte pouze několik látek, můžete k vytvoření své dokumentace ve formátu IUCLID využít služby IUCLID Cloud. Chcete-li tuto službu využívat, musíte mít účet ECHA a...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Jak zamezit zbytečným zkouškám na zvířatech (hlavní text 1) Jak zamezit zbytečným zkouškám na zvířatech (hlavní text 1) Jak zamezit zbytečným zkouškám na zvířatech
Podle nařízení REACH lze zkoušky na obratlovcích (např. potkanech, jiných savcích nebo rybách) za účelem splnění požadavků na informace při registraci provádět až jako poslední...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Od předložení k rozhodnutí Od předložení k rozhodnutí Od předložení k rozhodnutí
Vaše dokumentace projde po předložení těmito kroky: 1. Kontrola obchodních pravidel Kontrola obchodních pravidel slouží k ověření, že vaši dokumentaci může agentura ECHA...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Vyhledání ostatních žadatelů o společnou registraci Vyhledání ostatních žadatelů o společnou registraci 2. Vyhledání ostatních žadatelů o společnou registraci
Budete muset sdílet údaje a registrovat svou látku společně s dalšími společnostmi. V praxi to znamená, že budete muset: prostřednictvím portálu REACH-IT odeslat dotaz agentuře...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Přizpůsobení požadavkům na standardní informace Přizpůsobení požadavkům na standardní informace Úpravy standardních požadavků na informace
Požadavek na „přizpůsobení“ znamená, že je možné vynechat zkoušku založenou na určitých obecných nebo zvláštních pravidlech, která platí pouze pro jeden požadavek na informace....
Similar Results Similar Results
10/06/20
Shromažďování informací o použitích (hlavní text) Shromažďování informací o použitích (hlavní text) Shromažďování informací o použitích
Ve své registrační dokumentaci rovněž musíte ohlásit/uvést, jakým způsobem se vaše látka používá ve vašem dodavatelském řetězci. K získání těchto informací můžete využít mnoho...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Vytvoření registrační dokumentace Vytvoření registrační dokumentace 5. Vypracování registrační dokumentace
Poté, co jste shromáždili všechny informace o své látce nezbytné pro splnění požadavků nařízení REACH, musíte zdokumentovat svá zjištění v registrační dokumentaci. Soubor, který...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Jaké informace potřebujete, úvodní text Jaké informace potřebujete, úvodní text 4. Jaké informace potřebujete
Minimální požadavky na údaje pro registraci vaší látky jsou uvedeny v přílohách VI–X nařízení REACH. Zákonné požadavky (standardní požadavky na informace) jsou kumulativní a...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Co vzít v úvahu s ohledem na váš podnik? Co vzít v úvahu s ohledem na váš podnik? Co musíte vzít v úvahu s ohledem na váš podnik
Abyste v registrační dokumentaci mohli prokázat, že používání vaší látky je bezpečné, počítejte s nutností značné investice z hlediska času, financí a odbornosti. Budete muset...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Je třeba moji látku registrovat? Je třeba moji látku registrovat? Musí být moje látka registrována?
Jakmile znáte identitu svojí látky, je třeba zjistit, zda je nutné tuto látku registrovat, nebo zda je od povinnosti registrace osvobozena. Na internetových stránkách agentury...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Musím provést registraci? Musím provést registraci? Musím provést registraci?
Je třeba určit, zda musíte registrovat látku právě vy, nebo zda je to úkolem jiného účastníka dodavatelského řetězce. 1. Jaká je vaše totožnost coby žadatele o registraci?...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Podpora – registrace Podpora – registrace Fáze registrace
Ve své registraci prokážete, že s látkou, se kterou obchodujete, je zacházeno během celého dodavatelského řetězce bezpečně a že je zajištěna ochrana lidského zdraví a životního...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Registrace látky Registrace látky Registrace
Společnosti jsou odpovědné za shromáždění informací o vlastnostech a použití látek, které vyrábějí nebo dovážejí v množství větším než jedna tuna ročně. Rovněž musí posoudit...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Porozumění nařízení REACH Porozumění nařízení REACH Porozumět nařízení REACH
REACH je nařízení Evropské unie, které bylo přijato s cílem zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí v souvislosti s riziky, která mohou představovat chemické...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Co je to IUCLID Co je to IUCLID Co je to IUCLID?
IUCLID je softwarová aplikace používaná k zaznamenávání, uchovávání, spravování a výměně údajů o vnitřních a nebezpečných vlastnostech chemických látek. Agentura ECHA tuto...
Similar Results Similar Results
12/03/20
Spolupráce s ostatními žadateli o společnou registraci Spolupráce s ostatními žadateli o společnou registraci 3. Domluvte se s ostatními žadateli o společnou registraci
Jako potenciální žadatel o registraci se můžete dostat do dvou situací: Jestliže dosud nebyla podána žádná registrace, musíte se domluvit s ostatními potenciálními žadateli o...
Similar Results Similar Results
06/03/20
Vypracujte registrační dokumentaci pomocí aplikace IUCLID – praktické příklady Vypracujte registrační dokumentaci pomocí aplikace IUCLID – praktické příklady Praktické příklady – registrace podle nařízení REACH
5 Vypracujte registrační dokumentaci pomocí aplikace IUCLID How to protect your confidential business information [PDF] Tyto videonávody zdůrazňují různé aspekty přípravy...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Vaše povinnosti registrace Vaše povinnosti registrace 1. Vaše registrační povinnosti
To, zda jste povinni registrovat svou látku, či nikoli, určují tři faktory. Každý z nich byste měli zvážit u každé látky, s níž obchodujete: Vaše úloha v dodavatelském řetězci:...
Similar Results Similar Results
11/02/20
Proces registrace Proces registrace Registrace
Výrobci a dovozci látek v množství jedné tuny nebo větším za rok musí shromáždit informace o vlastnostech těchto látek a předložit je agentuře ECHA prostřednictvím registrační...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Registrační dokumentace musí odrážet nejaktuálnější poznatky o tom, jak lze danou látku bezpečně používat. Proto ji musíte pravidelně revidovat a aktualizovat, jakmile budete...
Similar Results Similar Results
06/11/18
REACH 2018 - where do I start? REACH 2018 - where do I start?
Svoji registrační dokumentaci průběžně aktualizujte
Similar Results Similar Results
06/11/18
1. Mějte přehled o svém portfoliu 2. Najděte ostatní žadatele o společnou registraci 3. Domluvte se s ostatními žadateli o společnou registraci 4. Vyhodnoťte rizika a...
Similar Results Similar Results
03/10/18
REACH 2018 - Find your co-registrants REACH 2018 - Find your co-registrants Najděte ostatní žadatele o společnou registraci
Povinnost spolupracovat s ostatními žadateli o společnou registraci Všichni žadatelé o společnou registraci téže látky jsou součástí skupiny pro spolupráci s názvem fórum pro...
Similar Results Similar Results
10/08/18
Podle nařízení REACH není povinné registrovat látky v množstvích menších než jedna tuna za rok. S cílem dále podporovat inovace jsou z povolování a omezování vyňaty rovněž látky...
Similar Results Similar Results
23/05/18
Pokyny pro identifikaci a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP Pokyny pro identifikaci a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP Pokyny pro identifikaci a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP (1,841.0k)
Pokyny pro identifikaci a pojmenovávání látek podle nařízení REACH A CLP Verze 2.1 – květen 2017 3 P O K Y N Y Pokyny pro identifikaci a pojmenovávání látek podle...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Tipy pro MSP 1. Definujte, proč potřebujete konzultanta Chcete rady ohledně registračního procesu, nebo někoho, kdo za vás udělá příslušnou práci? Nebo potřebujete pomoci...
Similar Results Similar Results
20/04/18
Pre-Registering your substance Pre-Registering your substance Pre-Registering your substance
ent> Předběžná registrace vaší látky Abyste mohli využít prodloužené lhůty pro registraci, můžete agentuře ECHA předložit žádost o pozdní předběžnou registraci. Žádost o...
Similar Results Similar Results
11/04/18

Categories Display