Search

Results for tag Recommendation for inclusion in the Authorisation List
Most relevant Last modified
Rekomendacija dėl įtraukimo į autorizacijos sąrašą Rekomendacija dėl įtraukimo į autorizacijos sąrašą Rekomendacija įtraukti į autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą
ECHA reguliariai vertina kandidatinio sąrašo chemines medžiagas, kad nustatytų, kurias medžiagas prioritetine tvarka reikėtų įtraukti į autorizacijos sąrašą. Prioritetinė tvarka...
Similar Results Similar Results
02/06/20
Autorizacijos proceso paskirtis – užtikrinti, kad labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos (SVHC) būtų palaipsniui pakeistos mažiau pavojingomis medžiagomis ar...
Similar Results Similar Results
31/03/20
XIV priedo rekomendacijos XIV priedo rekomendacijos Ankstesnės rekomendacijos
REACH reglamente reikalaujama, kad ECHA, atsižvelgdama į Valstybių narių komiteto nuomonę, rekomenduotų, kurios prioritetinės medžiagos iš „Kandidatinio sąrašo“ turėtų būti...
Similar Results Similar Results
25/04/17
Showing 3 results.

Categories Display