Search

Results for tag Prior Informed Consent
Showing 14 results.
Most relevant Last modified
ANNEGATAN 18, BOX 400, FI-00121 HELSINGFORS, FINLAND | ECHA.EUROPA.EU ECHA-17-B-09-SV Föreslå undantag via ePIC Enligt förordningen om förhandsgodkännande (PIC-...
Similar Results Similar Results
15/02/18
PIC – Exportanmälningar PIC – Exportanmälningar
Export av alla kemikalier, blandningar eller artiklar som innehåller en eller flera kemikalier som omfattas av PIC måste anmälas i förväg. Det är möjligt att söka efter...
Similar Results Similar Results
26/01/18
ePIC-handböckerna – övergripande text ePIC-handböckerna – övergripande text ePIC-handböcker
Syftet med ePIC-handböckerna är att fungera som ett stöd för industri- och myndighetsanvändare vid användning av it-applikationen ePIC för att uppfylla skyldigheterna enligt...
Similar Results Similar Results
15/01/18
PIC – Kemikalier som omfattas av förhandsgodkännande när information lämnats (PIC) PIC – Kemikalier som omfattas av förhandsgodkännande när information lämnats (PIC) Kemikalier som omfattas av PIC-förordningen
Avsnittet om kemikalier som omfattas av förhandsgodkännande när information lämnats omfattar alla kemikalier som är förtecknade i relevanta bilagor till PIC-förordningen....
Similar Results Similar Results
20/12/17
Rapportering om informationsutbyte Rapportering om informationsutbyte Rapportering om informationsutbyte
I enlighet med PIC-förordningen ska Echa, Europeiska kommissionen och de utsedda nationella myndigheterna i medlemsstaterna lämna information om de kemikalier som omfattas av...
Similar Results Similar Results
30/11/16
Huvudinnehåll i PIC-cirkuläret Huvudinnehåll i PIC-cirkuläret PIC-cirkuläret
PIC-cirkuläret är en rapport som ges ut två gånger om året av sekretariatet för Rotterdamkonventionen. Det är ett centralt dokument för genomförandet av PIC-förfarandet och...
Similar Results Similar Results
30/11/16
Årlig rapportering om export och import enligt PIC – text Årlig rapportering om export och import enligt PIC – text Årlig rapportering om export och import enligt PIC
Under det första kvartalet varje år ska exportörer och importörer av PIC-kemikalier informera sina utsedda nationella myndigheter om de exakta mängderna av kemikalien (som...
Similar Results Similar Results
30/11/16
Informationsblad om undantag Informationsblad om undantag
Informationsbladet om undantag ger exportörer en kort introduktion om vad ett undantag från regeln om uttryckligt medgivande är, vilka villkor som måste uppfyllas och hur man...
Similar Results Similar Results
29/11/16
ePIC-handboken för industrianvändare ePIC-handboken för industrianvändare ePIC-handboken för industrianvändare (2,884.0k)
Annegatan 18 Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland | Tfn +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu ePIC-handboken för industrianvändare Version 1.3 ...
Similar Results Similar Results
07/12/15
Användarguide för ePIC (tullen) 1 (4) September 2015 Offentligt dokument Annegatan 18 Box 400, FI–00121 Helsingfors, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax...
Similar Results Similar Results
13/10/15
Understanding PIC Understanding PIC Om PIC-förordningen
Förordningen om förhandsgodkännande (PIC, förordning (EU) 649/2012) reglerar import och export av vissa farliga kemikalier samt skyldigheterna för företag som önskar exportera...
Similar Results Similar Results
08/09/14
Explicit consent requirement Explicit consent requirement Krav på uttryckligt medgivande
Förutom kravet på anmälan omfattas export av de kemikalier som anges i delarna 2 och 3 i bilaga I till PIC-förordningen också av kravet att den utsedda nationella myndigheten...
Similar Results Similar Results
04/09/14
Export notification procedure Export notification procedure Förfarande för exportanmälan
Exportörer som är baserade i en EU-medlemsstat ska anmäla att de tänker exportera vissa kemikalier till ett land utanför EU. Det gäller för de kemikalier som anges i bilaga I...
Similar Results Similar Results
27/02/14
PIC-förordningen gäller för en förteckning över uppgifter (för enskilda kemikalier eller grupper av kemikalier) som ingår i bilaga I, och för blandningar som innehåller dessa...
Similar Results Similar Results
06/08/13
Showing 14 results.

Categories Display