Search

Results for tag Prior Informed Consent
Showing 14 results.
Most relevant Last modified
ANNANKATU 18, P.O. BOX 400, FI-00121 HELSINKI, FINLAND | ECHA.EUROPA.EU ECHA-16-FS-07-ET Erandi taotlemine ePICi kaudu Eelnevalt teatatud nõusoleku määrus ...
Similar Results Similar Results
15/02/18
PIC-määrus – eksporditeated PIC-määrus – eksporditeated
Eelnevalt tuleb teatada kõikide kemikaalide, segude ja kaupade ekspordist, mis sisaldavad üht või mitut kemikaali, mille jaoks on vaja eelnevalt teatatud nõusolekut. Teateid...
Similar Results Similar Results
26/01/18
ePic manuals top text ePic manuals top text ePICi käsiraamatud
ePICi käsiraamatu eesmärk on aidata tööstuskasutajatel ja ametiasutustel navigeerida IT-süsteemis ja aidata neil täita oma kohustusi PIC-määruse raames (Euroopa Parlamendi ja...
Similar Results Similar Results
15/01/18
PIC-menetluse kemikaalid PIC-menetluse kemikaalid PIC-menetluse nõudega kemikaalid
PIC-menetluse kemikaalide jaotises on kõik kemikaalid, mis on loetletud PIC-määruse asjakohastes lisades. I lisa 1. osa loetelus on kemikaalid, mille suhtes kehtib ekspordist...
Similar Results Similar Results
20/12/17
Teabevahetuse teated Teabevahetuse teated Teabevahetuse teated
Vastavalt PIC-määrusele peavad ECHA, Euroopa Komisjon ja liikmesriikide määratud asutused andma reguleeritud kemikaalide kohta ELi-väliste riikide asutustele teavet. Teave võib...
Similar Results Similar Results
30/11/16
PIC-ringkirja põhisisu PIC-ringkirja põhisisu PIC-ringkiri
PIC-ringkiri on kaks korda aastas ilmuv Rotterdami konventsiooni sekretariaadi aruanne. See on PIC-menetluse rakendamise ja ohtlikke kemikaale käsitleva teabevahetuse...
Similar Results Similar Results
30/11/16
PIC-määruse kohase ekspordi ja impordi aastaaruandlus - tekst PIC-määruse kohase ekspordi ja impordi aastaaruandlus - tekst PIC-määruse kohase ekspordi ja impordi aastaaruandlus
PIC-kemikaalide eksportijad ja importijad teatavad oma liikmesriigi määratud asutusele iga aasta esimeses kvartalis eelmisel aastal ELi-välistesse riikidesse või ELi-välistest...
Similar Results Similar Results
30/11/16
Erandite teabeleht Erandite teabeleht
Erandite teabelehel selgitatakse eksportijale lühidalt, mis on erand, mis nõuded sellega kaasnevad ja kuidas erandit taotleda. Seal on kirjeldatud õigusaktide lõike, mis...
Similar Results Similar Results
29/11/16
ePICi tööstuskasutaja käsiraamat ePICi tööstuskasutaja käsiraamat ePICi tööstuskasutaja käsiraamat (2,865.9k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Soome | tel +358 968 6180 | faks +358 968 618 210 | echa.europa.eu ePICi tööstuskasutaja käsiraamat Versioon 1.3 ...
Similar Results Similar Results
07/12/15
ePICi kasutusjuhend (toll) 1/4 September 2015 Avalik dokument Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Soome | tel +358 968 6180 | faks +358 968 618...
Similar Results Similar Results
13/10/15
Teabel põhineva nõusoleku määrus (PIC-määrus; määrus (EL) nr 649/2012) reguleerib teatud ohtlike kemikaalide importi ja eksporti ja sätestab kohustused ettevõtetele, kes...
Similar Results Similar Results
08/09/14
Explicit consent requirement Explicit consent requirement Sõnaselge nõusoleku nõue
Lisaks teatamiskohustusele on PIC-määruse I lisa 2. ja 3. osas nimetatud kemikaalide ekspordi puhul nõutav ka kehtiv sõnaselge nõusolek, mille annab Euroopa Liidu välise...
Similar Results Similar Results
04/09/14
Export notification procedure Export notification procedure Ekspordist teatamise kord
ELi liikmesriigi eksportijad peavad teatama kavatsusest eksportida teatud kemikaale Euroopa Liidu välisesse riiki. See nõue kehtib teabel põhineva nõusoleku määruse (PIC-määrus)...
Similar Results Similar Results
27/02/14
PIC-määrust kohaldatakse I lisas loetletud ainetele (üksikkemikaalidele või kemikaalirühmadele) ja selliseid aineid sisaldavatele segudele, milles sellise aine sisaldus on nii...
Similar Results Similar Results
06/08/13
Showing 14 results.

Categories Display