Search

Results for tag Partners and networks
Showing 24 results.
Most relevant Last modified
Kemikaaliohutuse aruande ja kokkupuutestsenaariumide tegevuskava – kasutusalakaardid – kataloog Kemikaaliohutuse aruande ja kokkupuutestsenaariumide tegevuskava – kasutusalakaardid – kataloog
Kataloogis on valdkonnaühenduste koostatud tavapäraste kasutusalade kirjeldused ja sisendparameetrid, mille alusel hinnata töötaja-, tarbija- ja keskkonnakokkupuudet (vastavalt...
Similar Results Similar Results
14/06/18
International Cooperation - Cooperation with peer agencies International Cooperation - Cooperation with peer agencies Koostöö samalaadsete regulatiivasutustega
ECHA-l on koostöölepingud (vastastikuse mõistmise memorandumi või tahteavalduse vormis) nelja riigi reguleerivate asutustega: Austraalia, Jaapan, Kanada ja USA. Lepingud...
Similar Results Similar Results
02/03/18
ECHA on Euroopa Liidu institutsioonidest (nõukogu, parlament, komisjon jt) sõltumatu Euroopa Liidu avaõiguslik amet, millel on juriidilise isiku staatus. Komisjon on ECHA jaoks...
Similar Results Similar Results
22/12/17
Teabe esitamine kasutusalakaartide kataloogi Teabe esitamine kasutusalakaartide kataloogi
Teabe esitamine kasutusalakaartide kataloogi Koostatud kasutusalakaartide ja seotud failide kataloogi esitamisel soovitatakse valdkonnaühendustel kasutada allpoolset veebivormi....
Similar Results Similar Results
18/10/17
Link - Risk Communication Network Link - Risk Communication Network Riskiteabe võrgustik
Related documents Guidance on the communication of information on the risks and safe use of chemicals [PDF] [EN] Study on Communication on the safe use of chemicals to the...
Similar Results Similar Results
08/08/17
Lisateave ECHA's approach to engagement with its Accredited Stakeholder Organisations [PDF] [EN]
Similar Results Similar Results
08/08/17
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsingi, Soome | tel +358 9 686180 | faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu Kuidas saavad allkasutajad käsitleda ...
Similar Results Similar Results
06/07/16
Turvaametnike võrgustik Turvaametnike võrgustik Turvaametnike võrgustik
Turvaametnike võrgustik asutati 2007. aastal Euroopa Komisjoni REACH-määruse praktilise ettevalmistamise endise töörühma alltöörühmana. Turvaametnike võrgustik on liikmesriikide...
Similar Results Similar Results
21/12/15
Member State Competent Authorities Member State Competent Authorities Liikmesriigid ja pädevad asutused
Koostöö liikmesriikidega ECHA teeb tihedat koostööd Euroopa Liidu 27 liikmesriigiga ning Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riikide Islandi, Liechtensteini ja Norraga....
Similar Results Similar Results
18/09/15
International Cooperation - support to eu policies International Cooperation - support to eu policies ELi välissuhete poliitika toetamine
Euroopa Liidu laienemispoliitika ja Euroopa naabruspoliitika sisaldavad tähtsaid meetmeid, mis soodustavad Euroopa Liidu ametite ja kolmandate riikide erirühmade suhtlemist....
Similar Results Similar Results
15/07/15
HEA KONSULTANDI PALKAMISE KONTROLLKÜSIMUSTIK HEA KONSULTANDI PALKAMISE KONTROLLKÜSIMUSTIK HEA KONSULTANDI PALKAMISE KONTROLLKÜSIMUSTIK (81.3k)
1 DIREKTORITE KONTAKTRÜHM ESIMENE VERSIOON (4. juuni 2014) HEA KONSULTANDI PALKAMISE KONTROLLKÜSIMUSTIK I. Ettevõttesisesed ettevalmistused II....
Similar Results Similar Results
04/07/14
HelpNet HelpNet
HelpNet on võrgustik, mille liikmed on ECHA ja riiklikud biotsiidi-, REACH- ja CLP-määruse kasutajatoed. Võrgustik loodi selleks, et parandada ühisküsimuste koordineerimist....
Similar Results Similar Results
07/05/14
Teabeedastajate võrgustik Teabeedastajate võrgustik Korrespondentide võrgustik
Võrgustik ühendab ECHA ja akrediteeritud sidusrühmade teabeedastajaid, et jagada plaane ja arutada koostoimet teavitustegevuses. Võrgustiku eesmärgid on: 1. Jagada häid...
Similar Results Similar Results
17/04/14
Korraldame meie akrediteeritud sidusrühmadest vabaühendustega sageli kohtumisi, et arutada kodanikuühiskonnale huvi pakkuvaid päevakajalisi teemasid. Kõik akrediteeritud...
Similar Results Similar Results
12/03/14
Koostöö akrediteeritud sidusrühmade organisatsioonidega Koostöö akrediteeritud sidusrühmade organisatsioonidega Koostöö akrediteeritud sidusrühmade organisatsioonidega
Koostöö akrediteeritud sidusrühmadega aitab kaasa tõhusale teabevahetusele valdkonna esindajate ja ECHA vahel. Akrediteeritud sidusrühmade organisatsioonid saavad toetada ECHA...
Similar Results Similar Results
12/03/14
Akrediteeritud sidusrühmade organisatsiooniks saamine Akrediteeritud sidusrühmade organisatsiooniks saamine Kuidas saada akrediteeritud sidusrühmade organisatsiooniks
Kui esindate oma pädevusvaldkonda Euroopa Liidu tasandil ja olete huvitatud tihedamast koostööst meiega, olete oodatud esitama taotlust akrediteeritud sidusrühmade...
Similar Results Similar Results
12/03/14
Accredited Stakeholder Workshop Accredited Stakeholder Workshop Akrediteeritud sidusrühmade seminar
Akrediteeritud sidusrühmade seminaridel peame oma akrediteeritud sidusrühmadega strateegilisi arutelusid, mis võimaldavad neil osaleda meie tööplaanide ja tulevikuprioriteetide...
Similar Results Similar Results
11/03/14
Akrediteeritud sidusrühmade organisatsioonid Akrediteeritud sidusrühmade organisatsioonid Kuidas saada akrediteeritud sidusrühmade organisatsiooniks
ECHA akrediteeritud sidusrühmade organisatsioonide loetelu on esitatud allpool. Lisateavet kõikide organisatsioonide kohta on võimalik saada nende veebisaitidelt.
Similar Results Similar Results
14/02/14
Teabeleht Rahvusvaheline koostöö Teabeleht Rahvusvaheline koostöö Teabeleht Rahvusvaheline koostöö (446.4k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsingi, Soome | echa.europa.eu Teabeleht Euroopa Kemikaaliamet Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) teeb koostööd sama valdkonna ...
Similar Results Similar Results
04/11/13
International Cooperation - awareness raising International Cooperation - awareness raising Teadlikkuse suurendamine võtmeriikides väljaspool Euroopa Liitu
Euroopa Liidu välised asutused ja ettevõtted paluvad ECHA-l sageli vastu võttarühmakülastusi ja selgitada Euroopa Liidu õigusakte ja nendega seonduvat tööd. Amet ei rahulda...
Similar Results Similar Results
17/09/13
International Cooperation - Multilateral work International Cooperation - Multilateral work Mitmepoolne töö kemikaaliohutuse valdkonnas
ECHA rahvusvaheline koostöö on seotud ka Euroopa Liidu kohustusega tagada kemikaalide ohutu käitlemine lähtuvalt ÜRO mitmepoolsetest lepingutest: Stockholmi konventsioon...
Similar Results Similar Results
16/09/13
International Cooperation - OECD Related work International Cooperation - OECD Related work OECD-ga seonduv tegevus
Euroopa Liit teeb kemikaalide ohutu käitlemise küsimustes tihedat rahvusvahelist koostööd, mida suunab OECD. ECHA roll on pakkuda Euroopa Komisjonile OECDga seotud tegevuse...
Similar Results Similar Results
13/09/13
International Cooperation - World Map International Cooperation - World Map Rahvusvaheline koostöö
ECHA koostöö Euroopa Liidu väliste riikidega
Similar Results Similar Results
13/09/13
Stakeholders-subscribe Stakeholders-subscribe Stakeholders-subscribe
Subscribe To subscribe to the Newsletter and other ECHA news, please enter your email.
Similar Results Similar Results
24/08/12
Showing 24 results.

Categories Display