Search

Results for tag Governance
Showing 19 results.
Most relevant Last modified
ECHA (Euroopa Kemikaaliamet) on välja andnud üldotsuseid, mis võivad mõjutada kõiki ettevõtteid, mis vastavad teatud objektiivsetele kriteeriumidele, või kirjeldavad ECHA teatud...
Similar Results Similar Results
09/10/20
Chair of MB Chair of MB Haldusnõukogu
Esimees Paul Krajnik CV [PDF]
Similar Results Similar Results
30/09/20
Missioon Missioon Missioon
Töötame koos partneritega kemikaalide ohutu kasutamise nimel. Visioon Soovime olla kemikaalide kestliku haldamise teadmuskeskus, mis toetab Euroopa Liidu mitmesuguseid...
Similar Results Similar Results
29/04/20
Access to documents Access to documents Juurdepääs dokumentidele
ECHA tagab oma veebilehel juurdepääsu paljudele ameti ja REACH-protsessidega seonduvatele põhidokumentidele. Dokumentidele juurdepääsu juhitakse järgmiste eeskirjade ja...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Kohtuasjad, milles ECHA on osapool Kohtuasjad, milles ECHA on osapool
Käesolev tabel sisaldab kõiki kohtuotsusega lõpetatud kohtuasju, milles ECHA on olnud osapool. Huvitatud isikud saavad hõlpsasti tutvuda otsustega, mis võivad olla neile ECHA...
Similar Results Similar Results
04/11/19
Code of good administrative behaviour - See also Code of good administrative behaviour - See also Hea haldustava eeskiri
Lisateave Avaliku teenistuse põhimõtted ELi avalikule teenistusele
Similar Results Similar Results
02/07/19
Evaluation progress reports Evaluation progress reports Hindamise üldine edenemine
Hindamisaruanded 2008 - 2017 Evaluation under REACH: Progress Report 2017 [PDF] Evaluation Progress Report 2017 - summary and recommendations [PDF] [EN] Evaluation...
Similar Results Similar Results
27/02/19
Läbipaistvus – õiguslikud otsused Läbipaistvus – õiguslikud otsused ECHA regulatiivsed üksikotsused
ECHA teeb õiguslikud otsused nii avalikult kui võimalik ja avaldab tehtud otsused alati, kui võimalik ja kui avaldamine ei kahjusta kohustatud isikute konfidentsiaalse äriteabe...
Similar Results Similar Results
16/10/18
Image - Executive Director Image - Executive Director Tegevdirektor
Tegevdirektor Euroopa Kemikaaliameti tegevdirektor on Bjorn Hansen. Biography Executive Director's public declaration of interests
Similar Results Similar Results
03/01/18
Mitmekeelne keskkond Mitmekeelne keskkond Mitmekeelsuse tava
ECHA avaldab enamiku oma veebilehest ja avalikest dokumentidest (sh juhendid, praktilised juhendid, teabelehed, IT-juhendid, infolehed ning üldiselt kohaldatavad otsused...
Similar Results Similar Results
12/01/16
Kohtuasjad, milles ECHA on osapool Kohtuasjad, milles ECHA on osapool
Tabelis on esitatud ka õigusaktide tõlgendamist käsitlevad eelotsused, millel on seos ECHAga.
Similar Results Similar Results
09/09/15
Huvidekonfliktide käsitlemine ECHAs Huvidekonfliktide käsitlemine ECHAs Sõltumatus
Otsuste vastuvõtmise sõltumatus ja läbipaistvus on ameti jaoks väga olulised. ECHA töö ja otsused on inimtervise ja keskkonna kaitsmise seisukohalt ülitähtsad ning need võivad...
Similar Results Similar Results
27/04/15
The way we work - transparency The way we work - transparency Läbipaistvus
Läbipaistvus on üks ECHA viiest põhiväärtusest. Ülejäänud neli on iseseisvus, usaldusväärsus, tõhusus ja pühendumus. Läbipaistvuse põhieesmärk on võimaldada huvitatud isikutel...
Similar Results Similar Results
24/03/15
avalikud menetlused avalikud menetlused Avalikud menetlused
ECHA täidab läbipaistvuse kohustust oma menetlusi kirjeldavate dokumentide avaldamisega, millega saab amet tutvustada oma töökorraldust ja anda üldsusele ülevaade ameti...
Similar Results Similar Results
19/06/14
Code of Good Administrative Behaviour Code of Good Administrative Behaviour Code of Good Administrative Behaviour (50.1k)
Euroopa Kemikaaliameti töötajate hea haldustava eeskiri Konsolideeritud versioon Vastu võetud haldusnõukogu 14. veebruari 2008 otsusega MB/11/2008 Muudetud ...
Similar Results Similar Results
28/08/13
OTSUS EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI DOKUMENTIDELE ÜLDSUSE JUURDEPÄÄSU KÄSITLEVA EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUSE (EÜ) NR 1049/2001 RAKENDAMISE KOHTA OTSUS EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI DOKUMENTIDELE ÜLDSUSE JUURDEPÄÄSU KÄSITLEVA EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUSE (EÜ) NR 1049/2001 RAKENDAMISE KOHTA OTSUS EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI DOKUMENTIDELE ÜLDSUSE JUURDEPÄÄSU KÄSITLEVA EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUSE (EÜ) NR 1049/2001 RAKENDAMISE KOHTA (64.8k)
Helsinki, 25. märts 2009 Dok: MB/12/2008 (lõplik) OTSUS EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI DOKUMENTIDELE ÜLDSUSE JUURDEPÄÄSU...
Similar Results Similar Results
30/07/13
OTSUS, MILLEGA MUUDETAKSE OTSUST MB/17/2008, MILLEGA KEHTESTATAKSE ÕIGUSKAITSEVAHENDID KONFIDENTSIAALSUSE TAOTLUSE OSALISE VÕI TÄIELIKU TAGASILÜKKAMISE LÄBIVAATAMISE TAGAMISEKS VASTAVALT MÄÄRUSE (EÜ) NR 1907/2006 ARTIKLI 118 LÕIKELE 3 OTSUS, MILLEGA MUUDETAKSE OTSUST MB/17/2008, MILLEGA KEHTESTATAKSE ÕIGUSKAITSEVAHENDID KONFIDENTSIAALSUSE TAOTLUSE OSALISE VÕI TÄIELIKU TAGASILÜKKAMISE LÄBIVAATAMISE TAGAMISEKS VASTAVALT MÄÄRUSE (EÜ) NR 1907/2006 ARTIKLI 118 LÕIKELE 3 OTSUS, MILLEGA MUUDETAKSE OTSUST MB/17/2008, MILLEGA KEHTESTATAKSE ÕIGUSKAITSEVAHENDID KONFIDENTSIAALSUSE TAOTLUSE OSALISE VÕI TÄIELIKU TAGASILÜKKAMISE LÄBIVAATAMISE TAGAMISEKS VASTAVALT MÄÄRUSE (EÜ) NR 1907/2006 ARTIKLI 118 LÕIKELE 3 (48.6k)
Helsinki, 22. juuni 2011 Dok: MB/17/2011 (lõplik) OTSUS, MILLEGA MUUDETAKSE OTSUST MB/17/2008, MILLEGA KEHTESTATAKSE ÕIGUSKAITSEVAHENDID ...
Similar Results Similar Results
18/07/13
OTSUS ÕIGUSKAITSEVAHENDITE KEHTESTAMISE KOHTA, MILLEGA TAGATAKSE KONFIDENTSIAALSUSE TAOTLUSE OSALISE VÕI TÄIELIKU TAGASILÜKKAMISE LÄBIVAATAMINE VASTAVALT MÄÄRUSE (EÜ) NR 1907/2006 ARTIKLI 118 LÕIKELE 3 OTSUS ÕIGUSKAITSEVAHENDITE KEHTESTAMISE KOHTA, MILLEGA TAGATAKSE KONFIDENTSIAALSUSE TAOTLUSE OSALISE VÕI TÄIELIKU TAGASILÜKKAMISE LÄBIVAATAMINE VASTAVALT MÄÄRUSE (EÜ) NR 1907/2006 ARTIKLI 118 LÕIKELE 3 OTSUS ÕIGUSKAITSEVAHENDITE KEHTESTAMISE KOHTA, MILLEGA TAGATAKSE KONFIDENTSIAALSUSE TAOTLUSE OSALISE VÕI TÄIELIKU TAGASILÜKKAMISE LÄBIVAATAMINE VASTAVALT MÄÄRUSE (EÜ) NR 1907/2006 ARTIKLI 118 LÕIKELE 3 (36.9k)
Helsinki, 23. aprill 2008 Dok: MB/17/2008 (lõplik)1 OTSUS ÕIGUSKAITSEVAHENDITE KEHTESTAMISE KOHTA, MILLEGA TAGATAKSE KONFIDENTSIAALSUSE TAOTLUSE ...
Similar Results Similar Results
18/07/13
Väärtused Väärtused Väärtused
Läbipaistvus Kaasame oma tegevustesse aktiivselt oma regulatiivpartnereid ja sidusrühmi ning oleme otsuste tegemisel läbipaistvad. Oleme kergesti arusaadavad ja kättesaadavad....
Similar Results Similar Results
15/03/13
Showing 19 results.

Categories Display