Search

Results for tag Downstream user
Showing 29 results.
Most relevant Last modified
Poradnik – wprowadzenie do rozporządzenia CLP Poradnik – wprowadzenie do rozporządzenia CLP Poradnik – wprowadzenie do rozporządzenia CLP (1,806.4k)
Wstępne wytyczne dotyczące rozporządzenia CLP Wersja 3.0 – styczeń 2019 r. 1 W Y T Y C Z N E Wstępne wytyczne dotyczące rozporządzenia CLP ...
Similar Results Similar Results
07/05/19
Dalsi użytkownicy stosujący substancje z listy substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (załącznik XIV) na podstawie zezwolenia udzielonego wnioskodawcy...
Similar Results Similar Results
27/03/19
Uwaga: Obecnie zestawienie zawiera wyłącznie zgłoszenia przedłożone do listopada 2016 r. Od końca 2017 r. przedsiębiorstwa mogą oznaczać pewne informacje w swoich zgłoszeniach...
Similar Results Similar Results
16/08/18
Wprowadzenie i kontekst dotyczący zgłoszeń dalszych użytkowników z tytułu art. 66 Wprowadzenie i kontekst dotyczący zgłoszeń dalszych użytkowników z tytułu art. 66 Statystyki dotyczące dalszych zastosowań objętych udzielonymi zezwoleniami
Wnioski o udzielenie zezwolenia mogą obejmować zastosowania danej substancji przez wnioskodawcę, zastosowania w dalszej części łańcucha dostaw lub oba te rodzaje zastosowań....
Similar Results Similar Results
16/08/18
Czy jesteś dalszym użytkownikiem? Czy jesteś dalszym użytkownikiem? Dalsi użytkownicy
Przedsiębiorstwa lub pracownicy indywidualni wykorzystujące(-y) chemikalia są określani jako dalsi użytkownicy w rozporządzeniu REACH i rozporządzeniu CLP. Należą do nich...
Similar Results Similar Results
20/06/18
Dalszy użytkownik – REACH-CLP i inne przepisy prawa Dalszy użytkownik – REACH-CLP i inne przepisy prawa Inne akty prawne dotyczące dalszych użytkowników
Dalsi użytkownicy są kluczowymi podmiotami odpowiedzialnymi za to, aby chemikalia były stosowane bezpiecznie pod kątem ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. Obowiązki...
Similar Results Similar Results
23/04/18
Przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw Przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw Przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw
Każdy pomiot w łańcuchu dostaw pełni określoną rolę; niektóre podmioty pełnią kilka ról jednocześnie. W zależności od pełnionej przez siebie roli podmiot ma różne obowiązki i...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Karty charakterystyki Karty charakterystyki
Karty charakterystyki Karty charakterystyki zawierają informacje na temat właściwości substancji lub mieszaniny, związanych z nimi zagrożeń oraz instrukcji postępowania,...
Similar Results Similar Results
29/11/17
Zakładki dotyczące map zastosowań Zakładki dotyczące map zastosowań
Pojęcie Szablony i przedkładanie Biblioteka map zastosowań
Similar Results Similar Results
18/10/17
Rejestracja na podstawie rozporządzenia REACH a dalsi użytkownicy Rejestracja na podstawie rozporządzenia REACH a dalsi użytkownicy Rejestracja na podstawie rozporządzenia REACH a dalsi użytkownicy
W przypadku stosowania chemikaliów w ramach działalności prowadzonej w UE zastosowanie mogą mieć terminy rejestracji przewidziane w rozporządzeniu REACH. Ostatni termin...
Similar Results Similar Results
11/05/17
e-Poradnik dotyczący kart charakterystyki i scenariuszy narażenia e-Poradnik dotyczący kart charakterystyki i scenariuszy narażenia
Niniejszy poradnik ma na celu pomóc dostawcom i odbiorcom kart charakterystyki w gromadzeniu i zrozumieniu informacji na temat substancji i ich użytkowania, a także pomóc im w...
Similar Results Similar Results
07/03/17
Wykorzystanie informacji wygenerowanych przez REACH/ CLP dla zapewnienia bezpiecznego stosowania chemikaliów Galwanizacja niklem: studium przypadku Wykorzystanie...
Similar Results Similar Results
15/11/16
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finlandia |echa.europa.eu Broszura informacyj- na reach Broszura informacyjna KLUCZOWE INFORMACJE DLA DALSZYCH...
Similar Results Similar Results
09/11/16
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu Jak dalsi użytkownicy mogą postępować ze...
Similar Results Similar Results
06/07/16
Przedkładanie raportu dalszego użytkownika (różnice w klasyfikacji) Przedkładanie raportu dalszego użytkownika (różnice w klasyfikacji) Przedkładanie raportu dalszego użytkownika odnośnie do różnic w klasyfikacji
Przedkładanie raportu za pośrednictwem REACH-IT Procedurę przedkładania raportu - zob. podręcznik: Jak sporządzać raport dalszego użytkownika. Zwracamy uwagę, że wymóg...
Similar Results Similar Results
17/06/16
Formulatorzy – status prawny Formulatorzy – status prawny Formulatorzy
Komunikacja Klasyfikacja mieszanin Status prawny stosowanych substancji
Similar Results Similar Results
13/06/16
Formulatorzy (sporządzający mieszaniny) – zakładka dotycząca klasyfikacji Formulatorzy (sporządzający mieszaniny) – zakładka dotycząca klasyfikacji
Formulator (sporządzający mieszaniny) odpowiada za klasyfikację, oznakowanie i pakowanie mieszanin, które wprowadza do obrotu. Musisz znać zagrożenia związane z daną...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Regulacyjne środki kontroli dotyczące dalszych użytkowników Regulacyjne środki kontroli dotyczące dalszych użytkowników Regulacyjne środki kontroli dotyczące dalszych użytkowników
Dalszych użytkowników dotyczą obowiązki, w przypadku gdy wykorzystywana przez nich substancja podlega regulacyjnym środkom zarządzania ryzykiem, takim jak zezwolenie,...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Powiadomienia dokonywane przez dalszych użytkowników Powiadomienia dokonywane przez dalszych użytkowników Powiadomienia dokonywane przez dalszych użytkowników
Nieuwzględnione zastosowania (art. 38 ust. 1 rozporządzenia REACH) Dalsi użytkownicy muszą powiadamiać ECHA o nieuwzględnionych zastosowaniach (nieodpowiadających warunkom...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Ocena bezpieczeństwa chemicznego dokonywana przez dalszych użytkowników Ocena bezpieczeństwa chemicznego dokonywana przez dalszych użytkowników Raport bezpieczeństwa chemicznego dalszego użytkownika
Dalsi użytkownicy mogą wykonać ocenę bezpieczeństwa chemicznego, jeżeli ich zastosowanie nie jest uwzględnione (nie odpowiada warunkom opisanym w scenariuszu narażenia...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Obowiązki dalszych użytkowników – sprawdzenie swojego zastosowania Obowiązki dalszych użytkowników – sprawdzenie swojego zastosowania Sprawdzanie swojego zastosowania
Gdy dalsi użytkownicy otrzymują rozszerzoną kartę charakterystyki dla danej substancji lub mieszaniny, muszą ustalić, czy ich zastosowanie jest ujęte w scenariuszu narażenia...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Role i obowiązki dalszych użytkowników Role i obowiązki dalszych użytkowników Role i obowiązki dalszych użytkowników
Wszyscy dalsi użytkownicy określają i stosują odpowiednie środki w kartach charakterystyki i scenariuszu narażenia Gdy dalsi użytkownicy otrzymują kartę charakterystyki (SDS),...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Kto jest dalszym użytkownikiem? Kto jest dalszym użytkownikiem? Kto jest dalszym użytkownikiem?
Dalszymi użytkownikami są użytkownicy chemikaliów zgodnie z przepisami rozporządzenia REACH i rozporządzenia CLP. Są to przedsiębiorstwa i osoby fizyczne: z Unii Europejskiej /...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Formulatorzy – strona główna Formulatorzy – strona główna Regulatory status of the substances you use
Formulatorzy to dalsi użytkownicy, którzy produkują mieszaniny i zwykle dostarczają je dalej w ramach łańcucha dostaw lub bezpośrednio konsumentom. W procesie mieszania...
Similar Results Similar Results
30/05/16
Porady dla użytkowników chemikaliów w miejscu pracy Krótki poradnik dla użytkowników chemikaliów w miejscu pracy dotyczący najlepszego wykorzystania otrzymanych informacji na...
Similar Results Similar Results
10/05/16
Jak sporządzać raport bezpieczeństwa chemicznego dalszego użytkownika Poradnik praktyczny część 17 Jak sporządzać raport bezpieczeństwa chemicznego dalszego użytkownika Poradnik praktyczny część 17 Jak sporządzać raport bezpieczeństwa chemicznego dalszego użytkownika Poradnik praktyczny część 17 (677.5k)
Jak sporządzać raport bezpieczeństwa chemicznego dalszego użytkownika Poradnik praktyczny część 17 2 Jak sporządzać ocenę i raport bezpieczeństwa chemicznego dalszego ...
Similar Results Similar Results
15/03/16
SDS checkslist SDS checkslist SDS checkslist (2,755.1k)
Please wait... If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF viewer may not be able to display this type of document. ...
Similar Results Similar Results
20/11/15
Bezpieczeństwo chemiczne w twojej firmie Wprowadzenie dla MŚP Bezpieczeństwo chemiczne w twojej firmie Wprowadzenie dla MŚP Bezpieczeństwo chemiczne w twojej firmie Wprowadzenie dla MŚP (1,143.0k)
Bezpieczeństwo chemiczne w twojej firmie Wprowadzenie dla MŚP ...
Similar Results Similar Results
28/08/15
Poradnik dla dalszych użytkowników Poradnik dla dalszych użytkowników Poradnik dla dalszych użytkowników (1,730.8k)
P O R A D N I K Poradnik dla dalszych użytkowników Wersja 2.1 październik 2014 r. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax...
Similar Results Similar Results
20/10/14
Showing 29 results.

Categories Display