Search

Results for tag Downstream user
Showing 20 results.
Most relevant Last modified
Jos käytät liiketoiminnassasi EU:ssa kemikaaleja, REACHin rekisteröintimääräajat voivat koskea sinua. Viimeinen määräaika nykyisten kemikaalien rekisteröintiin on 31. toukokuuta...
Similar Results Similar Results
11/05/17
Viestintä toimitusketjussa Viestintä toimitusketjussa Tehokas viestintä toimitusketjussa
Tehokas tietojenvaihto jatkokäyttäjien ja toimittajien välillä kaikissa REACH-menettelyn vaiheissa auttaa varmistamaan, että toimitusketjussa annetaan olennaista tietoa. Kun...
Similar Results Similar Results
13/04/17
e-Opas käyttöturvallisuustiedotteista ja altistumisskenaarioista: e-Opas käyttöturvallisuustiedotteista ja altistumisskenaarioista:
Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa käyttöturvallisuustiedotteen toimittajia ja vastaanottajia kokoamaan aineita ja niiden käyttöä koskevaa tietoa ja ymmärtämään sitä paremmin....
Similar Results Similar Results
07/03/17
REACH- ja CLP-asetusten nojalla luotujen tietojen käyttö kemikaalien turvallisen käytön varmistamiseksi Sähköpinnoitus nikkelillä: tapaustutkimus REACH- ja CLP-asetusten...
Similar Results Similar Results
15/11/16
Oletko jatkokäyttäjä? Oletko jatkokäyttäjä? Jatkokäyttäjät
REACH- ja CLP-asetuksissa kemikaaleja käyttäviä yrityksiä tai yksittäisiä työntekijöitä, kutsutaan jatkokäyttäjiksi. Tämä käsittää sellaisia tavaroita valmistavat tai sellaisia...
Similar Results Similar Results
04/10/16
Jatkokäyttäjäraportin toimittaminen (luokituksen erot) Jatkokäyttäjäraportin toimittaminen (luokituksen erot) Luokituksessa olevia eroavuuksia koskevan jatkokäyttäjän raportin toimittaminen
Toimittaminen käyttäen REACH-IT-järjestelmää Raportointimenettely - katso opas siitä, miten jatkokäyttäjän raportti laaditaankuvataan seuraavassa. Huomaa, että uudesta...
Similar Results Similar Results
17/06/16
Sekoittajat - sääntelyasema Sekoittajat - sääntelyasema Sekoittajat
Viestintä Seosten luokittelu Käyttämiesi aineiden sääntelyasema
Similar Results Similar Results
13/06/16
Sekoittajat - luokitusvälilehti Sekoittajat - luokitusvälilehti
Sekoittajana olet vastuussa markkinoille toimittamasi seoksen luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. Sinun on oltava tietoinen seoksen vaaroista ja ilmoitettava niistä...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Jatkokäyttäjä - REACH-asetus, CLP-asetus ja muu lainsäädäntö Jatkokäyttäjä - REACH-asetus, CLP-asetus ja muu lainsäädäntö Muu lainsäädäntö ja jatkokäyttäjät
Jatkokäyttäjät ovat keskeisiä toimijoita sen varmistamisessa, että kemikaaleja käytetään turvallisesti ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi. Velvoitteista kemikaalien...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Lakisääteinen valvonta ja jatkokäyttäjät Lakisääteinen valvonta ja jatkokäyttäjät Lakisääteinen valvonta ja jatkokäyttäjät
Jatkokäyttäjillä on velvollisuuksia, jos niiden käsittelemään aineeseen sovelletaan lakisääteistä riskinhallintaa, kuten lupamenettelyä, rajoituksia tai yhtenäistettyä...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Jatkokäyttäjän raportit Jatkokäyttäjän raportit Jatkokäyttäjän raportit
Ei-tuetut käytöt (REACH-asetuksen 38 artiklan 1 kohta) Jatkokäyttäjien on ilmoitettava ei-tuetuista käytöistä (jos ainetta käytetään muuten kuin toimittajan tarjoamassa...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Jatkokäyttäjä – kemikaaliturvallisuusarviointi Jatkokäyttäjä – kemikaaliturvallisuusarviointi Jatkokäyttäjän kemikaaliturvallisuusraportti
Jatkokäyttäjät voivat halutessaan tehdä kemikaaliturvallisuusraportin, jos ne käyttävät ainetta muuten kuin toimittajan tarjoamassa altistumisskenaariossa kuvattujen...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Jatkokäyttäjän velvollisuudet – tarkista käyttösi Jatkokäyttäjän velvollisuudet – tarkista käyttösi Käytön tarkistaminen
Kun jatkokäyttäjät saavat aineen tai seoksen laajennetun käyttöturvallisuustiedotteen, niiden on selvitettävä, sisältyykö niiden käyttö altistumisskenaarioon tai seoksen...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Jatkokäyttäjät – roolit ja velvollisuudet Jatkokäyttäjät – roolit ja velvollisuudet Jatkokäyttäjän tehtävät ja velvollisuudet
Kaikki jatkokäyttäjät Sopivien toimenpiteiden tunnistaminen käyttöturvallisuustiedotteesta ja altistumisskenaariosta sekä niiden toteuttaminen Kun jatkokäyttäjät saavat...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Kuka on jatkokäyttäjä? Kuka on jatkokäyttäjä? Kuka on jatkokäyttäjä?
REACH- ja CLP-asetusten mukaan jatkokäyttäjät ovat kemikaalien käyttäjiä. Ne ovat yrityksiä tai yksilöitä Euroopan unionissa / Euroopan talousalueella, ja ne käyttävät ainetta...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Sekoittajat - pääsivu Sekoittajat - pääsivu
Sekoittajat ovat jatkokäyttäjiä, jotka tuottavat seoksia ja tavallisesti toimittavat niitä eteenpäin toimitusketjussa tai suoraan kuluttajille. He sekoittavat yhteen seoksia...
Similar Results Similar Results
30/05/16
Vihjeitä kemikaaleja työpaikalla käyttäville Lyhyt opas työpaikallaan kemikaaleja käyttäville. Miten vastaanotetuista luokitus- ja merkintätiedoista saa parhaan mahdollisen...
Similar Results Similar Results
10/05/16
Jatkokäyttäjän kemikaaliturvallisuusraportin laatiminen Käytännön opas 17 Jatkokäyttäjän kemikaaliturvallisuusraportin laatiminen Käytännön opas 17 Jatkokäyttäjän kemikaaliturvallisuusraportin laatiminen Käytännön opas 17 (559.9k)
Jatkokäyttäjän kemikaaliturvallisuusraportin laatiminen Käytännön opas 17 2 Jatkokäyttäjän kemikaaliturvallisuusarvioinnin ja -raportin laatiminen OIKEUDELLINEN...
Similar Results Similar Results
15/03/16
Kemikaaliturvallisuus yrityksessä Johdanto pk-yrityksille Kemikaaliturvallisuus yrityksessä Johdanto pk-yrityksille Kemikaaliturvallisuus yrityksessä Johdanto pk-yrityksille (1,065.5k)
Kemikaaliturvallisuus yrityksessä Johdanto pk-yrityksille ...
Similar Results Similar Results
28/08/15
Jatkokäyttäjien toimintaohjeet Jatkokäyttäjien toimintaohjeet Jatkokäyttäjien toimintaohjeet (1,180.8k)
T O I M I N T A O H J E E T Jatkokäyttäjien toimintaohjeet Versio 2.1 Lokakuu 2014 Annankatu 18, PL 400, 00121 Helsinki | Puh. +358 9 686180 | Faksi +358 9 68618210 |...
Similar Results Similar Results
20/10/14
Showing 20 results.