Search

Results for tag Downstream user
Showing 29 results.
Most relevant Last modified
REACH-registreerimine ja allkasutajad REACH-registreerimine ja allkasutajad REACH-registreerimine ja allkasutajad
Kui kasutate oma ELi toimingutes kemikaale, peate olema teadlik teie kasutatavate ainete registreerimisstaatusest. Viimane registreerimistähtpäev oli 31. mail 2018 ainete jaoks,...
Similar Results Similar Results
25/03/20
CLP-määruse sissejuhatav juhend CLP-määruse sissejuhatav juhend CLP-määruse sissejuhatav juhend (1,651.6k)
CLP-määruse sissejuhatav juhend Versioon 3.0 – jaanuar 2019 1 J U H E N D I D CLP-määruse sissejuhatav juhend Versioon 3.0 Jaanuar 2019 ...
Similar Results Similar Results
07/05/19
Allkasutajad, kes kasutavad autoriseerimisloetelu (XIV lisa) ainet vastavalt autoriseeringule, mis anti taotlejale tarneahelas ülalpool, peavad teatama ECHA-le oma kasutusala. ...
Similar Results Similar Results
27/03/19
Märkus. Praegu on nimekirjas ainult kuni 2016. aasta novembrini esitatud teated. Alates 2017. aasta lõpust on ettevõtetel olnud võimalik lisada oma teadete teatud teabele...
Similar Results Similar Results
16/08/18
Allkasutajate artikli 66 kohased teated – sissejuhatus ja taustteave Allkasutajate artikli 66 kohased teated – sissejuhatus ja taustteave Autoriseeritud ainete allkasutamise statistika
Autoriseerimistaotlused võivad hõlmata aine kasutusalasid taotleja poolt, kasutusalasid tarneahelas allpool või mõlemat. Allkasutajad, keda hõlmavad tarneahelas ülalpool...
Similar Results Similar Results
16/08/18
Kas olete allkasutaja? Kas olete allkasutaja? Allkasutajad
REACH- ja CLP-määruses nimetatakse allkasutajateks kemikaale kasutavaid ettevõtteid ja töötajaid. Nende hulka kuuluvad ettevõtted, kes toodavad kaupu või pakuvad teenuseid,...
Similar Results Similar Results
20/06/18
Allkasutaja – REACH/CLP ja muud õigusaktid Allkasutaja – REACH/CLP ja muud õigusaktid Muud õigusaktid ja allkasutajad
Allkasutajad on põhitegutsejad, kes tagavad kemikaalide ohutu kasutamise inimeste tervise ja keskkonna kaitseks. Koos REACH- ja CLP-määrusega määravad muud Euroopa Liidu...
Similar Results Similar Results
23/04/18
Teabevahetus tarneahelas Teabevahetus tarneahelas Teabevahetus tarneahelas
Tarneahelas tegutsejatel võib olla mitmeid rolle, mõnikord mitu rolli korraga. Kohustused olenevad rollist ning eri rollide jaoks on olemas erinevad vahendid ja erinev teave....
Similar Results Similar Results
15/01/18
Ohutuskaardid Ohutuskaardid
Ohutuskaardid Ohutuskaardid sisaldavad aine või segu omaduste ja ohtude teavet, selle käsitsemise, kõrvaldamise ja transportimise juhiseid ning esmaabi-, tuletõrje- ja...
Similar Results Similar Results
29/11/17
use maps tabs use maps tabs
Idee Vormid ja esitamine Kasutusalakaartide kataloog
Similar Results Similar Results
18/10/17
Ohutuskaartide ja kokkupuutestsenaariumide e-juhend Ohutuskaartide ja kokkupuutestsenaariumide e-juhend
Juhendi eesmärk on aidata ohutuskaartidega seotud tarnijatel ja nende saajatel kergemini koguda ja mõista aine ja selle kasutusalade teavet . Olgu tegu põhipunktide...
Similar Results Similar Results
07/03/17
REACH ja CLP-määruse alusel koostatud teabe kasutamine kemikaalide ohutu kasutamise tagamiseks Nikliga galvaanimine. Juhtumiuuring REACH ja CLP-määruse alusel koostatud...
Similar Results Similar Results
15/11/16
Annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsinki, Finland | echa.europa.eu Teabeleht reach Teabeleht PÕHITEAVE ALLKASUTAJATELE Ohutuskaardid ja kokkupuutestsenaariumid ...
Similar Results Similar Results
09/11/16
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsingi, Soome | tel +358 9 686180 | faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu Kuidas saavad allkasutajad käsitleda ...
Similar Results Similar Results
06/07/16
Allkasutaja aruande esitamine (klassifitseerimiserinevused) Allkasutaja aruande esitamine (klassifitseerimiserinevused) Klassifikatsiooni erinevuste kohta allkasutaja aruande esitamine
REACH-ITi kaudu esitamine Allpool kirjeldatakse -vt käsiraamat „Kuidas koostada allkasutaja aruannet". NB! Uuest klassifitseerimisest teatamise nõue kehtib kõikide ainete...
Similar Results Similar Results
17/06/16
Formulators - communication in the supply chain Formulators - communication in the supply chain Segu tootjad
Teabevahetus Segude klassifitseerimine Kasutatavate ainete õiguslik staatus
Similar Results Similar Results
13/06/16
Segu tootja – klassifitseerimise vahekaart Segu tootja – klassifitseerimise vahekaart
Segu tootjana vastutate turule lastava segu klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise eest. Peate teadma segu ohte ja edastama seda teavet tarneahelas. Segud peavad...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Regulatiivne kontroll ja allkasutajad Regulatiivne kontroll ja allkasutajad Regulatiivne kontroll ja allkasutajad
Allkasutajad peavad täitma teatavaid kohustusi, kui nende käideldava aine suhtes kohaldatakse regulatiivset riskijuhtimist, nagu autoriseerimist, piiramist või ühtlustatud...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Allkasutaja aruanded Allkasutaja aruanded Allkasutaja aruanded
Hõlmamata kasutusalad (REACH-määruse artikli 38 lõige 1) Allkasutajad peavad hõlmamata kasutusaladest (ehk nendest, mida tarnija kokkupuutestsenaariumid ei hõlma) ECHA-le...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Allkasutaja – kemikaaliohutuse hindamine Allkasutaja – kemikaaliohutuse hindamine Allkasutaja kemikaaliohutuse aruanne
Allkasutajad võivad otsustada koostada kemikaaliohutuse aruande, kui nende kasutusala ei ole hõlmatud (jääb tarnija esitatud kokkupuutestsenaariumis kirjeldatud tingimustest...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Allkasutaja kohustused – kasutusala kontrollimine Allkasutaja kohustused – kasutusala kontrollimine Kasutusala kontrollimine
Kui allkasutaja saab aine või segu laiendatud ohutuskaardi, peab ta kindlaks tegema, kas tema kasutusala on ohutuskaardile lisatud kokkupuutestsenaariumide või segu ohutu...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Allkasutajad – rollid ja kohustused Allkasutajad – rollid ja kohustused Allkasutajate rollid ja kohustused
Kõik allkasutajad Ohutuskaardil ja kokkupuutestsenaariumis esitatud asjakohaste meetmete tuvastamine ja rakendamine Kui allkasutajad saavad ohutuskaardi, peavad nad tuvastama...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Kes on allkasutaja? Kes on allkasutaja? Kes on allkasutaja?
REACH- ja CLP-määruse kohaselt on allkasutajad kemikaalide kasutajad. Nad on ettevõtted või üksikisikud, kes asuvad Euroopa Liidus või Euroopa Majanduspiirkonnas kasutavad ainet...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Formulators - main Formulators - main
Segu tootjad on allkasutajad, kes toodavad segusid ja tavaliselt tarnivad neid tarneahelas allapoole või otse tarbijatele. Nad segavad aineid ja/või segusid, ilma et protsessis...
Similar Results Similar Results
30/05/16
Nõuanded töökohal kemikaalide kasutajatele Lühijuhend töökohal kemikaalide kasutajatele, kuidas kõige paremini kasutada saadud klassifitseerimis- ja märgistusteavet. ...
Similar Results Similar Results
10/05/16
Kuidas koostada allkasutaja kemikaaliohutuse aruannet 17. praktiline juhend Kuidas koostada allkasutaja kemikaaliohutuse aruannet 17. praktiline juhend Kuidas koostada allkasutaja kemikaaliohutuse aruannet 17. praktiline juhend (544.1k)
Kuidas koostada allkasutaja kemikaaliohutuse aruannet 17. praktiline juhend 2 Kuidas koostada allkasutaja kemikaaliohutuse hinnangut ja aruannet ÕIGUSTEAVE ...
Similar Results Similar Results
15/03/16
SDS checkslist SDS checkslist SDS checkslist (2,607.9k)
Please wait... If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF viewer may not be able to display this type of document. ...
Similar Results Similar Results
20/11/15
Kemikaaliohutus teie ettevõttes Sissejuhatus VKEdele Kemikaaliohutus teie ettevõttes Sissejuhatus VKEdele Kemikaaliohutus teie ettevõttes Sissejuhatus VKEdele (1,048.4k)
Kemikaaliohutus teie ettevõttes Sissejuhatus VKEdele Vastutuse välistamine /...
Similar Results Similar Results
28/08/15
Allkasutajate juhend Allkasutajate juhend Allkasutajate juhend (1,167.7k)
J U H E N D Allkasutajate juhend Versioon 2.1 Oktoober 2014 ANNANKATU 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsingi, Soome | Tel +358 968 6180 | Faks +358 968 618 210 |...
Similar Results Similar Results
20/10/14
Showing 29 results.

Categories Display