Search

Results for tag Downstream user
Showing 29 results.
Most relevant Last modified
Registrace podle nařízení REACH a následní uživatelé Registrace podle nařízení REACH a následní uživatelé Registrace podle nařízení REACH a následní uživatelé
Jestliže pro svou činnost v EU potřebujete chemické látky, musíte znát stav registrace látek, které používáte. Poslední lhůta pro registraci vztahující se na látky vyráběné...
Similar Results Similar Results
25/03/20
Úvodní pokyny k nařízení CLP Úvodní pokyny k nařízení CLP Úvodní pokyny k nařízení CLP (1,874.6k)
Úvodní pokyny k nařízení CLP Verze 3.0 – leden 2019 1 P O K Y N Y Úvodní pokyny k nařízení CLP verze 3.0 leden 2019 2 Úvodní...
Similar Results Similar Results
07/05/19
Jste-li následným uživatelem, který na základě povolení uděleného žadateli výše ve vašem dodavatelském řetězci používá látku zařazenou na seznam látek podléhajících povolení...
Similar Results Similar Results
27/03/19
Poznámka: Momentálně jsou zahrnuta pouze hlášení podaná před listopadem 2016. Společnosti mohou označovat ve svých hlášeních konkrétní informace za důvěrné od konce roku 2017....
Similar Results Similar Results
16/08/18
Jste následný uživatel? Jste následný uživatel? Následní uživatelé
Společnosti a jednotliví pracovníci, kteří používají chemické látky, se v nařízeních REACH a CLP označují jako následní uživatelé. To zahrnuje společnosti, které vyrábějí...
Similar Results Similar Results
20/06/18
Následný uživatel – nařízení REACH/CLP a další právní předpisy Následný uživatel – nařízení REACH/CLP a další právní předpisy Ostatní právní předpisy a následní uživatelé
Následní uživatelé hrají klíčovou roli při zajišťování bezpečného používání chemických látek za účelem ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Povinnosti uživatelů...
Similar Results Similar Results
23/04/18
Komunikace v dodavatelském řetězci Komunikace v dodavatelském řetězci Komunikace v dodavatelském řetězci
Účastníci dodavatelského řetězce mohou mít celou řadu rolí, a případně i několik rolí. V závislosti na své roli máte různé povinnosti a můžete využít různé nástroje a informace,...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Bezpečnostní listy Bezpečnostní listy
Bezpečnostní listy Bezpečnostní listy obsahují informace o vlastnostech látky nebo směsi a o její nebezpečnosti a pokyny pro manipulaci, odstraňování a přepravu a rovněž...
Similar Results Similar Results
29/11/17
use maps tabs use maps tabs
Koncept Vzory a odeslání Knihovna map použití
Similar Results Similar Results
18/10/17
Elektronický průvodce k bezpečnostním listům a scénářům expozice Elektronický průvodce k bezpečnostním listům a scénářům expozice
Cílem tohoto průvodce je pomoci dodavatelům a příjemcům bezpečnostních listů snadněji sestavit informace o látce a jejích použitích a lépe je pochopit. Ať již hledáte stručný...
Similar Results Similar Results
07/03/17
Využívání informací vytvořených v rámci nařízení REACH/CLP pro zajištění bezpečného používání chemických látek Elektrolytické niklování: případová studie Využívání...
Similar Results Similar Results
15/11/16
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Informační list REACH Informační list KLÍČOVÉ INFORMACE PRO NÁSLEDNÉ UŽIVATELE Bezpečnostní...
Similar Results Similar Results
09/11/16
Annankatu 18, P. O. Box 400, FI-00121 Helsinky, Finsko | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Jak mohou následní uživatelé zpracovávat scénáře...
Similar Results Similar Results
06/07/16
Předložení hlášení následného uživatele (rozdíly v klasifikaci) Předložení hlášení následného uživatele (rozdíly v klasifikaci) Předložení hlášení následného uživatele o rozdílech v klasifikaci
Předložení pomocí nástroje REACH-IT Postup hlášení - viz Příručka: Jak vypracovat hlášení následného uživatele je popsán níže. Upozorňujeme, že požadavek nahlásit novou...
Similar Results Similar Results
17/06/16
Formulátoři - právní status Formulátoři - právní status Formulátoři
Sdělování informací Klasifikace směsí Právní status látek, které používáte
Similar Results Similar Results
13/06/16
Formulátoři – záložka klasifikace Formulátoři – záložka klasifikace
Jako formulátor odpovídáte za klasifikaci, označení a balení směsi, kterou uvádíte na trh. Musíte znát nebezpečné vlastnosti směsi a informovat o nich v rámci dodavatelského...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Regulační kontrola a následní uživatelé Regulační kontrola a následní uživatelé Regulační kontrola a následní uživatelé
Pokud látka, kterou následní uživatelé používají, podléhá regulačnímu řízení rizik, například povolování, omezování nebo harmonizované klasifikaci, mají tito následní uživatelé...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Hlášení následného uživatele Hlášení následného uživatele Hlášení následného uživatele
Nepodporovaná použití (Čl. 38 odst. 1 nařízení REACH) Nepodporovaná použití (mimo podmínky popsané ve scénáři expozice, který poskytl dodavatel) musí následní uživatelé ohlásit...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Následní uživatelé – posouzení chemické bezpečnosti Následní uživatelé – posouzení chemické bezpečnosti Zpráva následného uživatele o chemické bezpečnosti
Pokud následní uživatelé používají látku nepodporovaným způsobem (mimo podmínky popsané ve scénáři expozice, který poskytl dodavatel), mohou se rozhodnout, že vypracují zprávu...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Povinnosti následného uživatele – kontrola použití Povinnosti následného uživatele – kontrola použití Kontrola použití
Když následní uživatelé obdrží rozšířený bezpečnostní list látky nebo směsi, jsou povinni určit, zda je jejich použití podporováno scénáři expozice (SE) nebo informacemi...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Následní uživatelé – úlohy a povinnosti Následní uživatelé – úlohy a povinnosti Úlohy a povinnosti následných uživatelů
Všichni následní uživatelé Určení a přijetí vhodných opatření podle bezpečnostního listu a scénáře expozice Když následní uživatelé obdrží bezpečnostní list, musí určit...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Kdo je následný uživatel? Kdo je následný uživatel? Kdo je následný uživatel?
Následnými uživateli jsou uživatelé chemických látek podle nařízení REACH a nařízení CLP. Jde o společnosti nebo jednotlivce: v Evropské unii / Evropském hospodářském prostoru,...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Formulátoři - hlavní stránka Formulátoři - hlavní stránka
Formulátoři jsou následní uživatelé, kteří vyrábí směsi a obvykle je dodávají dále do dodavatelského řetězce nebo přímo spotřebitelům. Mísí dohromady látky a/nebo směsi, přičemž...
Similar Results Similar Results
30/05/16
Tipy pro uživatele chemických látek na pracovišti Stručný průvodce pro uživatele chemických látek na pracovišti, který vám objasní, jak nejlépe zužitkovat informace o...
Similar Results Similar Results
10/05/16
Jak vypracovat zprávu následného uživatele o chemické bezpečnosti Praktický průvodce 17 Jak vypracovat zprávu následného uživatele o chemické bezpečnosti Praktický průvodce 17 Jak vypracovat zprávu následného uživatele o chemické bezpečnosti Praktický průvodce 17 (650.4k)
Jak vypracovat zprávu následného uživatele o chemické bezpečnosti Praktický průvodce 17 2 Jak provést posouzení chemické bezpečnosti a vypracovat zprávu následného...
Similar Results Similar Results
15/03/16
SDS checkslist SDS checkslist SDS checkslist (2,752.4k)
Please wait... If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF viewer may not be able to display this type of document. ...
Similar Results Similar Results
20/11/15
Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů (1,606.3k)
P O K Y N Y Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů Verze 3.1 listopad 2015 2 Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů Verze 3.1,...
Similar Results Similar Results
13/11/15
Chemická bezpečnost ve vašem podnikání Úvod pro malé a střední podniky Chemická bezpečnost ve vašem podnikání Úvod pro malé a střední podniky Chemická bezpečnost ve vašem podnikání Úvod pro malé a střední podniky (1,154.2k)
Chemická bezpečnost ve vašem podnikání Úvod pro malé a střední podniky Právní...
Similar Results Similar Results
28/08/15
Pokyny pro následné uživatele Pokyny pro následné uživatele Pokyny pro následné uživatele (1,578.3k)
P O K Y N Y Pokyny pro následné uživatele verze 2.1 říjen 2014 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 |...
Similar Results Similar Results
20/10/14
Showing 29 results.

Categories Display