Search

Results for tag Classification Labelling Packaging
Showing 13 results.
Most relevant Last modified
CLP-määruse sissejuhatav juhend CLP-määruse sissejuhatav juhend CLP-määruse sissejuhatav juhend (1,651.6k)
CLP-määruse sissejuhatav juhend Versioon 3.0 – jaanuar 2019 1 J U H E N D I D CLP-määruse sissejuhatav juhend Versioon 3.0 Jaanuar 2019 ...
Similar Results Similar Results
07/05/19
Mis on CLP-määrus Mis on CLP-määrus Mis on CLP-määrus
Klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise (CLP) määruse (EÜ) nr 1272/2008 aluseks on ÜRO ühtne ülemaailmne kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise süsteem (GHS)...
Similar Results Similar Results
03/10/18
Märgistamine ja pakendamine Märgistamine ja pakendamine Märgistamine ja pakendamine
Kui aine või segu ohtlikud omadused on identifitseeritud, tuleb need asjakohaselt klassifitseerida. Tootjad, importijad, allkasutajad ja levitajad, samuti teatud toodete...
Similar Results Similar Results
17/07/17
Klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise (CLP) määruse peamise põhimõtte kohaselt peab tootja, importija või allkasutaja aine või segu „ise klassifitseerima“. Selleks on...
Similar Results Similar Results
12/07/17
Katsed CLP-määruses Katsed CLP-määruses Katsete otstarve CLP-määruses
Aine või segu tootjad, importijad või allkasutajad peavad klassifitseerimiseks ja märgistamiseks koguma ning hindama olemasolevat ja kättesaadavat teavet selle aine või segu...
Similar Results Similar Results
12/07/17
Segude klassifitseerimine – andmete tuvastamine Segude klassifitseerimine – andmete tuvastamine Tehke kindlaks kogu kättesaadav
Kõigepealt tuleb leida kõik olulised kättesaadavad andmed kas segu või selles sisalduvate ainete kohta. NB! Teatud ohtude korral tugineb klassifitseerimine alati segu...
Similar Results Similar Results
27/05/15
Märkused ja nõuanded ohuliikide kohta Märkused ja nõuanded ohuliikide kohta Märkused ja nõuanded ohuliikide kohta (71.6k)
Märkused ja nõuanded ohuliikide kohta Segu ohtlikkus võib erineda tema üksikute koostisosadega kaasnevatest ohtudest, näiteks tuleohtliku ja oksüdeeriva aine segu võib olla ...
Similar Results Similar Results
02/09/14
Segude klassifitseerimine – läbivaatamine Segude klassifitseerimine – läbivaatamine Kontrollige klassifikatsiooni
NB! Segu klassifikatsiooni võib olla mitmel põhjusel vaja läbi vaadata. Muutused koostisainete ühtlustatud klassifikatsioonis CLP-määruse VI lisas esitatud ainete ühtlustatud...
Similar Results Similar Results
26/08/14
Segude klassifitseerimine – otsustamine Segude klassifitseerimine – otsustamine Tehke otsus klassifikatsiooni ja märgistuse kohta
Kui segu hindamise tulemusena selgub, et seguga seotud ohud vastavad ühte või mitmesse ohuklassi, ohukategooriasse või ohuklassi alajaotusesse klassifitseerimise...
Similar Results Similar Results
26/08/14
Segude klassifitseerimine – hindamine Segude klassifitseerimine – hindamine Hinnake teavet klassifitseerimiskriteeriumide alusel
Pärast teabe kogumist ja selle paikapidavuse hindamist on aeg võrrelda andmeid klassifitseerimise kriteeriumidega ja määrata segu klassifikatsioon. Kriteeriumid iga ohuklassi...
Similar Results Similar Results
25/08/14
Segude klassifitseerimine – uurimine Segude klassifitseerimine – uurimine Uurige olemasolevat teavet
Segude kohta kättesaadava teabe tuvastamise ja uurimise nõuded on sätestatud CLP-määruse artiklites 6–8. Kui olete kokku kogunud kõik andmed kontsentratsioonide ning segu...
Similar Results Similar Results
22/08/14
Mixture classification - where do I start- image Mixture classification - where do I start- image Millest alustada?
Similar Results Similar Results
22/08/14
Segude klassifitseerimine Segude klassifitseerimine Segude klassifikatsioon
©Uwe Völkner / Fotoagentur FOX, Lindlar Kas olete Euroopa Liidus või Euroopa Majanduspiirkonnas tegutsev segude importija või tootja? Kui jah, siis vastutate selle eest, et teie...
Similar Results Similar Results
20/08/14
Showing 13 results.

Categories Display