Search

Results for tag Biocidal product authorisation
Showing 18 results.
Most relevant Last modified
BPR-upcoming deadlines-toptext BPR-upcoming deadlines-toptext Zbliżające się terminy
Poniższe terminy podano w celu ułatwienia przedsiębiorstwom spełnienia ich obowiązków wynikających z rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych (BPR) i rozporządzenia w...
Similar Results Similar Results
12/02/19
Terminy dla wniosków o udzielenie pozwolenia unijnego Terminy dla wniosków o udzielenie pozwolenia unijnego
Poniższa tabela zawiera terminy dla wniosków o udzielenie pozwolenia unijnego, które są niezbędne, aby utrzymać istniejące produkty na rynku. Rodzaje produktów zaznaczone...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Odnowienie pozwolenia krajowego - Proces oceny wzajemnego uznawania Odnowienie pozwolenia krajowego - Proces oceny wzajemnego uznawania Proces oceny wzajemnego uznawania
Proces oceny rozpoczyna się po zatwierdzeniu przez właściwy organ referencyjny państwa członkowskiego wniosku o odnowienie pozwolenia krajowego dla produktu biobójczego (lub...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Proces oceny na potrzeby odnowienia pozwolenia krajowego Proces oceny na potrzeby odnowienia pozwolenia krajowego Proces oceny pozwolenia krajowego
Proces oceny rozpoczyna się po dopuszczeniu wniosku o odnowienie pozwolenia krajowego dotyczącego produktu biobójczego (lub grupy produktów biobójczych) przez właściwy organ...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych - Przedkładanie dokumentacji na potrzeby odnowienia pozwolenia krajowego Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych - Przedkładanie dokumentacji na potrzeby odnowienia pozwolenia krajowego Przedłożenie dokumentacji
Wnioski dotyczące odnowienia pozwolenia krajowego, w tym objętego procedurą wzajemnego uznawania lub udzielonego w drodze wzajemnego uznawania, przedkłada się za pośrednictwem...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych - Odnowienie pozwolenia krajowego Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych - Odnowienie pozwolenia krajowego Odnowienie pozwolenia krajowego i w procedurze wzajemnego uznawania
Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych definiuje odnowienie pozwolenia krajowego jako „wniosek składany przez posiadacza pozwolenia, który chce wystąpić o odnowienie...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Pozwolenie na takie same produkty biobójcze Pozwolenie na takie same produkty biobójcze Zezwolenie na takie same produkty biobójcze
Aby zaspokoić potrzeby przedsiębiorstw i ograniczyć ich obciążenia administracyjne, w rozporządzeniu w sprawie takich samych produktów biobójczych (rozporządzenie nr 414/2013,...
Similar Results Similar Results
10/11/16
Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych (BPR, rozporządzenie (UE) nr 528/2012) dotyczy wprowadzania do obrotu i stosowania produktów biobójczych, które są używane w celu...
Similar Results Similar Results
02/11/16
Udzielanie pozwoleń na produkty biobójcze Udzielanie pozwoleń na produkty biobójcze Udzielanie pozwoleń na produkty biobójcze
Wszystkie produkty biobójcze muszą uzyskać pozwolenie, zanim będą mogły być udostępniane na rynku. Przedsiębiorstwa mogą wybrać jedną spośród kilku możliwych procedur w...
Similar Results Similar Results
27/10/16
BPR-badania-rozwój-zawartość1 BPR-badania-rozwój-zawartość1 BPR - Badania i rozwój
Wszelkie testy i eksperymenty przeprowadzane na potrzeby badań i rozwoju z użyciem produktów biobójczych, na które nie udzielono pozwolenia, oraz wchodzących w ich skład...
Similar Results Similar Results
06/03/14
BPR - ABP - Union authorisation - evaluation process - graph BPR - ABP - Union authorisation - evaluation process - graph Procedura oceny
Wykres pokazuje procedurę oceny dokumentacji.
Similar Results Similar Results
24/01/14
BPR-downloadable list content BPR-downloadable list content BPR-downloadable list content
Lista do pobrania (Wyciąg z R4BP2) Poniższy plik do pobrania zawiera te zezwolenia dla produktów, które są zgodne z dyrektywą 98/8/WE (dyrektywa w sprawie produktów...
Similar Results Similar Results
07/01/14
BPR - ABP - simplified authorisation procedure - graph BPR - ABP - simplified authorisation procedure - graph Procedura składania wniosku
Wykres pokazuje procedurę wniosku o pozwolenie uproszczone.
Similar Results Similar Results
25/11/13
BPR - ABP - Union authorisation - dossier submission - graph BPR - ABP - Union authorisation - dossier submission - graph Przedkładanie dokumentacji
Wykres pokazuje procedurę przedkładania dokumentacji.
Similar Results Similar Results
25/11/13
BPR – pozwolenie na produkt biobójczy – rodzina produktów BPR – pozwolenie na produkt biobójczy – rodzina produktów Rodzina produktów
Rodzina produktów biobójczych to grupa produktów biobójczych o podobnych zastosowaniach zawierających substancje czynne o takich samych specyfikacjach. Rodzina produktów...
Similar Results Similar Results
19/11/13
BPR – AS – uproszczona procedura udzielania pozwoleń BPR – AS – uproszczona procedura udzielania pozwoleń Pozwolenie uproszczone
Uproszczona procedura udzielania pozwoleń ma na celu zachęcanie do stosowania produktów biobójczych, które są mniej szkodliwe dla środowiska oraz dla zdrowia ludzi i zwierząt....
Similar Results Similar Results
19/11/13
BPR - ABP - Pozwolenia unijne BPR - ABP - Pozwolenia unijne Pozwolenie unijne
Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych (BPR) wprowadza możliwość uzyskania pozwolenia na stosowanie określonych produktów biobójczych na poziomie unijnym. Takie...
Similar Results Similar Results
19/11/13
BPR - ABP - pozwolenie krajowe i procedury wzajemnego uznawania BPR - ABP - pozwolenie krajowe i procedury wzajemnego uznawania Pozwolenie krajowe
Pozwolenie krajowe Przedsiębiorstwo chcące sprzedawać swoje produkty w jednym z państw członkowskich UE musi wystąpić o udzielenie pozwolenia na stosowanie produktu w tym...
Similar Results Similar Results
19/11/13
Showing 18 results.

Categories Display