Search

Results for tag Biocidal product authorisation
Showing 18 results.
Most relevant Last modified
BPR-upcoming deadlines-toptext BPR-upcoming deadlines-toptext Saabuvad tähtajad
Järgmised tähtajad on loetletud selleks, et aidata ettevõtetel täita biotsiidimäärusest ja toimeainete läbivaatamise tööprogrammi määrusest tulenevaid kohustusi. TA = toimeaine...
Similar Results Similar Results
12/02/19
Liidu loa taotluste tähtpäevad Liidu loa taotluste tähtpäevad
Allpool tabelis on olemasolevate toodete turule jätmiseks vajalike liidu lubade taotlemise tähtpäevad. Paksus kirjas tooteliikidele saab loa anda alles alates 1. jaanuarist...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Riikliku loa uuendamine – vastastikuse tunnustamisega seotud hindamismenetlus Riikliku loa uuendamine – vastastikuse tunnustamisega seotud hindamismenetlus Vastastikuse tunnustamise hindamine
Hindamismenetlus algab siis, kui referentliikmesriigi pädev asutus on kinnitanud vastastikuse tunnustamise kaudu saadud biotsiidi (või biotsiidipere) riikliku loa uuendamise...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Riikliku loa uuendamise hindamismenetlus Riikliku loa uuendamise hindamismenetlus Riikliku loa hindamine
Biotsiidi (või biotsiidipere) riikliku loa uuendamise taotluse hindamismenetlus algab pärast seda, kui taotluse saanud liikmesriigi pädev asutus on selle vastu võtnud. Sellel...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Biotsiidimäärus – toimiku esitamine riikliku loa uuendamiseks Biotsiidimäärus – toimiku esitamine riikliku loa uuendamiseks Toimiku esitamine
Riikliku loa uuendamistaotlused, sealhulgas vastastikusele tunnustamisele kuuluvad või selle kaudu antavad load, esitatakse biotsiidiregistri (R4BP 3) kaudu. IUCLID-faili...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Biotsiidimäärus – riikliku loa uuendamine Biotsiidimäärus – riikliku loa uuendamine Riikliku loa ja vastastikuse tunnustamise pikendamine
Biotsiidimäärus määratleb riikliku loa uuendamist kui seda sooviva loaomaniku või tema esindaja pädevale asutusele esitatud ühte või mitut tooteliiki käsitleva loa uuendamise...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Sama biotsiidi luba Sama biotsiidi luba Sama biotsiidi luba
Ettevõtete vajadustele vastutulekuks ja nende halduskoormuse vähendamiseks pakub samade omadustega biotsiidide loa määrus (määrus (EL) nr 414/2013, muudetud määrusega (EL)...
Similar Results Similar Results
10/11/16
Mis on biotsiidimäärus? Mis on biotsiidimäärus? Mis on biotsiidide määrus?
Biotsiidimäärus (BPR-määrus, määrus (EL) 528/2012) käsitleb biotsiidide turulelaskmist ja kasutamist. Biotsiidides sisalduvad toimeained kaitsevad inimesi, loomi, materjale või...
Similar Results Similar Results
02/11/16
Biotsiidide autoriseerimine Biotsiidide autoriseerimine Biotsiidide autoriseerimine
Kõik biotsiidid peavad saama enne turul kättesaadavaks tegemist loa. Ettevõtted saavad valida mitme loamenetluse vahel, olenevalt biotsiidist ja nende riikide arvust, kus nad...
Similar Results Similar Results
27/10/16
BPR-research-development-content1 BPR-research-development-content1 BPR - Teadus- ja arendustegevus
Kõik teadusuuringute ja tootearenduse eesmärgil läbiviidavad katsed ja eksperimendid, milles kasutatakse heakskiitmata biotsiide ja nende (heakskiitmata) toimeaineid, tuleb...
Similar Results Similar Results
06/03/14
BPR - ABP - Union authorisation - evaluation process - graph BPR - ABP - Union authorisation - evaluation process - graph Hindamismenetlus
Toimiku hindamise menetluse ülevaade
Similar Results Similar Results
24/01/14
BPR-downloadable list content BPR-downloadable list content BPR-downloadable list content
Allalaaditav loend (väljavõte R4BP2-st) Allolev allalaaditav fail sisaldab neid direktiivi 98/8/EÜ (biotsiididirektiiv) ja määruse (EL) nr 528/2012 (biotsiidimäärus) kohaseid...
Similar Results Similar Results
07/01/14
BPR - ABP - simplified authorisation procedure - graph BPR - ABP - simplified authorisation procedure - graph Taotlemine
Lihtsustatud loamenetluse ülevaade.
Similar Results Similar Results
25/11/13
BPR - ABP - Union authorisation - dossier submission - graph BPR - ABP - Union authorisation - dossier submission - graph Toimiku esitamine
Toimiku esitamise menetluse ülevaade.
Similar Results Similar Results
25/11/13
Biotsiidid – Loamenetlused – Tootepere Biotsiidid – Loamenetlused – Tootepere Tootepere
Biotsiidipere on rühm biotsiide, millel on sarnane kasutusala ja mis sisaldavad samasugustele nõuetele vastavaid toimeaineid. Biotsiidipere koostises esineb spetsiifilisi...
Similar Results Similar Results
19/11/13
Biotsiidid – Biotsiidide toimeained – Lihtsustatud loamenetlus Biotsiidid – Biotsiidide toimeained – Lihtsustatud loamenetlus Lihtsustatud loamenetlus
Lihtsustatud loamenetluse eesmärk on soodustada selliste biotsiidide kasutamist, mis on keskkonnale ning inimeste ja loomade tervisele vähem kahjulikud. Lihtsustatud...
Similar Results Similar Results
19/11/13
Biotsiidid – loamenetlused – liidu luba Biotsiidid – loamenetlused – liidu luba Liidu luba
Biotsiidimäärus annab võimaluse taotleda teatavate biotsiidide jaoks liidu luba. See võimaldab ettevõtetel turustada oma tooteid kogu liidus, ilma et nad peaksid taotlema...
Similar Results Similar Results
19/11/13
Biotsiidid – loamenetlused – riiklik luba ja vastastikune tunnustamine Biotsiidid – loamenetlused – riiklik luba ja vastastikune tunnustamine Riiklik luba
Riiklik luba Ettevõtted, kes soovivad müüa oma tooteid ELi liikmesriigis, peavad esitama selles riigis loataotluse. Riikliku loa taotlus tuleb esitada R4BP 3 kaudu. ...
Similar Results Similar Results
19/11/13
Showing 18 results.

Categories Display