Search

Results for tag Active substance approval
Showing 14 results.
Most relevant Last modified
Odstępstwo od kryteriów wyłączenia – zastrzeżenie Odstępstwo od kryteriów wyłączenia – zastrzeżenie Konsultacje dotyczące odstąpienia od kryteriów wykluczających
W jaki sposób należy przekazywać uwagi do konsultacji publicznych? Konsultacje publiczne trwają 60 dni. Zainteresowane strony trzecie chcące zgłosić swoje uwagi w ramach...
Similar Results Similar Results
04/03/20
PPR – Zmiany elementów programu przeglądu PPR – Zmiany elementów programu przeglądu Istniejące substancje czynne
Zmiany elementów programu przeglądu Zmiana uczestnika dla kombinacji substancja/ rodzaj produktu Dołączenie lub zastąpienie uczestników na drodze wzajemnego porozumienia...
Similar Results Similar Results
12/04/19
BPR-upcoming deadlines-toptext BPR-upcoming deadlines-toptext Zbliżające się terminy
Poniższe terminy podano w celu ułatwienia przedsiębiorstwom spełnienia ich obowiązków wynikających z rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych (BPR) i rozporządzenia w...
Similar Results Similar Results
12/02/19
Zatwierdzanie substancji czynnej – postanowienia ogólne Zatwierdzanie substancji czynnej – postanowienia ogólne Zatwierdzanie substancji czynnych
Przed udzieleniem zezwolenia na produkt biobójczy substancje czynne wchodzące w skład tego produktu biobójczego muszą zostać zatwierdzone. Substancje czynne podlegają najpierw...
Similar Results Similar Results
19/12/18
Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych – zmiana załącznika I – proces oceny Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych – zmiana załącznika I – proces oceny Proces oceny
Proces oceny rozpoczyna się w momencie, gdy właściwy organ oceniający uzna wniosek o zmianę załącznika I do rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych za ważny. Właściwy...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych – zmiana załącznika I – przedłożenie dokumentacji Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych – zmiana załącznika I – przedłożenie dokumentacji Przedłożenie dokumentacji
Przedsiębiorstwa przedkładają wnioski za pośrednictwem systemu R4BP 3. Wymagany jest plik programu IUCLID. Na niniejszym rysunku pokazano zarys przedkładania dokumentacji...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych (BPR, rozporządzenie (UE) nr 528/2012) dotyczy wprowadzania do obrotu i stosowania produktów biobójczych, które są używane w celu...
Similar Results Similar Results
02/11/16
Biobójcze substancje czynne są określane jako substancje czynne wytwarzane in situ, jeżeli wytwarza się je z jednego prekursora lub większej ich liczby w miejscu stosowania. Do...
Similar Results Similar Results
04/07/16
Nowa substancja czynna Nowa substancja czynna Nowa substancja czynna
Przedsiębiorstwa muszą wnioskować o zatwierdzenie substancji czynnej przez przedłożenie dokumentacji do ECHA. Po przeprowadzeniu kontroli walidacyjnej przez ECHA, właściwy organ...
Similar Results Similar Results
17/12/15
BPR – zmiana załącznika I BPR – zmiana załącznika I Zmiana załącznika I
Substancje czynne, które mogą być zawarte w produktach biobójczych kwalifikujących się do uproszczonej procedury wydawania pozwoleń W załączniku I do rozporządzenia w sprawie...
Similar Results Similar Results
17/12/15
BPR – zatwierdzeni dostawcy BPR – zatwierdzeni dostawcy Zatwierdzeni dostawcy
Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych (BPR) ma na celu zapewnienie sprawiedliwego podziału kosztów danych dotyczących substancji czynnych. Przedsiębiorstwa, które do...
Similar Results Similar Results
17/12/15
BPR-badania-rozwój-zawartość1 BPR-badania-rozwój-zawartość1 BPR - Badania i rozwój
Wszelkie testy i eksperymenty przeprowadzane na potrzeby badań i rozwoju z użyciem produktów biobójczych, na które nie udzielono pozwolenia, oraz wchodzących w ich skład...
Similar Results Similar Results
06/03/14
Dossier submission active substances - steps 1 Dossier submission active substances - steps 1 Ocena dokumentacji
Kroki Przedkładanie dokumentacji następuje w kilku krokach. Aby wniosek mógł przejść do kolejnego etapu, poprzedni krok musi dobiec końca. Wnioskodawca powinien się upewnić, że...
Similar Results Similar Results
27/11/13
BPR - AS - evaluation process - graph BPR - AS - evaluation process - graph Procedura oceny
Wykres pokazuje procedurę oceny dokumentacji
Similar Results Similar Results
25/11/13
Showing 14 results.

Categories Display