Co się dzieje po ocenie substancji?

W przypadku, gdy państwo członkowskie dokonujące oceny stwierdzi w następstwie przeglądu dostępnych i nowych danych, że stosowanie substancji stanowi ryzyko, może następnie przystąpić do działań następczych po ocenie substancji.

W odniesieniu do obaw możliwe są następujące opcje:

  • Propozycja zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania w odniesieniu do substancji rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość, substancji działających uczulająco na drogi oddechowe lub innych oddziaływań.
  • Wniosek w sprawie zidentyfikowania substancji jako substancji wzbudzającej szczególnie duże obawy (SVHC).
  • Wniosek w sprawie ograniczenia substancji. Działania wychodzące poza zakres rozporządzenia REACH, na przykład wniosek w sprawie ogólnounijnych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy, środki krajowe lub dobrowolne działania w obrębie sektora.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)