Rozumienie dyrektywy w sprawie wody pitnej

Zmieniona dyrektywa w sprawie wody pitnej ma na celu ochronę obywateli i środowiska przed szkodliwymi skutkami zanieczyszczenia wody pitnej oraz poprawę dostępu do wody pitnej. Weszła ona w życie w dniu 12 stycznia 2021 r. po przeglądzie pierwotnej dyrektywy w sprawie wody pitnej z 1998 r.

Dyrektywa wprowadza minimalne wymogi dotyczące materiałów mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia ludzi w całej UE. Harmonizacja ta przyczynia się do osiągnięcia jednolitego poziomu ochrony zdrowia dla wszystkich obywateli UE i poprawia funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Artykuł 11 zmienionej dyrektywy określa ramy minimalnych wymogów w zakresie higieny w odniesieniu do materiałów mających kontakt z wodą pitną. ECHA będzie wspierać Komisję Europejską w tych pracach, przygotowując:

  • Europejskie wykazy pozytywne substancji wyjściowych, składów i składników dopuszczonych do stosowania w produkcji materiałów mających kontakt z wodą pitną.
  • Metody oceny ryzyka i wymogi informacyjne dotyczące przeglądu substancji wyjściowych, składów i składników, które można dodać do wykazów pozytywnych.
  • Procedury administracyjne dotyczące aktualizacji wykazów pozytywnych.

Po opublikowaniu wykazów pozytywnych ECHA będzie nadal aktualizowała wykazy, dodając nowe wpisy i zmieniając lub usuwając istniejące wpisy.

Kalendarium

DWD_timeline3 (2)Revised Drinking Water Directive entered into force.12.01.2021Deadline for Member States to notify/inform ECHA about national positive lists, other provisions and available assessment documents.12.07.2021Information requirements, risk assessment methods and the administrative procedure to update the European positive list adopted.12.01.2024The first European positive lists adopted.15-year review programme for first European positive lists starts.Regular maintenance of the European positive lists starts.12.01.2025Commission to review the implementation of the revised Drinking Water Directive.12.01.2032