Co zrobić w przypadku błędnego określenia kategorii wielkości przedsiębiorstwa

Jeśli zdali sobie Państwo sprawę z tego, że podali w REACH-IT niewłaściwą kategorię wielkości swojego przedsiębiorstwa (lub przedsiębiorstwa, które reprezentują Państwo jako wyłączny przedstawiciel) i potwierdzili tę niewłaściwą kategorię MŚP podczas przesyłania zgłoszeń, aktualizacji lub powiadomień, prosimy postępować zgodnie z następującymi wskazówkami:

Przed wszczęciem procedury weryfikacji MŚP przez Agencję

Image

Należy poinformować Agencję o podaniu niewłaściwej kategorii wielkości przedsiębiorstwa poprzez wypełnienie „Formularza kontaktowego centrum informacyjnego". Po wprowadzeniu danych kontaktowych prosimy wybrać opcję „Mam pytanie dotyczące przedkładania dokumentacji do ECHA... ", wypełnić wymagane pola i podać właściwy numer przedłożenia. Należy upewnić się, że podali Państwo właściwą wielkość przedsiębiorstwa. W przypadku kilku zgłoszeń należy wskazać wszystkie te, które odnoszą się do bieżącej aktualizacji kategorii wielkości.

Formularz kontaktowy centrum informacyjnego ECHA

 
Image

Po poinformowaniu Agencji o niewłaściwej kategorii wielkości przedsiębiorstwa, o czym jest mowa w pkt 1 powyżej, za pośrednictwem konta REACH-IT otrzymają Państwo komunikat oraz nową fakturę lub nowe faktury. Prosimy uregulować nową fakturę lub nowe faktury odnoszące się do zmienionej wielkości przedsiębiorstwa w terminie wskazanym na nowej fakturze.

 

Jeśli będą Państwo postępować zgodnie z powyższymi wskazówkami, mogą Państwo uniknąć nałożenia opłaty administracyjnej. Agencja nie nakłada opłaty administracyjnej, pod warunkiem że rejestrujący przekażą Agencji pisemną deklarację korygującą niewłaściwą wielkość przedsiębiorstwa, zanim Agencja rozpocznie procedurę weryfikacji MŚP.

Ważne: Aktualizacja profilu przedsiębiorstwa w REACH-IT nie wystarczy, aby uniknąć opłaty administracyjnej.

Należy pamiętać o tym, że w przypadku gdy Agencja skontaktowała się z Państwem w celu zweryfikowania zadeklarowanej kategorii MŚP, Agencja nałoży opłatę administracyjną oraz zażąda wyrównania do właściwej opłaty odpowiadającej zmienionej kategorii wielkości przedsiębiorstwa w odniesieniu do wszystkich zgłoszeń objętych procedurą weryfikacji MŚP, o ile wyniki weryfikacji MŚP pokażą, że wielkość przedsiębiorstwa jest większa od tej podanej w momencie zgłoszenia.

Zaleca się zatem bieżącą aktualizację profilu Państwa przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa, które reprezentują Państwo jako wyłączny przedstawiciel, w REACH-IT, aby uniknąć niewłaściwego fakturowania podczas przyszłych procedur zgłaszania.

Po wszczęciu procedury weryfikacji MŚP przez Agencję

W przypadku gdy Agencja skontaktowała się z Państwem w celu zweryfikowania zadeklarowanej kategorii MŚP, Agencja nałoży opłatę administracyjną, o ile wyniki weryfikacji MŚP pokażą, że wielkość przedsiębiorstwa jest większa od tej podanej w momencie zgłoszenia. Oprócz tego Agencja zażąda wyrównania do pełnej opłaty odpowiadającej właściwej kategorii wielkości przedsiębiorstwa w odniesieniu do wszystkich zgłoszeń objętych procedurą weryfikacji MŚP.

Jednak zgodnie z ostatnimi zmianami decyzji zarządu ECHA MB/D/29/2010 w sprawie klasyfikacji usług, za które pobierane będą opłaty, wprowadzonymi na mocy decyzji zarządu MB/21/2012/D, przedsiębiorstwa, które odpowiednio skorygują wielkość przedsiębiorstwa po tym, jak po raz pierwszy skontaktuje się z nimi Agencja, mogą skorzystać z obniżenia obowiązującej opłaty administracyjnej o 50%. Dlatego po otrzymaniu od Agencji pisma w sprawie wszczęcia procedury weryfikacji MŚP i po zdaniu sobie sprawy z tego, że zadeklarowali i potwierdzili Państwo niewłaściwą wielkość przedsiębiorstwa, należy podjąć następujące kroki, aby skorzystać z ulgi:

Image

Zadeklarować właściwą wielkość przedsiębiorstwa poprzez wypełnienie Deklaracji błędnej wielkości (załączonej do przesłanego przez Agencję pisma w sprawie wszczęcia weryfikacji przysługującego Państwu przedsiębiorstwu uprawnienia do ulg dla MŚP).

 
Image
Przesłać do Agencji prawidłowo wypełnioną i podpisaną Deklarację błędnej wielkości w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty wyżej wspomnianego pisma drogą e-mailową na adres sme-verification (at) echa.europa.eu, pocztą lub kurierem na adres:


ECHA, A3 Unit
SME verification,
P.O. Box 400,
FI-00121 Helsinki

 
Image

Poza tym, jeśli zaktualizują Państwo wielkość przedsiębiorstwa do wielkości innej niż MŚP (duże przedsiębiorstwo), nie muszą Państwo przedkładać Agencji żadnych dodatkowych informacji, innych niż te podane w prawidłowo wypełnionej Deklaracji błędnej wielkości przedsiębiorstwa. Jeśli jednak po wypełnieniu tej deklaracji zaktualizowana wielkość przedsiębiorstwa nadal należy do kategorii MŚP (tj. aktualizacja kategorii wielkości przedsiębiorstwa mikro do małego, mikro do średniego lub małego do średniego), w dalszym ciągu są Państwo zobowiązani przesłać dokumenty potwierdzające zaktualizowany status MŚP.

 

Prosimy zwrócić uwagę, że jeśli prześlą Państwo Deklarację błędnej wielkości przedsiębiorstwa po upływie terminu wyznaczonego przez Agencją, nie będą Państwo uprawnieni do opłaty administracyjnej obniżonej o 50%.

Zaleca się zatem bieżącą aktualizację profilu Państwa przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa, które reprezentują Państwo jako wyłączny przedstawiciel, w REACH-IT, aby uniknąć niewłaściwego fakturowania podczas przyszłych procedur zgłaszania.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)