Opłaty wnoszone przez MŚP na mocy rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych

Małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą w Unii Europejskiej mogą skorzystać z opłaty ulgowej na podstawie rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych w zależności od swojej wielkości i o ile spełniają określone warunki. W tym celu przedsiębiorstwa muszą dostarczyć dokumentację dowodową potwierdzającą ich uprawnienie do takiej ulgi zanim złożą bieżący wniosek. Warunki i wskazówki dotyczące przedkładania dokumentacji na potrzeby kontroli MŚP opisano szczegółowo poniżej.

Zanim złożą Państwo wniosek o kontrolę MŚP prosimy zapoznać się z odpowiednią definicją UE. Zalecenie Komisji 2003/361/WE stanowi jedyną oficjalną podstawę do określania warunków kwalifikacji przedsiębiorstwa jako mikro, małe lub średnie.

Uznawanie statusu MŚP

Przed złożeniem wniosku do Agencji o zatwierdzenie substancji czynnej, odnowienie zatwierdzenia lub włączenie jej do załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 528/2012 lub o pozwolenie unijne na produkt biobójczy lub rodzinę produktów biobójczych, przedłożonego zgodnie z, odpowiednio, art. 7 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 4, art. 43 ust. 1 lub art. 45 ust. 1 tego rozporządzenia, zawierającego wniosek o ulgę dla MŚP, potencjalny wnioskodawca przedkłada Agencji właściwe elementy potwierdzające prawo do takich opłat ulgowych na podstawie statusu MŚP w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE.

Substancje i produkty podlegające opłatom ulgowym

Należy zwrócić uwagę, że przedsiębiorstwa mogą skorzystać z opłaty ulgowej pod warunkiem, że substancja czynna nie kwalifikuje się do zastąpienia oraz że produkt nie zawiera substancji czynnej kwalifikującej się do zastąpienia.

W związku z tym w przypadku gdy wniosek dotyczy takiej substancji lub takiego produktu przedsiębiorstwo nie może też złożyć wniosku o kontrolę MŚP.

Wybór właściwego przedsiębiorstwa

W przypadku wniosku o zatwierdzenie substancji czynnej, odnowienie zatwierdzenia lub włączenie jej do załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 528/2012, to kategoria wielkości producenta substancji czynnej z siedzibą w Unii stanowi podstawę uprawnienia do ulgi.

W przypadku wniosku o pozwolenie na produkt lub odnowienie pozwolenia na produkt to kategoria wielkości potencjalnego posiadacza pozwolenia z siedzibą w Unii stanowi podstawę uprawnienia do ulgi.

W związku z tym, w przypadku gdy podmiotem składającym wniosek jest na przykład konsultant, ważna jest ocena wielkości przedsiębiorstwa klienta.

Jak określić kategorię wielkości przedsiębiorstwa

Dokładne wskazówki dotyczące oceny kategorii wielkości przedsiębiorstwa.

Więcej

Dokumentacja dowodowa
  1. Dokumentacja dowodowa* wskazująca strukturę własnościową przedsiębiorstwa, łącznie z wszystkimi pośrednimi i bezpośrednimi przedsiębiorstwami partnerskimi i powiązanymi, zarówno wyższego, jak i niższego szczebla, z uwzględnieniem wszystkich udziałów, uprawnień do głosowania lub wszelkiego wywieranego wpływu, właściwych dla ustalenia powiązań/partnerstw w rozumieniu art. 3 załącznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE.

    *Za dokumentację dowodową wskazującą udziałowców przedsiębiorstwa może służyć kilka z poniższych dokumentów, łącznie z ostatnimi zmianami wraz z przydziałem udziałów: akty założycielskie, dokumenty rejestracyjne, statut spółki, księga akcyjna przedsiębiorstwa itd.

  2. Kopie oficjalnych skontrolowanych sprawozdań finansowych wraz z dołączonymi do nich notami oraz sprawozdaniami rocznymi za dwa ostatnie zatwierdzone okresy rozliczeniowe oraz kopie sprawozdań finansowych wszystkich przedsiębiorstw partnerskich lub powiązanych zgodnie z art. 3, 4 i 6 załącznika do przedmiotowego zalecenia Komisji.

  3. Oficjalne zaświadczenie/informacje pozyskane od organu władzy publicznej** potwierdzające liczbę pracowników, która odpowiada liczbie rocznych jednostek roboczych (RJR), zgodnie z art. 5 załącznika do przedmiotowego zalecenia Komisji, dla każdego z dwóch ostatnich zatwierdzonych okresów rozliczeniowych. Jeśli taka informacja jest zawarta w sprawozdaniach rocznych lub notach do skontrolowanych sprawozdań finansowych, nie muszą Państwo przedstawiać takich dokumentów.

    **Oficjalne zaświadczenie zawierające informacje o liczbie pracowników można uzyskać między innymi w niektórych z następujących instytucji krajowych/lokalnych: w urzędzie skarbowym, agencji ds. dochodów, zakładzie ubezpieczeń, urzędzie pracy, urzędzie statystycznym, instytucie ubezpieczeń zdrowotnych, prywatnym przedsiębiorswie ubezpieczeń zdrowotnych itd.

Prosimy upewnić się, że przesyłają Państwo dokumenty określone w pkt 1, 2 i 3 powyżej dla wszystkich pośrednich i bezpośrednich przedsiębiorstw partnerskich i powiązanych, zarówno wyższego, jak i niższego szczebla, z uwzględnieniem wszystkich udziałów, uprawnień do głosowania lub wszelkiego wywieranego wpływu, właściwych dla ustalenia powiązań/partnerstw w rozumieniu art. 3 przedmiotowego zalecenia Komisji.

Uwaga: Jeśli przedsiębiorstwo lub jego przedsiębiorstwa partnerskie i powiązane sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe lub są uwzględnione w sprawozdaniach innego przedsiębiorstwa przez konsolidację, prosimy przesłać skonsolidowane sprawozdania finansowe wraz z dołączonymi do nich notami.

Jak złożyć wniosek o uznanie statusu MŚP i przedłożyć odpowiednią dokumentację

Przede wszystkim przedsiębiorstwa muszą się upewnić, że znają odpowiednie definicje MŚP i że dostępna jest niezbędna dokumentacja wymieniona w sekcji poświęconej wymaganej dokumentacji dowodowej, nie tylko w odniesieniu do danego przedsiębiorstwa, lecz także w odniesieniu do każdego przedsiębiorstwa partnerskiego lub powiązanego.

Wniosek o nadanie statusu MŚP można złożyć za pomocą narzędzia R4BP 3. W celu przedłożenia dokumentów producent substancji czynnej lub potencjalny posiadacz pozwolenia jest zobowiązany do dokonania rejestracji na stronie „ECHA accounts", aby skorzystać z narzędzia przedkładania danych R4BP. W zakładce „NEW APPLICATION" (NOWY WNIOSEK) wybierz opcję składania wniosków w celu weryfikacji MŚP „SM-APP – SME Verification" i kreator przedkładania danych poprowadzi cię przez ten proces.

Prosimy o regularne sprawdzanie zadań i wiadomości w R4BP 3. Za pośrednictwem R4BP 3 możesz otrzymywać wiadomości od odpowiednich organów z żądaniem przekazania dodatkowych informacji w określonym terminie. Żądania te pojawią się w zakładce „TASKS" (ZADANIA) w narzędziu R4BP 3. Jeżeli nie zareagujesz w określonym terminie, twój wniosek może zostać odrzucony lub ocena może zostać zakończona bez uwzględnienia informacji dostarczonych zbyt późno, w zależności od etapu procedury. Decyzja w sprawie wniosku o uznanie status MŚP zostanie przekazana za pośrednictwem R4BP 3.

Zarejestruj się w R4BP

Ograniczenia rozmiarów dokumentacji dowodowej

Informujemy, że rozmiar jednego załącznika nie może przekraczać 10 MB. W związku z tym, jeśli chcą Państwo przesłać bardzo duże załączniki lub więcej niż 6 załączników, prosimy utworzyć archiwum zip i umieścić w nim wszystkie pliki, a następnie przesłać plik zip jako załącznik.

 

Powiadomienie o statusie MŚP i ważność statusu MŚP

W ciągu 45 dni od otrzymania wszystkich właściwych elementów Agencja podejmuje decyzję, czy status MŚP, jeśli takowy istnieje, może zostać uznany.

Uznanie przedsiębiorstwa za MŚP jest ważne w odniesieniu do wniosków złożonych na podstawie rozporządzenia (UE) nr 528/2012 przez okres dwóch lat.

Odwołanie może być wniesione zgodnie z art. 77 rozporządzenia (UE) nr 528/2012 przeciwko decyzji podjętej przez Agencję w sprawie uznania przedsiębiorstwa za MŚP.

Opłaty ulgowe

Opłaty ulgowe za wnioski o zatwierdzenie substancji czynnej, odnowienie zatwierdzenia lub włączenie jej do załącznika I, jeżeli producent substancji czynnej jest MŚP mającym siedzibę na terytorium Unii, z wyjątkiem przypadków, w których substancja czynna kwalifikuje się do zastąpienia

Rodzaj przedsiębiorstwa Ulga (% opłaty standardowej)
Mikroprzedsiębiorstwo

60

Małe przedsiębiorstwo

40

Średnie przedsiębiorstwo

20


 

Opłaty ulgowe za wnioski o pozwolenie unijne na produkt biobójczy lub rodzinę produktów biobójczych lub odnowienie pozwolenia, jeżeli potencjalny posiadacz pozwolenia jest MŚP mającym siedzibę na terytorium Unii, z wyjątkiem przypadków, w których produkt zawiera substancję czynną, która jest substancją kwalifikującą się do zastąpienia

Rodzaj przedsiębiorstwa

Ulga (% opłaty standardowej)

Mikroprzedsiębiorstwo

30

Małe przedsiębiorstwo

20

Średnie przedsiębiorstwo

10

 

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)