Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)

Przedsiębiorstwa każdej wielkości są odpowiedzialne za chemikalia, które wprowadzają do obrotu w UE. Dostępnych jest wiele pomocnych materiałów i narzędzi. Swoje chemikalia zarejestrowały już w Europejskiej Agencji Chemikaliów tysiące przedsiębiorstw, w tym wiele MŚP.

Jeżeli nie znają jeszcze Państwo rozporządzenia w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP), rozporządzenia w sprawie zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC) oraz rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych, pierwszym krokiem jest zapoznanie się ze swoimi prawami i obowiązkami. Zależą one od roli przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw, konkretnej przywożonej, produkowanej, przechowywanej lub stosowanej substancji oraz poziomu stwarzanego przez nią niebezpieczeństwa.

Niższe opłaty dla MŚP

Na podstawie rozporządzeń REACH i CLP oraz rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z niższych opłat. Zniżki zależą od wielkości przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji 2003/361/WE i mogą wynosić do 95% standardowej opłaty za rejestrację zgodnie z rozporządzeniem REACH.