Przegląd: porównanie procedur rozstrzygania sporów dla podmiotów dokonujących wstępnej rejestracji i składających zapytanie

 

Procedury różnią się nieznacznie, zależnie od tego, czy dotyczą rejestracji wstępnej , czy też złożonego zapytania. W przypadku rejestracji wstępnej , procedura opiera się na art. 30 ust. 3 rozporządzenia REACH. W przypadku złożonego zapytania, procedura opiera się na artykułach

 

  Rejestracja wstępna/SIEF Zapytanie

Co to oznacza?

Rejestracji wstępnej można było dokonać do 1 grudnia 2008 r., pod warunkiem, że dana substancja została wyprodukowana lub importowana przed tą datą.

Późniejszych rejestracji wstępnych można dokonać do 31 maja 2017 r., pod warunkiem, że wielkość produkcji lub importu wynosi od 1 do 100 ton rocznie.

Po przeprowadzeniu rejestracji wstępnej podmiot rejestrujący staje się członkiem SIEF (forum wymiany informacji o substancjach, ang. substance information exchange forum), gdzie odbywają się wszelkie dyskusje na temat identyczności substancji, udostępniania danych i wspólnego ich przedkładania.

W przypadku zamiaru produkowania lub importowania substancji w ilości przekraczającej jedną tonę rocznie i braku możliwości późniejszej rejestracji wstępnej, podmiot podlega procedurze składania zapytania.

Po złożeniu zapytania do ECHA, podmiot będzie miał możliwość kontaktowania się z innymi zarejestrowanymi podmiotami zajmującymi się produkcją lub importem tej samej substancji. Następnie należy omówić z nimi zasady udostępniania danych i ich wspólnego przedstawiania.

Ocena dopuszczalności

Do 15 dni roboczych (termin ten może być przedłużony, jeśli ECHA musi zwrócić się do potencjalnego rejestrującego o dodatkowe informacje)

Termin przedstawienia udokumentowanych dowodów przez drugą stronę

10 dni roboczych (jeśli druga strona nie przedstawi udokumentowanych dowodów w ciągu 10 dni roboczych, ECHA oceni spór wyłącznie na podstawie dokumentacji dostarczonej przez zgłaszającego spór)

Termin wydania decyzji po otrzymaniu dowodów od obydwu stron

2 miesiące

1 miesiąc

Wynik / treść decyzji

ECHA wydaje decyzję o udzieleniu potencjalnemu rejestrującemu pozwolenia na odwołanie się do wymaganych badań i/lub tokena dostępu do wspólnego przedkładania danych, bądź wzywa obie strony do kontynuowania negocjacji.

Uwaga 1: Nawet po wydaniu przez ECHA decyzji o udzieleniu pozwolenia na odwoływanie się do danych, w dalszym ciągu zachęca się strony do osiągnięcia dobrowolnego porozumienia.

Uwaga 2: Jeśli ECHA wyda decyzję wzywającą strony do kontynuowania negocjacji, a strony nie mogą osiągnąć porozumienia, potencjalny rejestrujący może poddać nowy spór uwzględniający jego kolejne wysiłki.

Zakres pozwolenia na odwoływanie się do danych

Wyłącznie badania na kręgowcach podlegające negocjacjom.

Wszystkie badania podlegające negocjacjom.

Dostęp do wspólnego przedkładania danych

Token dostępu do wspólnego przedkładania danych w REACH-IT (Więcej informacji na stronie internetowej poświęconej wspólnemu przedkładaniu danych)

Płatność

Jeśli ECHA udzieli pozwolenia na odwoływanie się do danych i/lub dostęp do wspólnego ich przedkładania, to nie będzie żądać dowodu zapłaty. Niemniej jednak, druga strona może zwrócić się o odpowiednią rekompensatę do właściwych sądów krajowych.

Jeśli ECHA zamierza udzielić pozwolenia na odwoływanie się do danych i/lub tokena dostępu do wspólnego ich przedkładania, to przed wysłaniem projektu zwróci się o dowód uiszczenia zapłaty.

Po otrzymaniu dowodu zapłaty, ECHA wydaje ostateczną decyzję.

Uwaga: ECHA nie posiada kompetencji prawnych pozwalających jej na ocenę, czy dana rekompensata jest właściwa. Należy to do wyłącznej kompetencji sądów krajowych. ECHA zauważa jednak, że płatność ta odzwierciedla przynajmniej kwestie uzgodnione podczas negocjacji.

Środki odwoławcze

Od wszystkich decyzji dotyczących sporów można w ciągu trzech miesięcy odwołać się do Rady Odwoławczej ECHA.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)