Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Spory w praktyce

Spory mogą dotyczyć udostępniania danych lub dostępu do wspólnego ich przedstawiania, a najczęściej obu kwestii. We wszystkich przypadkach, ECHA gwarantuje stosowanie tych samych zasad i procedur.

Zgłoszenie sporu jest środkiem podejmowanym w ostateczności, w przypadku niepowodzenia negocjacji. ECHA ocenia, czy strony dołożyły wszelkich starań, aby osiągnąć sprawiedliwe, przejrzyste i niedyskryminujące porozumienie. Decyzja zależy od wysiłków podjętych przez strony. W związku z tym, przed zgłoszeniem sporu należy upewnić się, że podjęli Państwo wszelkie starania w celu osiągnięcia porozumienia.

Procedura związana ze sporem obejmuje kilka etapów realizowanych w określonych ramach czasowych. Można nią zarządzać bez wsparcia prawnego i jest ona bezpłatna.

Rozstrzygnięcie sporu nigdy nie będzie tak satysfakcjonujące dla stron, jak wynik dobrowolnie zawartego porozumienia. Zachęca się do kontynuowania wysiłków zmierzających do osiągnięcia porozumienia zadowalającego obie strony, pomimo rozpoczętego postępowania mającego na celu rozstrzygnięcie sporu.

Krok 1: Zebranie dowodów

ECHA ocenia Państwa spór na podstawie udokumentowanych starań podjętych w ramach negocjacji. Oznacza to, że powinni Państwo rejestrować i gromadzić całą dokumentację dotyczącą kontaktów prowadzonych z drugą stroną, na przykład w formacie ZIP lub PDF.

Nie trzeba dostarczać żadnych informacji dodatkowych (np. wiadomości wewnętrznych, dokumentów lub kalkulacji, których nie udostępniono podczas negocjacji), not objaśniających czy ustaleń prawnych.

 

Krok 2: Zgłoszenie sporu za pośrednictwem formularza internetowego

Spór można zgłosić za pośrednictwem dwóch dostępnych formularzy, w zależności od tego, czy dokonali Państwo rejestracji wstępnej, czy złożyli zapytanie w sprawie swojej substancji.

Formularze są dostępne poniżej.

Krok 3: Ocena Państwa zgłoszenia przez ECHA

Jeśli ECHA uzna Państwa zgłoszenie za dopuszczalne, zwróci się do drugiej strony o przedstawienie w ciągu 10 dni roboczych jej dokumentacji dowodowej dotyczącej negocjacji.

ECHA rozpocznie ocenę sporu po otrzymaniu dokumentacji dowodowej od drugiej strony (lub po upływie terminu wynoszącego 10 dni roboczych).

Na podstawie udokumentowanej komunikacji pomiędzy stronami ECHA ustali, czy podjęte zostały wszelkie wysiłki w celu osiągnięcia porozumienia.

Krok 4: Wydanie decyzji przez ECHA

Możliwych jest kilka rozstrzygnięć:

  • Większość sporów dotyczy zarówno dostępu do danych, jak i do wspólnego ich przedkładania. Jeśli ECHA stwierdzi, że dołożyli Państwo wszelkich starań, ale druga strona nie dopełniła tego obowiązku, otrzymają Państwo decyzję udzielającą pozwolenia na odwoływanie się do danych będących przedmiotem sporu. Przekazana zostanie Państwu również kopia szczegółowego podsumowania przebiegu badań pochodzącego z istniejącej dokumentacji rejestracyjnej. Ponadto, ECHA udzieli Państwu tokena dostępu do wspólnego przedkładania danych. Token ten jest kodem dostępu umożliwiającym Państwu zarejestrowanie swojej rezygnacji z dotychczasowego wspólnego przedstawiania danych.
  • W przypadku sporów dotyczących dostępu do wspólnego przedstawiania danych, jeśli ECHA stwierdzi, że dołożyli Państwo wszelkich starań, ale druga strona nie dopełniła tego obowiązku, otrzymają Państwo token dostępu do wspólnego ich przedstawiania. Token ten jest kodem dostępu umożliwiającym Państwu zarejestrowanie swojej rezygnacji z dotychczasowego wspólnego przedstawiania danych.
  • W przypadku sporów dotyczących danych, jeśli ECHA stwierdzi, że dołożyli Państwo wszelkich starań, ale druga strona nie dopełniła tego obowiązku, wyda ona decyzję o udzieleniu pozwolenia na odwołanie się do tych danych. Przekazana zostanie Państwu również kopia szczegółowego podsumowania przebiegu badań pochodzącego z istniejącej dokumentacji rejestracyjnej. Możliwy jest także spór dotyczący danych, które nie zostały jeszcze przedstawione. W takim przypadku, ECHA udzieli Państwu pozwolenia na kontynuowanie rejestracji bez danych stanowiących przedmiot sporu oraz czasu na opracowanie i przedstawienie danych, do których nie mogą się jeszcze Państwo odwoływać (np. badań niedotyczących kręgowców).
  • Jeśli ECHA stwierdzi, że nie podjęli Państwo wszelkich starań w celu osiągnięcia porozumienia, nie otrzymają Państwo pozwolenia na odwoływanie się do wspomnianych danych ani na wspólne ich przedstawianie. Wówczas będą Państwo musieli kontynuować negocjacje z drugą stroną.
Krok 5: Przedłożenie dokumentacji rejestracyjnej

Po osiągnięciu porozumienia z drugą stroną lub otrzymaniu decyzji ECHA przyznającej pozwolenie na odwoływanie się do danych i/lub dostęp do wspólnego ich przedstawiania, mogą Państwo złożyć dokumenty rejestracyjne.

Zgłoszenie sporu

Procedury różnią się nieznacznie między sobą, zależnie od tego, czy dotyczą rejestracji wstępnej , czy też złożonego zapytania.

Aby zgłosić spór do ECHA, należy wypełnić następujący formularz:

Spory w praktyce

W przypadku rejestracji wstępnej :

Obraz

Nadano Państwu numer rejestracji wstępnej
(05-XXXXXXXXXX-XX-0000 /
17-XXXXXXXXXX-XX-0000)
i wyznaczono jej ostateczny termin, który upływa w dniu 31 maja 2018 r.

Prosimy o wypełnienie formularza

 

W przypadku złożenia zapytania:

Obraz

Państwa zapytaniu nadano następujący numer (06-XXXXXXXXXX-XX-0000

Prosimy o wypełnienie formularza

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2