Potrzebne informacje

Minimalne dane wymagane do zarejestrowania substancji podano w załącznikach VI–X do REACH. Wymogi prawne (wymagania w zakresie standardowych informacji) mają charakter kumulatywny i zależą od tonażu wytwarzanej lub importowanej substancji. Dla każdej z substancji dokładne wymagania w zakresie informacji będą różne — w zależności od tonażu, zastosowania i narażenia, a także właściwości substancji.

Należy przedstawić te informacje w dokumentacji rejestracyjnej, opracowywanej wspólnie przez wszystkie firmy rejestrujące tę samą substancję. Dokumentacja rejestracyjna powinna bazować na wynikach wiarygodnych badań lub informacjach uzyskanych alternatywnymi drogami, jeśli mogą być uzasadnione naukowo.  Niektóre wymagania w zakresie informacji mogą być dostosowywane ze względu na charakter substancji.

Szczegółowe, konkretne wytyczne co do spełniania takich wymagań w zakresie informacji podano w odpowiednich podrozdziałach „Poradnika dotyczącego wymagań w zakresie informacji i oceny bezpieczeństwa chemicznego” w rozdziale R.7.

Na etapie rejestracji nie prowadzi się nowych badań w celu spełnienia wymagań w zakresie informacji opisanych w załącznikach IX i X. Zamiast tego opracowuje się propozycję przeprowadzenia badań, uwzględnia ją w dokumentacji rejestracyjnej i składa do REACH.

W ramach części wspólnej dokumentacji rejestracyjnej konieczne jest podanie trzech rodzajów informacji, dotyczących:

  1. właściwości fizycznych i chemicznych substancji,
  2. właściwości środowiskowych substancji,
  3. wpływu substancji na zdrowie ludzkie.

Należy wraz ze współrejestrującymi sprawdzić, jakie informacje są już dostępne, a jakie trzeba będzie zgromadzić bądź uzyskać. Należy też ocenić jakość informacji o zagrożeniach. Pomimo obowiązku wspólnego przedkładania informacji każdy rejestrujący indywidualnie odpowiada za dane, na podstawie których przeprowadza rejestrację.

Ilość potrzebnych informacji zależy od najwyższego tonażu, jaki ma być ujęty we wspólnym przedłożeniu. Współdzielenie danych i wspólne przedkładanie mają na celu rozłożenie rzeczywistych kosztów między wszystkich współrejestrujących, którzy potrzebują danych.

W zależności od właściwości substancji i dostępnych informacji niektóre z badań nie mogą być wykonywane albo nie muszą być wykonywane. Takie sytuacje nazywa się „dostosowaniem wymagań” (załącznik XI do REACH).  

Ponadto w indywidualnej części dokumentacji należy podać informacje dotyczące firmy w zakresie:

  • identyfikacji substancji (składników, zanieczyszczeń, dodatków),
  • zastosowania i warunków stosowania substancji dla każdego z etapów jej istnienia (od produkcji do odpadu).