Jak utworzyć dokumentację rejestracyjną w REACH-IT

Jeżeli jesteś uczestnikiem rejestrującym i zgadzasz się ze wszystkimi informacjami przedłożonymi przez wiodącego rejestrującego w twoim imieniu, możesz przygotować swoją dokumentację rejestracyjną całkowicie w REACH-IT. W takim przypadku nie musisz instalować IUCLID.

Aby skorzystać z tej możliwości, musisz zalogować się do REACH-IT. Na stronie głównej REACH-IT w sekcji Submit a dossier [Złóż dokumentację] wybierz opcję Prepare online in REACH-IT [Przygotuj online w REACH-IT].

Najpierw musisz wybrać wspólne przedłożenie, do którego chcesz dołączyć w celu zarejestrowania swojej substancji.

Następnie kreator dokumentacji REACH-IT poprowadzi cię przez proces i pola, które trzeba wypełnić. Trzeba będzie podać następujące informacje:

  • tożsamość i skład substancji
  • klasyfikacja i oznakowanie (jeżeli są inne niż w dokumentacji wiodącego rejestrującego)
  • szacunkowe ilości substancji, miejsca jej wytwarzania, jej zastosowania
  • wytyczne dotyczące bezpiecznego stosowania substancji lub raport bezpieczeństwa chemicznego (CSR), jeżeli nie opierasz się na informacjach przedłożonych przez wiodącego rejestrującego i przekazujesz własne informacje
  • streszczenie oceny właściwości (substancji trwałych, wykazujących zdolność do bioakumulacji i toksycznych) – wyłącznie w przypadku gdy przedkładasz własny raport bezpieczeństwa chemicznego
  • podstawowe informacje administracyjne na temat twojego przedsiębiorstwa