Oceń informacje na podstawie kryteriów klasyfikacji

Oceń informacje na podstawie kryteriów klasyfikacji

Po zebraniu wszystkich informacji i ocenie ich ważności nadszedł czas na porównanie danych zgodnie z kryteriami klasyfikacji i podjęcie decyzji w sprawie klasyfikacji mieszaniny. Kryteria klasyfikacji w poszczególnych klasach zagrożenia lub zróżnicowaniach są podane w częściach 2–5 załącznika I do rozporządzenia CLP.

Przy ocenianiu zebranych danych zaleca się zastosowanie podejścia polegającego na szukaniu analogii opisanego na schemacie 1.6.1-a w Poradniku na temat stosowania kryteriów CLP. Kolejność podejmowania decyzji należy stosować oddzielnie dla każdej klasy zagrożenia. Ogólnie rzecz biorąc, należy wziąć pod uwagę następujące sytuacje:

  • Jeśli dla określonej klasy zagrożenia dostępne są dane dotyczące poszczególnych substancji, decyzja w sprawie klasyfikacji mieszaniny może opierać się albo na stężeniu substancji w mieszaninie, z uwzględnieniem stężeń granicznych i współczynników M, albo na obliczeniach przy pomocy konkretnych wzorów. Metody są określone oddzielnie dla każdej klasy zagrożenia w załączniku I do CLP (zob. sekcja 1.6.3.4 Poradnika).
  • Jeśli dostępne są dane badawcze dotyczące samej mieszaniny, można je porównać bezpośrednio z kryteriami klasyfikacji substancji wyszczególnionymi w załączniku I do CLP i odpowiednio sklasyfikowaną mieszaniną (zob. sekcja 1.6.3.1 Poradnika na temat stosowania kryteriów CLP).
  • Nawet jeśli dane dotyczące samej mieszaniny nie są dostępne, można wykorzystać dane dotyczące podobnych przebadanych mieszanin. Jeśli mieszanina i podobne przebadane mieszaniny spełniają warunki opisane w rozdziale 1.6.3.2 Poradnika na temat stosowania kryteriów CLP, w celu klasyfikacji mieszaniny można skorzystać z zasad pomostowych. Zasady pomostowe stosuje się głównie w odniesieniu do bardzo prostych mieszanin albo do bardzo prostych zmian w składzie już sklasyfikowanych mieszanin. W przedmiotowym Poradniku przedstawione są proste przykłady zastosowania zasad pomostowych.

Jeśli uznasz, że informacje o mieszaninie lub substancjach zwartych w mieszaninie są niewystarczające do celów klasyfikacji, skontaktuj się ze swoimi dostawcami.  

Proces oceny informacji o zagrożeniu jest opisany w rozdziale 2 (art. 9–12) rozporządzenia CLP. Na potrzeby organizacji pracy zalecamy skorzystać z informacji przedstawionych w konkretnych sekcjach załącznika I do CLP.

 

W odniesieniu do których zagrożeń muszę stosować informacje o poszczególnych substancjach?

Przy ocenianiu stwarzania zagrożenia dla środowiska wodnego rakotwórczość, mutageniczność, szkodliwy wpływ na rozrodczość oraz właściwości bioakumulacji i biodegradacji należy zawsze opierać się na poszczególnych substancjach zawartych w mieszaninie.

Ponadto w praktyce klasyfikacja mieszaniny działającej uczulająco na skórę i układ oddechowy zazwyczaj opiera się na poszczególnych substancjach - mieszanina musi zostać sklasyfikowana jako działająca uczulająco na układ oddechowy lub skórę, jeśli co najmniej jeden składnik został w ten sposób sklasyfikowany oraz wynosi lub przekracza odpowiednie poziomy ogólnego stężenia granicznego.

 

Jak wyglądają kwestie badawcze?

Jeśli chodzi o zagrożenia fizyczne, dane badawcze dotyczące samej mieszaniny należy wygenerować wtedy, gdy odpowiednie i wiarygodne informacje pochodzące np. z literatury źródłowej lub baz danych nie są już dostępne.

CLP nie wymaga przeprowadzania nowych badań na potrzeby klasyfikacji pod względem zagrożeń dla zdrowia człowieka i dla środowiska. Aby uniknąć zbędnych badań na zwierzętach, tego rodzaju danych zwykle nie powinno się generować w odniesieniu do mieszanin. Wszystkich dostępnych informacji o poszczególnych substancjach w mieszaninie należy jednak użyć w celu podjęcia decyzji w sprawie klasyfikacji. Można zastosować niektóre metody wykorzystujące kultury komórkowe lub tkanki, np. w celu zbadania potencjalnego działania żrącego mieszanin o skrajnym środowisku pH, posiadających niską zdolność buforowania.

 

Mieszaniny już sklasyfikowane zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE (dyrektywa dotyczącą preparatów niebezpiecznych)

Każdy, kto wcześniej stosował przepisy dyrektywy dotyczącej preparatów niebezpiecznych (DPD), powinien wziąć pod uwagę, że stosowanie CLP obejmuje również pewne zmiany we wzorach obliczeniowych i kryteriach klasyfikacji, w związku z czym często konieczne jest przeprowadzenie ponownych obliczeń i reklasyfikacji. W odniesieniu do takich właściwości jak ostra toksyczność, podrażnienie, działanie uczulające i szkodliwy wpływ na rozrodczość wynikająca klasyfikacja często różni się od poprzedniego systemu, mimo że dane bazowe nie uległy zmianie. Podczas reklasyfikacji należy zwrócić uwagę na uwzględnienie wszystkich odpowiednich rozdziałów zawartych w załączniku I do CLP, jak szczegółowo wyjaśniono w Poradniku na temat stosowania kryteriów CLP.

Jeśli Twoja mieszanina została już sklasyfikowana zgodnie z DPD (przed dniem 1 czerwca 2015 r.) i pomimo podjęcia wszelkich wysiłków nie masz dostępu do danych dotyczących mieszaniny lub substancji zawartych w mieszaninie, możesz skorzystać z tabeli przełożenia 1.1 zawartej w załączniku VII do CLP w celu przekształcenia określonych klas zagrożenia z poprzedniej klasyfikacji DPD na klasyfikację zgodną z CLP. Pamiętaj jednak o tym, że jeśli dla klasy zagrożenia dostępne są dane dotyczące substancji lub mieszaniny, substancja lub mieszanina musi zostać sklasyfikowana zgodnie z kryteriami CLP i nie wolno korzystać z tabel z załącznika VII. Nowe informacje mogą wpłynąć na klasyfikację, w związku z czym klasyfikacja DPD może być już niewłaściwa, a wykorzystanie tabeli przełożenia nie przyniesie akceptowalnego rezultatu.

Tabelę przełożenia powinno się wykorzystywać tylko w celu nadania kierunku ewentualnej klasyfikacji mieszaniny. Możliwości i ograniczenia stosowania załącznika VII do CLP są wyjaśnione w rozdziale 1.7 Poradnika na temat stosowania kryteriów CLP.

Oceń informacje na podstawie kryteriów klasyfikacji

EU Privacy Disclaimer

Niniejsza strona używa plików cookies, aby zapewnić optymalne korzystanie z naszych stron internetowych.