Podejmij decyzję w sprawie klasyfikacji i oznakowania

Podejmij decyzję w sprawie klasyfikacji i oznakowania

Jeśli wyniki Twojej oceny mieszaniny wskazują, że związane z nią zagrożenia spełniają kryteria klasyfikacji w odniesieniu do jednej lub więcej klas zagrożenia, kategorii lub zróżnicowań, będziesz musiał podjąć decyzję w sprawie właściwej klasy, kategorii lub zróżnicowania zagrożenia fizycznego, zagrożenia dla zdrowia lub środowiska.

Po podjęciu takiej decyzji musisz sprawdzić, które elementy oznakowania odpowiadają klasyfikacjom zagrożeń. W tabelach znajdujących się w częściach 2–5 załącznika I do CLP przedstawione są kryteria dla poszczególnych klas i kategorii/podziału zagrożeń wraz z właściwymi elementami klasyfikacji i oznakowania. Pamiętaj, aby sprawdzić, czy zwrot, hasło ostrzegawcze lub piktogram nie unieważnia innego elementu. Zasady pierwszeństwa odnoszące się do tych elementów etykiety są wyjaśnione w rozdziałach 3–6 Wytycznych dotyczących oznakowania i pakowania.

Po podjęciu decyzji w sprawie klasyfikacji musisz zastanowić się nad tym, które informacje o zagrożeniach umieścić na etykiecie. Etykieta powinna zawierać następujące informacje:

  • informacje o dostawcy 
  • identyfikator produktu
  • nominalna ilość
  • składniki stwarzające zagrożenie
  • piktogramy określające rodzaj zagrożenia 
  • hasło ostrzegawcze 
  • zwroty określające zagrożenie
  • zwroty określające środki ostrożności (zazwyczaj nie więcej niż sześć, chyba że są one niezbędne w celu odzwierciedlenia charakteru i nasilenia zagrożenia)
  • w stosownych przypadkach, informacje uzupełniające.

Przykład etykiety

 

Obowiązek klasyfikacji i przypisania odpowiednich zwrotów określających zagrożenie jest zapisany w art. 13 rozporządzenia CLP.

 

Zwroty określające zagrożenie

Zasadniczo na etykiecie produktu muszą być umieszczone wszystkie właściwe zwroty określające zagrożenie. Jeśli jednak substancja lub mieszanina jest sklasyfikowana w ramach kilku klas zagrożenia lub zróżnicowań klasy zagrożenia, na etykiecie muszą zostać umieszczone wszystkie zwroty określające zagrożenie wynikające z klasyfikacji, chyba że wyraźnie zwroty te się powielają lub jest ich zbyt wiele.. Taka sytuacja została zilustrowana na przykładzie opisanym w sekcji 4.1.6 Poradnika na temat stosowania kryteriów CLP.

Właściwe brzmienie zwrotów określających zagrożenie, które musi być umieszczone na etykiecie, jest przedstawione we wszystkich językach w załączniku III do CLP. Poszczególne zwroty we wszystkich językach UE można wyszukać w wielojęzycznej bazie danych terminologii chemicznej (ECHA-term).

). Oprócz tego obowiązują szczególne zasady, jeśli chodzi o oznakowanie niektórych mieszanin o szczególnych właściwościach. O szczególnych zagrożeniach podlegających tym zasadom informuje się na etykiecie za pomocą dodatkowych zwrotów EUH. Przedmiotowe właściwości i zasady są opisane w załączniku II do rozporządzenia CLP. Na przykład obecność ołowiu w mieszaninie skutkuje obowiązkiem umieszczenia oznakowania EUH201, a możliwość uwolnienia toksycznego gazu na skutek kontaktu z wodą – oznakowania EUH029. Zwróć uwagę na to, aby określić wszystkie istotne zwroty EUH, ponieważ są one obowiązkowymi informacjami uzupełniającymi. Nawet jeśli mieszanina nie jest sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie, w dalszym ciągu może istnieć konieczność oznakowania produktu zgodnie z załącznikiem II do CLP, na przykład w przypadku substancji uczulających (EUH208) lub karty charakterystyki dostępnej na życzenie (EUH210).

 

Zwroty określające środki ostrożności

Na etykietach produktów muszą być umieszczone istotne zwroty określające środki ostrożności, informujące o tym, w jaki sposób uniknąć lub zminimalizować szkodliwe skutki działania na zdrowie człowieka lub środowisko naturalne, które wynikają z zagrożeń stwarzanych przez substancję lub mieszaninę. Przy wyborze zwrotów określających środki ostrożności należy uwzględnić użyte zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, zamierzone lub zidentyfikowane zastosowanie lub zastosowania produktu oraz podstawowe wskazówki określone w kolumnach „warunki stosowania" w tabelach 6.1–6.5 zawartych w załączniku IV do rozporządzenia CLP. Należy unikać powielania i nadmiaru zwrotów.

Jeśli substancja lub mieszanina jest dostarczana ogółowi społeczeństwa, na etykiecie należy umieścić zwrot określający środki ostrożności, który dotyczy usunięcia produktu i usunięcia opakowania. Aby etykiety były czytelne i zrozumiałe, nie powinny zawierać więcej niż sześciu zwrotów określających środki ostrożności. Więcej niż sześć zwrotów można jednak umieścić, jeśli wymaga tego charakter i nasilenie zagrożeń.

Informacje i porady dotyczące wyboru najwłaściwszych zwrotów określających środki ostrożności znajdują się w rozdziale 7 Wytycznych dotyczących oznakowania i pakowania.

Właściwe brzmienie zwrotów określających środki ostrożności, które musi być umieszczone na etykiecie, jest przedstawione we wszystkich językach w załączniku III do CLP. Poszczególne zwroty we wszystkich językach UE można wyszukać w wielojęzycznej bazie danych terminologii chemicznej (ECHA-term).

 

Oznakowanie

Dalsze porady i przykłady prawidłowego oznakowania są przedstawione w Wytycznych dotyczących oznakowania i pakowania.. Informacje dotyczące wymiarów etykiety i elementów etykiety są przedstawione w rozdziale 5.2 Wytycznych.

 

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki musi być dostarczana wraz z mieszaninami sklasyfikowanymi jako stwarzające zagrożenie, a także na prośbę odbiorcy, jeśli mieszanina zawiera substancje stwarzające zagrożenie przekraczające określone poziomy stężenia.

Podczas reklasyfikacji mieszaniny należy zaktualizować kartę charakterystyki, tak aby odzwierciedlała ona nową klasyfikację i nowe oznakowanie mieszaniny zgodnie z CLP. Czy wystąpiła istotna zmiana? Nową wersję karty charakterystyki musisz dostarczyć klientom. W karcie charakterystyki należy również podsumować zaistniałe zmiany ..

W Poradniku dotyczącym sporządzania kart charakterystyki przedstawione są szczegółowe porady na temat tego, co jest potrzebne do przygotowania prawidłowej karty charakterystyki..

Podejmij decyzję w sprawie klasyfikacji i oznakowania

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)

EU Privacy Disclaimer

Niniejsza strona używa plików cookies, aby zapewnić optymalne korzystanie z naszych stron internetowych.