Zwrócenie się o alternatywną nazwę chemiczną w mieszaninach

 

Istnieje możliwość zwrócenia się do ECHA z wnioskiem o stosowanie alternatywnej nazwy chemicznej w odniesieniu do substancji w mieszaninach, które są sklasyfikowane, oznakowane i opakowane zgodnie z CLP.

Wniosek należy sporządzić za pomocą najnowszej wersji IUCLID, a następnie przedłożyć go przy użyciu poniższego specjalnego formularza internetowego.

Ważna informacja: Do celów fakturowania i komunikowania się niezbędne jest konto w REACH-IT.

Przygotowanie wniosku

1. Należy utworzyć konto w REACH-IT, o ile jeszcze go Państwo nie posiadają.

2. Należy utworzyć dokumentację dotyczącą wniosku o alternatywną nazwę w IUCLID.

Konieczne jest zamieszczenie w dokumentacji poniższych informacji:

  • tożsamość wnioskodawcy;
  • proponowana alternatywna nazwa chemiczna;
  • tożsamość i skład substancji;
  • informacje o klasyfikowaniu i oznakowaniu substancji;
  • nazwa handlowa mieszanin zawierających substancję, dla której składany jest wniosek w sprawie alternatywnej nazwy chemicznej;
  • karta charakterystyki substancji, dla której składany jest wniosek w sprawie alternatywnej nazwy chemicznej;
  • karta charakterystyki mieszanin zawierających substancję;
  • uzasadnienie, potwierdzające że wnioskodawca ma interes handlowy uzasadniający ochronę nieujawniania faktycznej nazwy substancji; oraz
  • uzasadnienie, potwierdzające że zastosowanie alternatywnej nazwy chemicznej spełnia potrzebę zapewnienia wystarczających informacji, aby umożliwić podjęcie niezbędnych środków ostrożności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz potrzebę zapewnienia kontrolowania ryzyka, wynikającego z postępowania z mieszaniną.

Proponowana alternatywna nazwa chemiczna może być nazwą identyfikującą najważniejsze grupy funkcyjne substancji lub stanowić inne oznaczenie.

Wskazówka: Podczas wyprowadzania alternatywnej nazwy zaleca się stosowanie „Leksykonu dla ustanowienia alternatywnych oznaczeń" (załącznik VI, część B dyrektywy o preparatach niebezpiecznych).

Zob. również podręcznik: Jak przygotować wniosek w sprawie stosowania alternatywnej nazwy chemicznej w odniesieniu do substancji w mieszaninie.


3. Prześlij plik IUCLID z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem formularza internetowego.

Jeśli nie otrzymasz wiadomości z potwierdzeniem po złożeniu wniosku, skontaktuj się z ECHA za pośrednictwem centrum informacyjnego".

Co dzieje się później?

Po otrzymaniu wniosku ECHA przeprowadza kontrolę antywirusową oraz kontrolę pod kątem „reguł biznesowych" w celu zweryfikowania, czy dokumentacja jest kompletna i czy można ją przetwarzać.

Jeżeli dokumentacja przejdzie kontrolę pod kątem „reguł biznesowych", ECHA przesyła Państwu fakturę. Gdy ECHA otrzyma płatność, w terminie sześciu tygodni zostanie Państwu przekazana decyzja dotycząca wniosku o stosowanie nazwy alternatywnej.

Jeżeli ECHA nie zaakceptuje wniosku o stosowanie alternatywnej nazwy chemicznej lub jeżeli w terminie późniejszym zmieni lub wycofa swoją zgodę na stosowanie alternatywnej nazwy chemicznej, istnieje możliwość ubiegania się o przegląd decyzji. Wniosek o przegląd należy przedłożyć w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania decyzji, przy czym należy go przedłożyć przy użyciu specjalnego formularza internetowego.

Prosimy zwrócić uwagę, że ECHA zawsze przesyła wszystkie komunikaty związane z wnioskiem, w tym decyzję, bezpośrednio do wnioskodawcy za pośrednictwem systemu przesyłania wiadomości REACH-IT.

Wniosek o przegląd decyzji dotyczącej stosowania alternatywnej nazwy chemicznej

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)