Zapytanie

Przedsiębiorstwa, które planują zarejestrować substancję niewprowadzoną (nową) lub substancję wprowadzoną (istniejącą), która nie została wstępnie zarejestrowana, mają obowiązek zwrócić się do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) w celu uzyskania informacji, czy dla danej substancji nie została już przedłożona dokumentacja rejestracyjna.

Należy również powiadomić ECHA za pomocą zapytania o dodatkowych informacjach niezbędnych do aktualizacji rejestracji z uwagi na zwiększenie zakresu wielkości obrotu. Jeżeli jednak do aktualizacji rejestracji nie są konieczne dodatkowe informacje, nie należy składać zapytania.

Przedsiębiorstwa, które planują zarejestrować substancję wprowadzoną, zachęca się do sprawdzenia, czy nadal mogą dokonać wstępnej rejestracji i skorzystać z przedłużonych terminów rejestracji.

Dokumentacja z zapytaniem

Aby przedłożyć zapytanie, potencjalni rejestrujący muszą przygotować elektroniczną dokumentację z zapytaniem. Przygotowując dokumentację, należy zwrócić szczególną uwagę na informacje nt. tożsamości substancji. Informacje te powinny w sposób wyraźny opisywać produkowaną lub importowaną substancję.

Potencjalni rejestrujący muszą poczekać na odpowiedź na zapytanie przed przedłożeniem rejestracji lub rozpoczęciem jakichkolwiek badań na kręgowcach. ECHA sprawdza tożsamość substancji w celu zidentyfikowania przedsiębiorstw, które już wcześniej zarejestrowały taką samą substancję lub złożyły zapytanie w jej sprawie, i umożliwia im kontakt ze sobą w celu podzielenia się danymi i przedłożenia wspólnej rejestracji. ECHA przekazuje również firmie składającej zapytanie listę (szczegółowych) podsumowań przebiegu badań dostępnych ECHA. 

Informacje złożone w celu zapytania nie będą publikowane.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)