Analiza propozycji przeprowadzenia badań

Jeśli rejestrujący zamierzają przeprowadzić nowe badanie wymienione w załącznikach IX oraz X do rozporządzenia REACH, muszą przedłożyć propozycję przeprowadzenia badań. ECHA bada (zgodnie z art. 40 rozporządzenia REACH) wszystkie propozycje przeprowadzenia badań przedłożone przez rejestrujących i upewnia się, że każda propozycja przeprowadzenia badań odnosi się do rzeczywiście potrzebnych informacji i pozwala uniknąć niepotrzebnych badań, szczególnie w przypadku badań na kręgowcach.

Niedopuszczalne propozycje przeprowadzenia badań

Istnieje wiele przyczyn zakończenia analizy propozycji przeprowadzenia badań przed skierowaniem sprawy do właściwych organów państwa członkowskiego. Należą do nich: przerwanie produkcji lub importu przez rejestrującego, wycofanie propozycji przeprowadzenia badań, a także niedopuszczalność.

Niedopuszczalne propozycje przeprowadzenia badań to takie propozycje, w przypadku których REACH nie przewiduje analizy propozycji przeprowadzenia badań. Przypadki te mają miejsce, gdy:

  1. propozycja uwzględnia parametry docelowe określone w załączniku VII i VIII;
  2. badania są już w toku lub zostały zakończone;
  3. przedłożono propozycję przeprowadzenia badań zamiast wyników badań w celu uwzględnienia poprzedniej decyzji właściwego organu państwa członkowskiego  zgodnie z art. 16 ust. 1 lub 2 dyrektywy dotyczącej klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji niebezpiecznych (zob. także art. 135 REACH) ;
  4. propozycja przeprowadzenia badań jest dołączona w wyniku decyzji ECHA w sprawie sprawdzenia zgodności z przepisami lub oceny substancji.