Zgłoszenie substancji w wyrobach

Producenci i importerzy muszą powiadomić ECHA o substancjach umieszczonych na liście kandydackiej i znajdujących się w ich wyrobach, jeśli spełnione zostały oba poniższe warunki:

  • Stężenie substancji w wyrobach przekracza 0,1% w/w.
  • Łączna ilość substancji obecnej w wyrobach przekracza 1 tonę rocznie.

Przedsiębiorstwa mają obowiązek składania powiadomień w ciągu sześciu miesięcy po umieszczeniu danej substancji na liście kandydackiej.

Wyłączenia

Powiadomienie nie jest wymagane w dwóch przypadkach.

  • Producent lub importer wyrobu może wyłączyć narażenie osób i środowiska na substancję w normalnych lub przewidywalnych w rozsądnym zakresie warunkach stosowania wyrobu, w tym podczas jego usuwania. W tego typu przypadkach producenci i importerzy przekażą odpowiednie instrukcje odbiorcy wyrobu.
  • Substancja została już zarejestrowana przez producenta lub importera w UE dla danego zastosowania.

Źródło prawne

Art. 7 ust. 2 (rozporządzenie REACH)

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)