Podmioty

Najważniejszymi uczestnikami procesu udzielania zezwoleń są:

1. Wnioskodawca

Wnioskodawcą może być wytwórca, importer lub dalszy użytkownik substancji wymagającej zezwolenia (wymienionej w załączniku XIV). Wnioskodawca może złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia w odniesieniu do zastosowania substancji na własny użytek lub do zastosowań, dla który zamierza wprowadzić substancję na rynek. Wniosek może złożyć jedna lub więcej osób dla jednej lub kilku substancji spełniających definicję grupy substancji zgodnie z sekcją 1.5 załącznika XI rozporządzenia REACH, a także dla jednego lub kilku zastosowań.

W przypadku gdy Komisja udzieli zezwolenia na stosowanie substancji, posiadacze zezwolenia muszą przestrzegać wymagań zezwolenia dotyczących wprowadzania do obrotu i/lub stosowania substancji. Posiadacze zezwolenia muszą zaktualizować kartę charakterystyki substancji i umieścić numer zezwolenia na etykiecie przed wprowadzeniem substancji lub mieszaniny zawierającej substancję na rynek.

2. ECHA

2.1 Komitety ECHA

Komitet ds. Oceny Ryzyka i Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych przygotowują opinie w sprawie wniosku o udzielenie zezwolenia.

2.1.1 Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC)

RAC przygotowuje opinię w sprawie wniosku, obejmującą ocenę zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i/lub środowiska wynikających z zastosowania lub zastosowań substancji, w tym ocenę adekwatności i skuteczności środków ograniczających ryzyko opisanych we wniosku, a także ocenę zagrożeń wynikających z zastosowania ewentualnych zamienników (jeśli dotyczy).

2.1.2 Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych (SEAC)

SEAC przygotowuje opinię na temat zgłoszenia, obejmującą ocenę czynników społeczno-ekonomicznych oraz dostępności, przydatności i technicznej wykonalności zamienników związanych z zastosowaniem lub zastosowaniami substancji opisanych we wniosku, a także wszelkich informacji dotyczących zamienników przedstawionych przez zainteresowane osoby trzecie.

2.2 Sekretariat ECHA

Sekretariat ECHA dostarcza wnioskodawcom wskazówek i narzędzi do przygotowania wniosków. Sekretariat udziela również wsparcia komitetom ECHA poprzez świadczenie usług naukowych, technicznych i rejestracyjnych w efektywny i przejrzysty sposób.

3. Zainteresowane strony

Zainteresowane strony to obywatele, organizacje, przedsiębiorstwa, a także organy władz. Zainteresowane strony mogą znajdować się w UE lub poza UE. Mogą dostarczać informacji na temat alternatywnych substancji lub technologii w procesie konsultacji dotyczącym zgłoszeń oraz przeglądów zezwoleń.

4. Komisja Europejska

Opinie Komitetu ds. Oceny Ryzyka i Komitetu ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych są przesyłane Komisji Europejskiej. Komisja opracowuje projekt decyzji o udzieleniu zezwolenia w ciągu trzech miesięcy od otrzymania opinii Agencji. Komisja podejmuje ostateczną decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenia zezwolenia. Streszczenia decyzji są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i udostępniane publicznie za pośrednictwem bazy danych ECHA.

5. Dalsi użytkownicy

Dalszy użytkownik może stosować substancję w przypadku, gdy zezwolenie na użytkowanie substancji zostało udzielone podmiotowi znajdującemu się na wyższym szczeblu w łańcuchu dostaw. Dalszy użytkownik musi spełnić warunki określone w zezwoleniu i powiadomić ECHA o stosowaniu przez siebie substancji.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)