Procedura dotycząca zgłoszeń eksportowych

Eksporterzy mający siedzibę w państwie członkowskim UE podlegają obowiązkowi zgłoszenia swoich zamiarów dokonania eksportu określonych chemikaliów do państwa nienależącego do UE. Dotyczy to chemikaliów wymienionych w załączniku I do rozporządzenia PIC. Eksporterzy mają obowiązek powiadomić wyznaczony organ krajowy państwa, z którego będzie pochodził eksport, przed dokonaniem pierwszego eksportu w danym roku oraz przed dokonaniem pierwszego eksportu w każdym kolejnym roku kalendarzowym.

Każdemu zgłoszeniu eksportowemu przydzielany jest niepowtarzalny identyfikator, zwany identyfikacyjnym numerem referencyjnym. Jest on stosowany na przykład w celu ułatwienia kontroli celnej eksportu chemikaliów wymienionych w załączniku I.

Treść zgłoszenia

Główne elementy wymogów dotyczących danych w odniesieniu do zgłoszenia eksportowego obejmują:

  • Identyfikację eksportowanej substancji, mieszaniny lub wyrobu. Zazwyczaj jest to numer WE, numer CAS oraz nazwa chemiczna zamieszczona w rozporządzeniu.
  • Informacje dotyczące eksportu, np. państwo pochodzenia, państwo przeznaczenia, przewidywana data pierwszego eksportu w danym roku, szacowana ilość eksportowanych chemikaliów, zamierzone zastosowanie w państwie przeznaczenia, nazwa (nazwisko) i adres eksportera oraz importera.
  • Informacje dotyczące środków ostrożności, jakie należy podjąć.
  • Krótki opis własności fizyko-chemicznych, toksykologicznych i ekotoksykologicznych.
  • Zastosowania danej substancji chemicznej w UE.
  • Podsumowanie ograniczeń regulacyjnych oraz ich uzasadnienie.

Pełen zestaw wymogów dotyczących danych znajduje się w załączniku II do rozporządzenia PIC.

Zamiar dokonania eksportu substancji chemicznej ujętej w załączniku I należy, zgodnie z poniższym harmonogramem, zgłosić nie później niż:

  • 35 dni przed dniem, w którym eksport ma mieć miejsce: eksporter musi powiadomić wyznaczony organ krajowy państwa członkowskiego, w którym ma swą siedzibę.
  • Na 25 dni przed planowanym terminem eksportu – wyznaczony organ krajowy weryfikuje zgłoszenie i przekazuje je ECHA.
  • Na 15 dni przed planowanym terminem eksportu – ECHA wysyła zgłoszenie do nienależącego do UE wyznaczonego krajowego organu w państwie importu.

 

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)