Nanomateriały

Nanomateriały są substancjami chemicznymi lub materiałami o wielkości cząstek od 1 do 100 nanometrów (nm) w co najmniej jednym wymiarze.

Z uwagi na zwiększoną objętościowo powierzchnię właściwą, nanomateriały mogą mieć inne własności w porównaniu z tym samym materiałem bez cech nanoskali. Własności fizykochemiczne nanomateriałów mogą być zatem różne od własności substancji luzem lub cząstek o większym rozmiarze.

Nanotechnologia to szybko rozwijająca się dziedzina. Na rynku europejskim znajduje się już wiele produktów zawierających nanomateriały (np. baterie, powłoki, odzież antybakteryjna, kosmetyki, produkty spożywcze). Nanomateriały zapewniają wiele możliwości technicznych i handlowych, ale mogą stanowić zagrożenie dla środowiska oraz stwarzać problemy dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.

 

 

Chociaż w rozporządzeniach REACH ani CLP nie określono jednoznacznych wymagań dla nanomateriałów, odpowiadają one definicji substancji według tych rozporządzeń i w związku z tym dotyczą ich znajdujące się tam przepisy. W 2011 r. Komisja Europejska wydała szczegółowe zalecenie dotyczące definicji nanomateriału. Zalecenie powinno być stosowane w różnych rozporządzeniach europejskich, w tym REACH i CLP.

Pomimo jasnych perspektyw dla zastosowania nanomateriałów ze względów praktycznych i komercyjnych szybki wzrost ich wykorzystania rodzi pytania o ich potencjalny wpływ na zdrowie i środowisko. Istnieje konieczność odpowiedniej oceny potencjalnych zagrożeń związanych z tymi nowymi formami materiałów i zarządzania nimi. Mimo że na mocy rozporządzenia REACH producenci, importerzy i dalsi użytkownicy muszą zapewnić bezpieczeństwo stosowania każdej substancji (niezależnie od jej formy), stwarza ono nowe wyzwania dla organów regulacyjnych, takich jak Komisja i ECHA, jak również innych zainteresowanych stron. 

ECHA ściśle współpracuje z właściwymi organami państw członkowskich, Komisją Europejską, zainteresowanymi stronami i organizacjami międzynarodowymi takimi jak Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Działania ECHA dotyczące nanomateriałów wynikające z rozporządzeń REACH i CLP

Z uwagi na to, że rozporządzenia REACH i CLP obejmują nanomateriały, ECHA musi mieć możliwość wykonywania swoich zadań w obrębie różnych procesów w ramach REACH (np. rejestracji, oceny, dopuszczania do obrotu i ograniczeń) i w ramach CLP (np. klasyfikacji i oznakowania) dla nanoform, podobnie jak w przypadku wszelkich innych form substancji. W tym celu Agencja musi dysponować odpowiednimi możliwościami naukowymi i technicznymi.

Mając to na uwadze, od 2011 roku ECHA stopniowo rozszerza swoje działania w tym obszarze, koncentrując się na:

  • uzyskiwaniu uprawnieńwewnętrznych i zewnętrznych
  • dzieleniu się doświadczeniami i uzgodnieniach z członkami MSCA, MSC i RAC na temat informacji dotyczących bezpieczeństwa dla nanomateriałów w dokumentacji rejestracyjnej REACH
  • przekazywaniu informacji zwrotnych i porad dla rejestrujących, którzy chcą zarejestrować nanomateriały do kolejnego terminu rejestracji 
  • udziale w bieżących międzynarodowych działaniach rejestracyjnych (takich jak grupa robocza OECD ds. produkowanych nanomateriałów) i wpływaniu na nie.
  • webinariach dotyczących nanomateriałów w celu przekazania informacji i omówienia najnowszych osiągnięć w zakresie procesów REACH i CLP związanych z nanomateriałami, a także pomocy rejestrującym w opracowaniu i przedłożeniu dokumentacji obejmującej nanomateriały. Aby zarejestrować się na kolejne webinaria i zapoznać się z wcześniejszymi prezentacjami, należy odwiedzić stronę z webinariami.
  • Grupa Ekspertów ds. Nanomateriałów (ECHA-NMEG) została założona w październiku 2012 r. przy wsparciu właściwych organów ds. REACH i CLP (CARACAL) oraz produktów biobójczych. Ta nieformalna grupa doradcza wspomaga wprowadzanie w życie planu roboczego ECHA dla nanomateriałów na lata 2016-2018 oraz udziela informacji i porad w kwestiach naukowych i technicznych dotyczących wprowadzenia w życie przepisów rozporządzenia REACH, CLP i BPR w związku z nanomateriałami.

 

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)