Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie (CLH)

Wytwórcy, importerzy lub dalsi użytkownicy muszą sami sklasyfikować i oznakować substancje stwarzające zagrożenie i ich mieszaniny, aby zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.

W przypadku zagrożeń budzących największe obawy (rakotwórczych, mutagennych, wpływających szkodliwie na rozrodczość i działających uczulająco na drogi oddechowe) oraz innych substancji rozpatrywanych indywidualnie, procedura klasyfikacji i oznakowania powinna być zharmonizowana w całej Unii Europejskiej, co zapewni odpowiednie zarządzanie ryzykiem. Można to osiągnąć dzięki zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowaniu (CLH).

Klasyfikacje zharmonizowane zostały wymienione w załączniku VI do rozporządzenia CLP i powinny być stosowane przez wszystkich wytwórców, importerów lub dalszych użytkowników tych substancji oraz mieszanin zawierających te substancje.

Zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie można zaproponować w przypadku substancji, które nie zostały aktualnie wpisane do załącznika VI do CLP lub w przypadku substancji sklasyfikowanych według procedury zharmonizowanej, które mogą wymagać zmiany ze względu na udostępnienie nowych informacji, nowych osiągnięć naukowych lub technicznych, albo z powodu zmian kryteriów klasyfikacji lub w wyniku ponownej oceny istniejących danych.

Wniosek o zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie substancji może przedłożyć ECHA właściwy organ państwa członkowskiego, jak również wytwórca, importer oraz dalszy użytkownik substancji. Może do tego dojść w trzech sytuacjach:

  • gdy dana substancja wpływa szkodliwie na rozrodczość lub działa uczulająco na drogi oddechowe;
  • gdy za uzasadnioną uznana zostanie konieczność zaklasyfikowania danej substancji na szczeblu UE do innych klas zagrożenia;
  • w celu dodania jednej lub większej liczby klas zagrożenia do obecnego wpisu (na powyższych warunkach).

Jedynie właściwe organy państw członkowskich mogą zaproponować:

  • Weryfikację istniejących zharmonizowanych wpisów dla wszelkich substancji objętych rozporządzeniem CLP
  • gdy dana substancja jest substancją czynną w produktach biobójczych lub środkach ochrony roślin.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)