Piktogramy CLP

Piktogram określający rodzaj zagrożenia jest to zamieszczony na etykiecie układ graficzny zawierający symbol ostrzegawczy oraz określone kolory, których celem jest przekazanie informacji na temat szkodliwego działania, jakie szczególna substancja lub mieszanina może wywierać na nasze zdrowie lub środowisko. Rozporządzenie CLP wprowadziło nowy system klasyfikacji i etykietowania w odniesieniu do stwarzających zagrożenie chemikaliów w Unii Europejskiej. Piktogramy także uległy zmianie i są zgodne z Globalnym Zharmonizowanym Systemem Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Kliknij na piktogramy, aby zapoznać się ze stosownym opisem

 

Image Gas under pressure
Symbol: Gas cylinder
Image
 • Jakie jest jego znaczenie?
  Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
  Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia.

  Gdzie na przykład możemy się z nim zetknąć
  Pojemniki z gazem

  Przykładowe zwroty określające środki ostrożności
  Chronić przed światłem słonecznym
  Nosić rękawice izolujące od zimna/maski na twarz/ochronę oczu.
  Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • Symbole, które zostaną wycofane:

  Nie istnieje symbol odpowiadający niniejszemu piktogramowi określającemu rodzaj zagrożenia.

 

Image Explosive
Symbol: Exploding bomb
Image
 • Jakie jest jego znaczenie?
  Materiał wybuchowy niestabilny
  Materiał wybuchowy, zagrożenie wybuchem masowym
  Materiał wybuchowy, poważne zagrożenie rozrzutem
  Materiał wybuchowy, zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem
  Może wybuchać masowo w przypadku pożaru

  Gdzie na przykład możemy się z nim zetknąć
  Fajerwerki, amunicja

  Przykładowe zwroty określające środki ostrożności
  Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności
  Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa
  Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione
  Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
  Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej
  Ryzyko wybuchu w razie pożaru
 • Symbole, które zostaną wycofane:

  Image
Image Oxidising
Symbol: Flame over circle
Image
 • Jakie jest jego znaczenie?
  Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz.
  Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz.

  Gdzie na przykład możemy się z nim zetknąć
  Wybielacz, tlen do celów medycznych
 • Przykładowe zwroty określające środki ostrożności
  Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione
  Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.
 • Symbole, które zostaną wycofane:

  Image
Image Flammable
Symbol: Flame
Image
 • Jakie jest jego znaczenie?
  Skrajnie łatwopalny gaz
  Gaz łatwopalny
  Skrajnie łatwopalny aerozol
  Aerozol łatwopalny
  Wysoce łatwopalna ciecz i pary
  Łatwopalna ciecz i pary
  Substancja stała łatwopalna

  Gdzie na przykład możemy się z nim zetknąć
  Olej do lamp, benzyna, zmywacz do paznokci
 • Przykładowe zwroty określające środki ostrożności
  Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
  Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni – Palenie wzbronione
  Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
  Przechowywać w chłodnym miejscu
  Chronić przed światłem słonecznym
 • Symbole, które zostaną wycofane:

  Image
Image Corrosive
Symbol: Corrosion
Image
 • Jakie jest jego znaczenie?
  Może powodować korozję metali
  Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

  Gdzie na przykład możemy się z nim zetknąć
  Środki do udrażniania rur kanalizacyjnych, kwas octowy, kwas solny, amoniak
 • Przykładowe zwroty określające środki ostrożności
  Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
  Dokładnie umyć … po użyciu
  Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
  Przechowywać pod zamknięciem
  Przechowywać łącznie w oryginalnym pojemniku
 • Symbole, które zostaną wycofane:

  ImageImage
Image Health Hazard
Symbol: Exclamation Mark
Image
 • Jakie jest jego znaczenie?
  Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
  Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
  Może powodować reakcję alergiczną skóry
  Działa drażniąco na oczy
  Działa drażniąco na skórę
  Działa szkodliwie po połknięciu
  Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą
  Działa szkodliwie w następstwie wdychania
  Działa szkodliwie na zdrowie publiczne i środowisko poprzez niszczące oddziaływanie na ozon w górnej warstwie atmosfery

  Gdzie na przykład możemy się z nim zetknąć
  Detergenty do prania, środki do czyszczenia toalet, płyn chłodzący

  Przykładowe zwroty określające środki ostrożności
  Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
  Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
  W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie
  W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
  Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem
  W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
 • Symbole, które zostaną wycofane:

  Image
Image Acute toxicity
Symbol: Skulls and Crossbones
Image
 • Jakie jest jego znaczenie?
  Połknięcie grozi śmiercią
  Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą
  Wdychanie grozi śmiercią
  Działa toksycznie: po połknięciu
  Działa toksycznie w kontakcie ze skórą
  Działa toksycznie w następstwie wdychania

  Gdzie na przykład możemy się z nim zetknąć
  Pestycydy, produkty biobójcze, metanol
 • Przykładowe zwroty określające środki ostrożności
  Dokładnie umyć... po użyciu.
  Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
  W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
  Wypłukać usta
  Przechowywać w zamkniętym pojemniku
  Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
  Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  W przypadku kontaktu ze skórą: delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem
  Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
  Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
  Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
  Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
  Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych
  W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie
  Przechowywać pod zamknięciem
 • Symbole, które zostaną wycofane:

  ImageImage
Image Serious health hazard
Symbol: Health hazard
Image
 • Jakie jest jego znaczenie?
  Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią
  Powoduje uszkodzenie narządów
  Może powodować uszkodzenie narządów
  Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki
  Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki
  Może powodować raka
  Podejrzewa się, że powoduje raka
  Może powodować wady genetyczne
  Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne
  Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania

  Gdzie na przykład możemy się z nim zetknąć?
  Terpentyna, benzyna, olej do lamp

  Przykładowe zwroty określające środki ostrożności
  W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem
  NIE wywoływać wymiotów
  Przechowywać pod zamknięciem
  Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
  Dokładnie umyć po użyciu.
  Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
  W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
  W przypadku narażenia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem
  Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności
  Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa
  Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej
  W przypadku narażenia lub styczności: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
  Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
  W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych
  W przypadku dostania się do dróg oddechowych: w przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie
 • Symbole, które zostaną wycofane:

  ImageImage
Image Hazardous to the environment
Symbol: Environment
Image
 • Jakie jest jego znaczenie?
  Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
  Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

  Gdzie na przykład możemy się z nim zetknąć?
  Pestycydy, produkty biobójcze, benzyna, terpentyna

  Przykładowe zwroty określające środki ostrożności
  Unikać uwolnienia do środowiska
  Zebrać wyciek
 • Symbole, które zostaną wycofane:

  Image

Categories Display