Information on biocides

Information on biocides

Information on biocides

Podstawową zasadą zawartą w rozporządzeniu w sprawie produktów biobójczych ((UE) nr 528/2012) jest to, że na produkt biobójczy musi zostać udzielone pozwolenie, zanim może on być udostępniony na rynku lub stosowany w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i Szwajcarii. Odbywa się to w dwóch następujących kolejno po sobie etapach. Najpierw substancja czynna jest oceniana, a następnie, pod warunkiem spełnienia kryteriów, zatwierdzana w określonej grupie produktowej. Drugim krokiem jest wydawanie pozwolenia dla każdego produktu składającego się z zatwierdzonej(-ych) substancji czynnej(-ych), zawierającego taką substancję(takie substancje) lub ją(je) wytwarzającego. Ta strona dotyczy pierwszego etapu.

Dane zamieszczone na tej stronie dotyczą substancji czynnej/grupy produktowej. Znajduje to odzwierciedlenie we wszystkich filtrach wyszukiwania i wynikach wyszukiwania. Następnie w poniższej tabeli wyświetlają się informacje w podziale na kombinacje substancji czynnych/grup produktowych. W celu zapewnienia efektywności, termin „substancja czynna” jest używany zamiennie z terminem „kombinacja substancji czynnych”/„kombinacja grup produktowych”.

W bazie danych znajdują się substancje czynne zawarte w programie przeglądu, substancje czynne, które nie są ujęte w programie przeglądu, a także substancje w załączniku I do rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych. Więcej informacji na temat kategoryzacji substancji czynnych można znaleźć na stronie Zatwierdzanie substancji czynnych.

Więcej informacji na temat wyszukiwania, które można przeprowadzić, i sposobu prezentacji informacji znajduje się poniżej.

Jak szukać?

Informacje na temat biobójczych substancji czynnych można przeglądać na dwa sposoby:

– dla konkretnej kombinacji substancji czynnej i grupy produktowej (użyj zakładki Search [Szukaj]); oraz

– jako podsumowanie wszystkich wniosków dotyczących grupy produktowej, złożonych w odniesieniu do danej substancji czynnej (zakładka Summary [Podsumowanie]).

Korzystając z zakładki Search, można wyszukiwać za pomocą:

– szczegółowych informacji na temat substancji czynnej: identyfikatory substancji, grupa produktowa, substancje czynne kwalifikujące się do zastąpienia.
(Statusem domyślnym dla pola Candidate for substitution [Substancja kwalifikująca się do zastąpienia] jest „w trakcie oceny” i status ten niekoniecznie oznacza, że podejrzewa się, iż dana substancja czynna kwalifikuje się do zastąpienia. Jeżeli substancja czynna została lub nie została zidentyfikowana jako potencjalna substancja kwalifikująca się do zastąpienia, status na stronie rozpowszechniania zmienia się odpowiednio na „tak” lub „nie”).

– danych dotyczących zatwierdzenia: na przykład statusu wniosku o zatwierdzenie, etapu oceny w procesie zatwierdzenia, ważności udzielonego zatwierdzenia.

– powiązanych produktów biobójczych objętych pozwoleniem (nazwy handlowej produktu biobójczego).

Sposób przedstawienia informacji

Tabela wyników przedstawia informacje dotyczące substancji czynnej, takie jak data rozpoczęcia i zakończenia zatwierdzenia, właściwy organ oceniający oraz status zatwierdzenia lub oceny. Nazwa substancji jest linkiem do strony z informacjami o substancji (Infocard), która podsumowuje informacje o substancji ze wszystkich kontekstów regulacyjnych zarządzanych przez ECHA.

Dane dotyczące substancji czynnych pochodzą z rejestru produktów biobójczych (R4BP3). Obejmują one informacje na temat substancji czynnych, w odniesieniu do których złożono wniosek o zatwierdzenie określonej grupy produktowej produktów biobójczych, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie produktów biobójczych lub dyrektywą w sprawie produktów biobójczych (dyrektywa 98/8/WE). Należy pamiętać, że etap walidacji w R4BP3 musi zostać pomyślnie zakończony, aby substancje czynne mogły być rozpowszechniane lub aby wyświetlany był najnowszy status w procesie aplikacji.

Więcej informacji na temat zatwierdzenia konkretnej substancji czynnej można znaleźć w arkuszu informacyjnym (dostępnym za pośrednictwem ikony oka w tabeli wyników). W arkuszu informacyjnym znajdują się szczegółowe informacje na temat najnowszych danych dotyczących zatwierdzenia, w tym odpowiednich dokumentów, powiązanych produktów biobójczych, na które udzielono pozwolenia oraz przegląd wszystkich zmian dotyczących zatwierdzenia substancji czynnej.

W tabeli wyników widoczna jest również liczba powiązanych produktów biobójczych, na które udzielono pozwolenia. Liczba przedstawia liczbę klastrów produktów (grup pozwoleń) zawierających daną substancję czynną.

Zakładka Summary zawiera wykaz wszystkich wniosków dotyczących grupy produktowej, które zostały złożone w odniesieniu do danej substancji czynnej, niezależnie od tego, czy zatwierdzenie zostało przyznane, czy odrzucone. Status zatwierdzenia kombinacji substancji czynnej i grupy produktowej jest opisany ikoną. Po przesunięciu kursora myszy na ikonę można zobaczyć status wniosku o zatwierdzenie, etap oceny, jeśli proces zatwierdzania jest w toku, a także uzyskać dostęp do arkusza informacyjnego dotyczącego substancji czynnej.

Eksportuj wyniki

Wyniki dotyczące substancji czynnej można eksportować do standardowych formatów strony internetowej ECHA (XLS, CSV i XML).

 

Due to a technical problem, which is being fixed, certain substance/product-type combinations are currently displayed with an inaccurate status.

Last updated 16 kwietnia 2024. Database contains 939 active substance-product type and Annex I records for which approval has been sought.
Active substance details
Active substance identifiers
Product-type:
Regulatory categorisation
Approval data
Administrative identifiers
Validity of approval
Start date
End date
Approval identifiers
Related authorised biocidal products
No results were found
 
Annex I Substance (+)-Tartaric acid 201-766-0 87-69-4 01/09/2013 -
Approved Link to the factsheet 63
(1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl (1R-trans)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclo-propanecarboxylate (d-Tetramethrin) 214-619-0 1166-46-7 PT18 icon PT18 Germany
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(13Z)-Hexadec-13-en-11-yn-1-yl acetate 642-968-2 78617-58-0 PT19 icon PT19 01/06/2023 31/05/2033 France
Approved Link to the factsheet 1
(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexa- hydro-2-isopropenyl-8,9-dimethoxychro- meno[3,4-b]furo[2,3-h]chromen-6-one (Rotenone) 201-501-9 83-79-4 PT17 icon PT17 United Kingdom
Cancelled application Link to the factsheet
(9Z,12E)-Tetradeca-9, 12-dien-1-yl acetate 608-490-3 30507-70-1 PT19 icon PT19 Austria
No longer supported Link to the factsheet 12
Annex I Substance (9Z,12E)-tetradeca-9,12-dien-1-yl acetate 608-490-3 30507-70-1 01/09/2013 -
Approved Link to the factsheet 18
(benzothiazol-2-ylthio)methyl thiocyanate (TCMTB) 244-445-0 21564-17-0 PT09 icon PT09 Norway
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(benzothiazol-2-ylthio)methyl thiocyanate (TCMTB) 244-445-0 21564-17-0 PT12 icon PT12 Norway
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(benzyloxy)methanol 238-588-8 14548-60-8 PT06 icon PT06 Austria
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(benzyloxy)methanol 238-588-8 14548-60-8 PT13 icon PT13 United Kingdom
No longer supported Link to the factsheet
(E)-1-(2-Chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3- methyl-2-nitroguanidine (Clothianidin) 433-460-1 210880-92-5 PT08 icon PT08 01/02/2010 31/01/2020 Germany
Expired Link to the factsheet
(E)-1-(2-Chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3- methyl-2-nitroguanidine (Clothianidin) 433-460-1 210880-92-5 PT18 icon PT18 01/10/2016 30/09/2026 Germany
Approved Link to the factsheet 5
(ethylenedioxy)dimethanol (Reaction products of ethylene glycol with paraformaldehyde (EGForm)) 222-720-6 3586-55-8 PT02 icon PT02 Poland
No longer supported Link to the factsheet
(ethylenedioxy)dimethanol (Reaction products of ethylene glycol with paraformaldehyde (EGForm)) 222-720-6 3586-55-8 PT06 icon PT06 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(ethylenedioxy)dimethanol (Reaction products of ethylene glycol with paraformaldehyde (EGForm)) 222-720-6 3586-55-8 PT11 icon PT11 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(ethylenedioxy)dimethanol (Reaction products of ethylene glycol with paraformaldehyde (EGForm)) 222-720-6 3586-55-8 PT12 icon PT12 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(ethylenedioxy)dimethanol (Reaction products of ethylene glycol with paraformaldehyde (EGForm)) 222-720-6 3586-55-8 PT13 icon PT13 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(RS)-3-Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2- enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methyl- prop-1-enyl)-cyclopropanecarboxylate (mixture of 2 isomers 1R trans: 1R/S only 1:3) (Esbiothrin) 807-421-6 260359-57-7 PT18 icon PT18 Germany
Not approved Link to the factsheet
(RS)-3-Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2- enyl-(1R,3R;
1R,3S)-2,2-dimethyl-3-(2- methylprop-1-enyl)-cyclopropanecarboxy- late (mixture of 4 isomers 1R trans, 1R:1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis,1S 4:4:1:1) (d-Allethrin)
687-634-7 231937-89-6 PT18 icon PT18 Germany
Not approved Link to the factsheet
(RS)-α-cyano-3phenoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (Cypermethrin) 257-842-9 52315-07-8 PT08 icon PT08 01/06/2015 31/05/2025 Belgium
Approved - Renewal in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet 78
(RS)-α-cyano-3phenoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (Cypermethrin) 257-842-9 52315-07-8 PT18 icon PT18 01/06/2020 31/05/2030 Belgium
Approved - Other updates in progress
-
Link to the factsheet 108
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT02 icon PT02 Spain
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT06 icon PT06 Spain
Initial application for approval in progress
Commission decision
Link to the factsheet
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT09 icon PT09 Spain
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT10 icon PT10 Spain
No longer supported Link to the factsheet
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT11 icon PT11 Spain
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT12 icon PT12 Spain
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT13 icon PT13 Spain
Initial application for approval in progress
Commission decision
Link to the factsheet
1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione (DMDMH) 229-222-8 6440-58-0 PT06 icon PT06 Poland
Initial application for approval in progress
Opinion development by BPC
Link to the factsheet
1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione (DMDMH) 229-222-8 6440-58-0 PT13 icon PT13 Poland
Initial application for approval in progress
Opinion development by BPC
Link to the factsheet
1-(3,5-dichloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)phenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl) urea (Hexaflumuron) 401-400-1 86479-06-3 PT18 icon PT18 01/04/2017 30/09/2024 Greece
Approved - Renewal in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole (Imazalil) 252-615-0 35554-44-0 PT03 icon PT03 Germany
No longer supported Link to the factsheet
1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole (Propiconazole) 262-104-4 60207-90-1 PT07 icon PT07 01/12/2016 30/11/2026 Finland
Approved Link to the factsheet 1
1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole (Propiconazole) 262-104-4 60207-90-1 PT08 icon PT08 01/04/2010 30/11/2030 Finland
Approved Link to the factsheet 975
1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole (Propiconazole) 262-104-4 60207-90-1 PT09 icon PT09 01/06/2015 31/05/2025 Finland
Approved Link to the factsheet
1-ethynyl-2-methylpent-2-enyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate (Empenthrin) 259-154-4 54406-48-3 PT18 icon PT18 Belgium
Not approved Link to the factsheet
1R-trans phenothrin 247-431-2 26046-85-5 PT18 icon PT18 01/09/2015 31/08/2025 Ireland
Approved - Renewal in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet 34
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) 233-539-7 10222-01-2 PT02 icon PT02 Denmark
No longer supported Link to the factsheet
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) 233-539-7 10222-01-2 PT04 icon PT04 Denmark
Not approved Link to the factsheet
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) 233-539-7 10222-01-2 PT06 icon PT06 Denmark
Initial application for approval in progress
Commission decision
Link to the factsheet
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) 233-539-7 10222-01-2 PT11 icon PT11 Denmark
Initial application for approval in progress
Opinion development by BPC
Link to the factsheet
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) 233-539-7 10222-01-2 PT12 icon PT12 Denmark
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) 233-539-7 10222-01-2 PT13 icon PT13 Denmark
No longer supported Link to the factsheet
2,2′,2′′-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5- triyl)triethanol (HHT) 225-208-0 4719-04-4 PT06 icon PT06 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
2,2′,2′′-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5- triyl)triethanol (HHT) 225-208-0 4719-04-4 PT11 icon PT11 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
2,2′,2′′-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5- triyl)triethanol (HHT) 225-208-0 4719-04-4 PT12 icon PT12 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
2,2′,2′′-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5- triyl)triethanol (HHT) 225-208-0 4719-04-4 PT13 icon PT13 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
2,2′-dithiobis[N-methylbenzamide] (DTBMA) 219-768-5 2527-58-4 PT06 icon PT06 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiper-onyl ether (Piperonyl butoxide/PBO) 200-076-7 51-03-6 PT18 icon PT18 01/07/2018 30/06/2028 Greece
Approved Link to the factsheet 27
2-bromo-2-(bromomethyl)pentanedinitrile (DBDCB) 252-681-0 35691-65-7 PT06 icon PT06 01/01/2018 31/12/2027 Czech Republic
Approved Link to the factsheet

Export search results to: