Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Substancje czynne produktów biobójczych

Substancje czynne produktów biobójczych

Wymienione kombinacje substancji czynnych / grup produktowych obejmują wszystkie kombinacje, dla których złożono wniosek o zatwierdzenie zgodnie z dyrektywą 98/8/WE lub rozporządzeniem (UE) nr 528/2012, w tym „istniejące” substancje czynne objęte programem przeglądu i „nowe” substancje czynne.

Jeżeli dana substancja czynna została zatwierdzona, podano odniesienie do odpowiedniego aktu prawnego. W kolumnie „Dane” zamieszczono link do noty informacyjnej powiązanej ze sprawozdaniem z oceny oraz do dodatkowych niepoufnych danych na temat poszczególnych substancji, jeżeli są dostępne.

Jeżeli dana substancja czynna nie została jeszcze zatwierdzona, przypisano jej status „objęta przeglądem”. Wpisanie substancji do wykazu oznacza, że stosowny wniosek został złożony, nie zaś że ECHA przyjęła ten wniosek ani że został on zatwierdzony (przyjęty jako kompletny) przez oceniający właściwy organ państwa członkowskiego.

Aby sprawdzić, które kombinacje substancji / grup produktowych są objęte programem przeglądu, należy zapoznać się z częścią 1 załącznika II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1062/2014.

W tabeli podsumowującej wymieniono wszystkie kombinacje substancji czynnych / grup produktowych, dla których złożono wniosek o zatwierdzenie zgodnie z dyrektywą 98/8/WE (dyrektywa dotycząca produktów biobójczych) lub rozporządzeniem (UE) nr 528/2012 (rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych), uwzględniając „istniejące” substancje czynne objęte programem przeglądu i „nowe” substancje czynne, a także substancje, które zostały już „zatwierdzone”, oraz substancje, w przypadku których stosowny wniosek jest nadal rozpatrywany („objęte przeglądem”).

Informacje zamieszczone w tabelach zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i mogą nie być w pełni poprawne, na przykład z uwagi na opóźnienia czasowe. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za kwestie związane z korzystaniem z informacji zamieszczonych w tabeli. ECHA nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z ewentualnym wykorzystaniem informacji zamieszczonych w tabeli.

Last updated 16-listopada-2018. Database contains 747 active substance-product type combinations for which approval has been sought.
Date of Approval
Expiry Date

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1